Wednesday, December 18, 2013

Ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ 
=========

Ἐν Παραμυθιᾷ τῇ 23ῃ Αὐγούστου 1972

Παναγιώτατε,

Ἐλάβομεν τηλεγράφημα Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 449 Εἰρηνικὸν Ὑμῶν Γράμμα, δι’ ὧν ἀγγέλετε ἡμῖν τὰ τῆς ἀναδείξεως καὶ καταστάσεως Ὑμῶν εἰς τὸν Πρωτόθρονον Πατριαρχικὸν θρόνον.

Ἐδοξάσαμεν τὸν Θεόν, διότι ὠκονόμησε οὕτω τὰ πράγματα καὶ ἀπεκλείσθησαν διαβεβλημένα καὶ ἐπὶ ἠθικῇ καὶ ἐπὶ πίστει ὀρθὴ πρόσωπα.

Πιστεύομεν ὅτι εἶσθε θεοπρόβλητος.

Ἔχομεν δι’ ἐλπίδος ὅτι θὰ ὀρθώσητε τὸ ἀνάστημά σας καὶ «θὰ βάλετε εἰς τὴν θέσιν των» τὰ κακῶς ἔχοντα ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἤτοι τὴν ἐπὶ ζημίᾳ τῆς ὀρθοδοξίας ἀχαλίνωτον τάσιν πρὸς ἕνωσιν μὲ τοὺς αἰωνίως ἀμετανοήτους καὶ ἐπιβουλευομένους τὴν Ὀρθόδοξον κατ’ Ἀνατολᾶς Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, τὴν ὄντως Ἐκκλησίαν.

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν καὶ ἰκετεύομεν γονυκλινῶς: δηλώσατέ το μετὰ παρρησίας καὶ ἀπεριφράστως «ὅτι δεχόμεθα διάλογον μὲ τοὺς Καθολικοὺς καὶ Προτεστάντας καὶ Ἀντιχαλκηδονίους ὑπὸ τὸν ρητὸν ὅρον ὅπως ἕκαστος, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δόγμα, θελήση νὰ παραδεχθῆ ἀνεπιφυλάκτως πάντα τὰ ὑπὸ τῶν 7 ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπιθέντα καὶ οὐδὲν πέραν τούτων».

Ἐπιτραπήτω μοι μὲ ὅλον τὸν ὀφειλόμενον σεβασμὸν νὰ προσθέσω ἀκόμη ὅτι πρέπει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον πρωτίστως νὰ προσέξη τὴν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ εἴτα νὰ προχωρῆ μετὰ περισκέψεως πολλῆς εἰς διάλογον διὰ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν αἱρετικῶν.

Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ γίνη τὸ ἀντίθετον.

Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ κομματιασθῆ πρὸς χαρὰν τῶν Παπικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλὰ τότε τί λόγον θὰ δώσωμεν εἰς τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως;

Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἀναθεωρήσετε τὰ ὅσα ἐδηλώσατε, ὅτι θὰ ἀκολουθήσητε πιστῶς τὴν γραμμὴν τοῦ Προκατόχου Σᾶς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἕνωσιν, συγχαίρομεν Ὑμᾶς θερμῶς ἐπὶ τὴ ἀναδείξει Σας ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν χαρίζηται Ὑμῖν μακροζωΐαν καὶ δυνάμεις πολλάς, σωματικὰς καὶ πνευματικάς, ἵνα φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τὴν ὑψηλὴν ἀποστολήν Σας πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οὐρανίου Αὐτῆς Δομήτορος.

Ἐπὶ τούτοις δηλοῦμεν, Παναγιώτατε, ὅτι πρὶν ἢ λάβωμεν τὸ τίμιον Ὑμῶν γράμμα ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ὀνόματός Σας ἐν Ὕδρᾳ εὑρισκόμενοι καὶ συλλειτουργοῦντες μετὰ τοῦ Ἁγίου Ὕδρας ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Προφήτου Ἠλιοῦ, ἐπὶ τὴ ἁγίᾳ Αὐτοῦ μνήμῃ· ἐξακολουθοῦμεν δὲ μνημονεύοντες Ὑμῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις· πλὴν δὲν διστάζομεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι τελοῦμεν πάντοτε ἐν ἐπιφυλακῇ καὶ εἰς περίπτωσιν ποὺ ἤθελε διαπιστωθῆ ἀντορθόδοξος τὶς ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου, δίχα συμφώνου γνώμης πασῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θὰ διακόψωμεν καὶ Ὑμῶν τὸ μνημόσυνον, διότι δὲν τὸ ἀνέχεται ἡ συνείδησις ἠμῶν νὰ μνημονεύωμεν τῆς Κεφαλῆς ἡμῶν ὡς ὀρθοτομούσης, ἐνῷ δὲν ὀρθοτομεῖ.

Τέλος ἐπικαλούμενοι τὰς θεοπειθεῖς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Κορυφῆς ἐκφράζομεν τὴν εὐγνώμονα εὐχαριστίαν ἡμῶν πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις ἡμῶν εὐχὰς Αὐτοῦ καὶ διατελοῦμεν μετὰ σεβασμοῦ βαθέος τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός.

+ Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν
καὶ Γηρομερίου Παῦλος

                                                  
ΠΗΓΗ:

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

No comments:

Post a Comment