Friday, August 31, 2012

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΣΡΑΗΛ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΣΡΑΗΛ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

===========


Διαβάζουμε στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”:


“Εξαιρετικής γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας αποφάσεις υπέρ της Κύπρου, πήρε χθες το Ισραήλ, που αποφάσισε ότι τα μεγάλα κοιτάσματα και όσα βρίσκονται κοντά στη γραμμή της Αποκλειστικής Ζώνης της Κύπρου, θα μπορούν ή θα πρέπει να φτιάξουν αγωγούς που θα οδηγούν και προς την Κύπρο.


Οι αποφάσεις της ειδικής κρατικής ομάδας τεχνοκρατών, γνωστής ως «Επιτροπής Τζεμάχ» (Τζεμάχ είναι ο ομόλογος του Σ. Κασίνη, διευθυντής ενέργειας του Ισραήλ) που δημοσιεύτηκαν χθες και επίσημα με τρία διαφορετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ, ανοίγουν ουσιαστικά και επίσημα τον δρόμο για συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ στην κοινή αξιοποίηση του φυσικού αερίου της Λεβαντίνης.


Οι αποφάσεις αν και χρήζουν επικύρωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας, θεωρούνται πλέον ως δεδομένες.


Σύμφωνα με τις αποφάσεις, κοιτάσματα στη θάλασσα του Ισραήλ, με περιεχόμενο περισσότερο από 200 δις. κ. μέτρα φυσικού αερίου (bcm) θα πρέπει να εξάγουν το 50% του περιεχομένου τους.


Οι υπόλοιπες ποσότητες επαρκούν για την ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ τουλάχιστον μέχρι το 2040, αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι τα τεράστια κοιτάσματα του Ταμάρ και κυρίως το Λεβιάθαν, μπορούν να εξάγουν τεράστιες ποσότητες και μέσω Κύπρου.”


Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ανέλπιστη εξέλιξη των πραγμάτων διαφοροποιεί για πρώτη φορά από την εισβολή το 1974 τα δεδομένα στην Κύπρο και στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.


Η Κύπρος εξ ορισμού είναι πολύ μικρή και αδύναμη για να ασκήσει ακόμη και τα πιο στοιχειώδη κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Τουρκία εξευτελίζει την κρατική μας υπόσταση καθημερινά, ενώ είμαστε αδύναμοι να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια και την κρατική μας υπόσταση.


Η Ελλάδα είναι ανίσχυρη να αλλάξει το στάτους κβο με την Τουρκία.


Ο συσχετισμός δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας γιγαντούται σε βάρος μας δραστικά προπαντός τώρα με την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε.


Η Τουρκία είναι αδίστακτη στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και ιδιαίτερα επιρρεπής στην ανοιχτή περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου.


Η Κύπρος και η Ελλάδα, χωρίς την Ισραηλινή στρατιωτική μηχανή, θα ήταν εντελώς ανίσχυρες να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων. Η Τουρκική πολεμική μηχανή από αέρος και από θαλάσσης θα ματαίωνε κάθε εγχείρημα.


Και όμως! Τελικά η ανόρυξη υδρογονανθράκων προχωρεί λόγω της ισχυρής συμμαχίας Ελλάδας- Κύπρου - Ισραήλ που λειτουργεί ήδη στην πράξη αποτελεσματικά.


Ας δούμε την ανέλπιστη ευκαιρία ως απάντηση στις προσευχές όλων των δικαίων που παρακαλούσαν τον Θεό να βάλει το παντοδύναμο χέρι Του, για να ελευθερωθεί η πατρίδα μας και να μη διακινδυνεύσει η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας μας.

Ο ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΥΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Ο ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΥΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ


Του Βασίλη Χαραλάμπους

===========

Ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Πολύδωρος

ὑποστρώσας ἑαυτόν ἀνθρώπῳ πεπλανημένῳ παρ’ Ἀγαρηνών

καί παρ’ αὐτοῦ ἀποπλανηθείς

παρέδωκεν ἑαυτόν εἰς χείρας πτώσεως αὐτοῦ.

Ὁ ἀπό Λευκωσίας στερρός νεομάρτυς

τῆς ἀληθείας τήν πίστιν ἐγκατέλειψεν.


Κύριος ἐπακούσεται

Πολύδωρον ἱκέτην θλιβόμενον

καί ὡς τό πῦρ ὕδωρ ἀποσβένει

οὕτω καί τό μαρτύριον αὐτοῦ

ἐξιλάσεται τήν ἁμαρτίαν ταύτην.

Μή ἀναμένων ἐπιστρέψαι πρός Κύριον

ἐν Ἐφέσῳ τῇ Νέα πρός τό μαρτυρῆσαι προσέρχεται

μή ὑπερβάλλων ἡμέρας ἐξ ἡμέρας

ἐν Ἐφέσῳ τῇ Νέα εἰς χεῖρας Κυρίου ἐμπεσεῖται

ἵνα χάριν εὑρήσει.

(Από την ποιητική συλλογή «Ασπελία»)

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


Του Ιστολογίου Αρμενιστής

==========================Τι σημαίνει Ινδικτιών;


Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει σήμερα τήν ἀρχή τῆς Ἰνδικτιῶνος – ἀπό τή λατινική λέξη «indictio», ἡ ὁποία σημαίνει ὁρισμός – δηλαδή τήν ἔναρξη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὁ ὅρος προῆλθε ἀπό τήν συνήθεια τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων νά ὁρίζουν διά θεσπίσματος γιά διάστημα δεκαπέντε χρόνων τό ποσό τοῦ ἐτήσιου φόρου, πού εἰσέπρατταν αὐτή τήν ἐποχή γιά τή συντήρηση τοῦ στρατοῦ. Κατ’ ἐπέκτασιν καθιερώθηκε νά ὀνομάζονται ἰνδικτιῶνες καί οἱ δεκαπενταετεῖς αὐτοί κύκλοι πού ἄρχισαν ἐπί Καίσαρος Αὐγούστου, τρία χρόνια πρίν ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ.


Γιατί ο Σεπτέμβριος θεωρείται αρχή του Εκκλησιαστικού έτους;


Ἐπειδή ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ἐποχή συγκομιδῆς καρπῶν καί προετοιμασίας γιά τό νέο κύκλο βλαστήσεως, ταίριαζε νά ἑορτάζουν οἱ χριστιανοί τήν ἀρχή τῆς γεωργικῆς περιόδου ἀποδίδοντας εὐχαριστίες στόν Θεό γιά τήν εὔνοιά Του πρός τήν κτίση.


Εἶναι αὐτό πού ἤδη ἔκαναν οἱ Ἰουδαῖοι σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου· τήν πρώτη δηλαδή μέρα τοῦ ἑβδόμου ἰουδαϊκοῦ μηνός, ἀρχές Σεπτεμβρίου, τελοῦσαν τήν ἑορτή τῆς Νεομηνίας ἤ τῶν Σαλπίγγων, κατά τήν ὁποία ἐσχόλαζαν ἀπό κάθε ἐργασία, γιά νά προσφέρουν θυσίες ὁλοκαυτωμάτων «εἰς ὀσμήν εὐωδίας Κυρίῳ» (Λευιτ. 23,18).


Ὁ Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ δημιουργός τοῦ χρόνου καί τοῦ σύμπαντος, ὁ προάναρχος Βασιλεύς τῶν αἰώνων, ὁ ὁποῖος ἐσαρκώθη, γιά νά ἀποκαταλλάξει τά πάντα εἰς Ἑαυτόν καί νά συναγάγει Ἰουδαίους καί Ἐθνικούς σέ μία Ἐκκλησία, ἤθελε νά ἀνακαφαλαιώσει ἐν ἑαυτῷ τόν αἰσθητό κόσμο καί τό γραπτό Νόμο.


Ἔτσι, αὐτή τήν ἡμέρα πού ἡ φύση ἑτοιμάζεται νά διατρέξει ἕνα νέο κύκλο ἐποχῶν, ἑορτάζουμε τό γεγονός, κατά τό ὁποῖο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἰσῆλθε στή Συναγωγή καί ἀνοίγοντας τό βιβλίο τοῦ Ἠσαΐου ἀνέγνωσε τό χωρίο, ὅπου ὁ Προφήτης ὁμιλεῖ ἐπ’ ὀνόματος τοῦ Σωτῆρος: «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνε­κεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με (…), κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4,18).


Ὅλες οἱ εκκλησίες, συναθροισμένες «ἐπί τό αὐτό», ἀναπέμπουν σήμερα δοξολογία πρός τόν ἕνα τρισυπόστατο Θεό, ὁ ὁποῖος διαμένει στήν αἰώνια μακαριότητα, διακρατεῖ τά πάντα στή ζωή καί στέλνει ἄφθονες τίς εὐλογίες του κάθε ἐποχή στά κτίσματά του. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀνοίγει τίς θύρες τοῦ νέου ἔτους καί μᾶς προσκαλεῖ νά τόν ἀκολουθήσουμε, γιά νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰωνιότητός του.

ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΕΥΡΩ ή ΔΡΑΧΜΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ;ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, ΕΥΡΩ ή ΔΡΑΧΜΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

==========


Το περιεχόμενο της επιστολής, που μου εστάλη από το Ιδρυμα “Φωτεινή γραμμή” και που παραθέτω στη συνέχεια, μπορεί να συνοψισθεί στην περίφημη ρήση του Τζων Κέννεντυ: “Μη ρωτάς τι έκανε η πατρίδα σου για σένα, αλλά τι έκανες εσύ για την πατρίδα σου.”


Πριν αυτή η ρήση γίνει τρόπος σκέψης και ζωής στην πατρίδα μας “ουκ έσται παύλα κακών”.


Η ύπαιθρος έχει εγκαταλειφθεί ή καλλιεργείται από λαθρομετανάστες, που πληρώνονται με τις επιδοτήσεις που δίνονται για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.


Ο ιδιωτικός τομέας βάλλεται εξοντωτικά από τον ανελέητο συναγωνισμό της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.


Η υπογεννητικότητα και οι εκτρώσεις αφανίζουν κυριολεκτικά τις παραγωγικές ηλικίες.


Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο γηροκομείο.


Ενα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων αναμένουν να ζήσουν με επιδοτήσεις, συντάξεις και ασφάλειες από χρεωκοπημένα ταμεία και από ένα κράτος που εξαρτά απολύτως τη λειτουργία του από τα δάνεια που μπορεί να εξασφαλίσει από το εξωτερικό.


Η δημογραφική αλλοίωση της πατρίδας μας συντελείται με εξωφρενικούς ρυθμούς.


Τα συνδικάτα σπαραλιάζουν την παραγωγικότητα με τις καταλήψεις, τις απεργίες και τα αντιπαραγωγικά και αναξιοκρατικά τους αιτήματα.


Η Δημόσια υπηρεσία είναι κυριολεκτικά εμπόδιο κάθε εμπορικής επένδυσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις ατέλειωτες και χρονοβόρες διαδικασίες που χρειάζεται για να εκπληρώσει τη δουλειά της και τις μίζες που ζητούνται από τους δημόσιους υπαλλήλους για να εκτελέσουν τον καθήκον τους.


Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ουσιαστικά ξεδοντιαστεί εξαιτίας της ανέχειας που δεν επιτρέπει στην Πολιτεία να τις συντηρήσει και να τις κρατήσει σε αξιόμαχο επίπεδο.


Η πιο κάτω επιστολή προσπαθεί να δώσει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, η οποία προυποθέτει δουλειά, ανάληψη προσωπικής ευθύνης για την πρόοδο του τόπου και αντιστροφή των κριτηρίων παραγωγικότητας και εργασίας.


Αξίζει τον κόπο να τη διαβάσουμε με την απαιτούμενη προσοχή.


*****


ΑΣΤΟΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΑ

Περιέχουν καὶ τὸ «σπέρμα» τῆς κακοδιοικήσεως

(Προβληματισμοὶ καὶ σκέψεις ἀπὸ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή»)

=================


Εὐτυχῶς ἐβοήθησε ἡ Παναγιὰ καὶ ἔφερε βροχὴ ὕστερα ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων καὶ τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Γιατί ἄραγε συμβαίνουν τόσες πυρκαϊές; Στὴν Πεντέλη, τὴν Ἠλεία, τὴν Ἀρκαδία καὶ στὰ καμμένα χωριὰ τῆς Βιάννου-Κρήτης γνωρίζουν πολλά. Ρωτῆστε τους.


Ἄν ὄμως ὑπῆρχε ἄφθονη στοργή, θὰ ὑπῆρχαν προβλέψεις καὶ σχέδια ἀποτροπῆς. Ἄς τὰ δημιουργήσουμε. Μποροῦμε νὰ ἐντάξουμε εἰδικευμένους συνταξιούχους εἰς ὁμάδες ἐθελοντῶν, ποὺ νομιμοποιοῦν Πολιτιστικοὶ καὶ Περιβαλλοντικοὶ Σύλλογοι, γιατί αὐτοὶ ἐπέτυχαν ἐκεῖ, ποὺ τὸ Κράτος ἀπέτυχε.


Ἀστοργία; Ναί, τουλάχιστον 1.789 ἑλληνικὰ νησιὰ εἶναι ἀκατοίκητα, ἀλλὰ καὶ ἀναξιοποίητα. Ἴσως καὶ περισσότερα τῶν 1.789 νησιῶν ἔχει ἡ χώρα, ἀλλὰ καὶ σοβαρὴ ἀπογραφὴ θὰ ἔδιδε τὴν ἔναρξι δημιουργίας Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς ἀξιοποιήσεως ἀκατοίκητων Ἑλληνικῶν Νησιῶν μαζὶ μὲ τοπικὲς συνεργασίες Δήμων καὶ Συλλόγων.


Ἀστοργία; Ναί, Ἐνορίες καὶ…μένουν μὲ κλειστὲς πόρτες ἀμέσως μετὰ τὴν λειτουργία ἀλλὰ πολλὰ στόματα εἶναι ἀνοικτὰ ἀπὸ πεῖνα καὶ ζητοῦν «ἔστω ἕνα τσάϊ ἀπὸ ἑλληνικὰ βότανα καὶ λίγη ἀνθρωπιά. Ἀκόμη καὶ ἕνα κρύο νερό, μὲ ἐπικοινωνία, ἠμποροῦν νὰ δώσουν πολλά». Ἕνα γεῦμα μὲ τὴν συμβολὴ ὅλων μας δίδει ΖΩΗ εἴτε εἰς τὴν Ἐνορία, εἴτε ἀνὰ ὁμάδα συγγενῶν καὶ φίλων. Γρηγορεῖτε!


Ἀστοργία; Ναὶ καὶ ἡ ἀνεργία εἶναι ἀποτέλεσμα ἀστοργίας καὶ κακοδιοικήσεως.


Οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν διαχειριστῶν καὶ κριτικῶν τῆς κρίσεως ἔχουν μηδενικὴ ἀξία γιατὶ ἡ ἐργασία φέρνει πλοῦτο καὶ λύσεις καὶ ὄχι ἀπολύσεις. Ἀλήθεια, ἄν ὡς ὑπόθεσι ἐργασίας, κάθε ἀπόλυσι καὶ κάθε μακροχρόνια ἀνεργία ἦταν ποινικὸ ἀδίκημα, δὲν θὰ εἴχαμε λύσεις; Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς κινητοποιῇ ἡ ἀπειλὴ τοῦ ἀδικήματος καὶ ὄχι ἡ στοργὴ τῶν Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν; Μὰ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ἄπειρες λύσεις, ποὺ δὲν περιέχει καμία νομοθεσία.


Σχέδιον-Ἀπόφασις-Ἐργασία


ἀρκοῦν ἐν σχέσει μὲ ὅσα οἱ ἄσχετοι ἰσχυρίζονται. Ἡ γῆ, τὸ ἔδαφος, ἡ βροχὴ καὶ ἡ ἐργασία φέρνουν καρποφορία καὶ ἐπανεπένδυσι.


Τὸ ἄρθρο 9 τοῦ Ν. 2190/1920 μᾶς δίδει λύσεις γιὰ ἱδρύσεις ἑταιρειῶν μὲ βάσι τὴν γῆ καὶ τὰ ἐρείπια σπιτιῶν εἰς χωριὰ καὶ πόλεις ἐντὸς σχεδίου. Ἄρα πλοῦτος ὑπάρχει καὶ δημιουργεῖται, σὺν Θεῷ.


Ἡ τέχνη εἶναι νὰ κάνουμε τὸ κριθάρι τῆς φτώχειας μπύρα καὶ ποτὸ ἐπ᾿ ἀγαθῷ γιὰ ὀρθὴ χρῆσι καὶ ὄχι κατάχρησι. Τέχνη εἶναι νὰ παράγουμε σιτάρι καὶ ρύζι εἰς ὅλα τὰ ὀρεινά. Τέχνη εἶναι νὰ ἔχουμε ποικιλίες ἀχλαδιῶν στὴν ἐποχὴ τῶν σταφυλιῶν, γιὰ νὰ κάνουμε μαρμελάδες μὲ μέλι καὶ χαρουπόμελο ἀλλὰ χωρὶς ζάχαρη.


Ἡ διατροφικὴ ἐπάρκεια τῶν Ἑλλήνων εἶναι εἰς τὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἄς μάθουμε μὲ σχέδιο καὶ ἀλληλεγγύη νὰ καλλιεργοῦμε ὑδροβόρες καλλιέργειες, μόνον ἐκεῖ ποὺ ἔχουμε ἐπάρκεια νεροῦ, μέχρι νὰ κατακτήσουμε καὶ τὴν ἀφαλάτωσι ὑδάτων μὲ ἡλιακὴ ἐνέργεια ἀλλὰ καὶ τὴν αὔξησι φραγμάτων-λιμνοδεξαμενῶν καὶ ἄλλων ἔξυπνων λύσεων, ποὺ δίδουν νερὸ ὑδρεύσεως καὶ ἀρδεύσεως.


Θὰ ἠδύναντο νὰ προταθοῦν πληθώρα ἄλλων ἰδεῶν καὶ λύσεων…

Ἀστοργία; Ναὶ αὐτὴ ἐνυπάρχει μαζὶ μὲ τὴν κακοδιοίκησι καὶ εἰς τὴν ἀπεργία. Δὲν εἴμαστε ἀντίθετοι μὲ τοὺς ἀγῶνες, εἴμαστε ὑπὲρ τῶν ἀγώνων γιὰ κάθε δικαίωμα καὶ κάθε ἐλευθερία. Ἀλλὰ ἡ Ἑλβετία μὲ Σύνταγμα Ἰωάννου Καποδίστρια ἔχει ἀποκέντρωσι καὶ μὲ πραγματικὰ καὶ ὄχι εἰκονικὰ δημοψηφίσματα (καὶ πρὸ παντὸς ὄχι gallops) κ.λπ., ἀλλὰ μὲ χρηστοὺς θεσμούς, ποὺ δίδουν λύσεις χωρὶς ἀπεργία, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ἀστοργία καὶ ἄνευ κακοδιοικήσεως.


Παραδείγματος χάριν ἐσχάτως, τὰ συνδικάτα τῆς Ἑλβετίας ἐπρότειναν μία ἑβδομάδα ἐπὶ πλέον διακοπές, καὶ στὸ ἀνεξάρτητο καὶ δίκαιο δημοψήφισμα οἱ ἐργαζόμενοι εἶπαν ὄχι.


Ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἑλλάδα οἱ περιεργαζόμενοι - καὶ ὄχι ἐργαζόμενοι - «λουφαδόροι» μηχανεύονται μεθοδεῖες, πῶς νὰ κάνουν «λούφα», κάνοντες ἀπεργία Πέμπτη καὶ Παρασκευὴ ἤ Δευτέρα καὶ Τρίτη, γιὰ νὰ ἔχουν παρατεταμένο Σαββατοκύριακο καὶ νὰ παίρνουν ἄδειες καὶ ἀπὸ τὸν «μπακάλη». . .


ΕΥΣΤΟΧΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ


ΕΥΣΤΟΧΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

============

Ευτυχώς έχει προκληθεί καθολική αντίδραση κατά των πρόσφατων οικουμενιστικών δηλώσεων του Σεβ. Μποτσουάνας κ. Γεννάδιου.

Το ιστολόγιο “Χριστιανική Βιβλιογραφία” πραγματοποεί κατά πόδας ανάλυση των επαίσχυντων - με την όλη σημασία του όρου - οικουμενιστικών δηλώσεων του Σεβ. κ. Γεννάδιου.

Το θέμα είναι απλό.

Αφού ο ίδιος δηλώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο ιεραποστολής στην επαρχία του, η μόνη έντιμη στάση του θα έπρεπε να ήταν η άμεση υποβολή παραίτησης λόγω παντελούς ανεπάρκειας και ανικανότητας να πραγματοποιήσει ένα βασικό στόχο που αναλαμβάνει κάθε επίσκοπος όταν χειροτονείται: Να μεταλαμπαδεύσει το Ευαγγέλιο σε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους.

Αφού όμως δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί τον Σεβ. Μητροπολίτη Μποτσουάνας να έχει συνείδηση της αποστολής του - η φαιδρή άκρως νεωτεριστική του εμφάνιση αρκεί για να αντιληφθείς και τα υπόλοιπα - ο Μακαριότατος Αλεξανδρείας καλείται να δράσει άμεσα και δραστικά.

Μακαριότατε Αλεξανδρείας! Είναι εντελώς απαράδεκτο ο Σεβ. κ. Γεννάδιος να παραμείνει στη θέση του.

Ιδού λοιπόν το σχόλιο της “Χριστιανικής βιβλιογραφίας”

*****

Τί νὰ πρωτοθαυμάσει κανένας ἀπὸ μιὰ τέτοια θεολογικὴ ἀπογείωση!

 1. «Γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Ἐπισκοπή μας, δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως προοπτικὴ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου καὶ δράσεως».
  Πρόκειται γιὰ πρωτοφανῆ ἀναίρεση τοῦ ἀποστολικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχει ἆραγε τοπικὴ Ἐκκλησία χωρὶς «ἀποστολικότητα»;
 2. «Μὲ τὴν στενὴ ἔννοια ποὺ τὸ ἐννοοῦμε…».
  Θὰ εἶχε πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ διευκρινισθεῖ ποιά εἶναι ἡ «στενὴ» ἔννοια τῆς ἱεραποστολῆς καὶ ποιά ἡ «εὐρεία». Πάντα ὑπάρχουν περιθώρια νέων γνώσεων!
 3. «Χώρα κατ’ ἐξοχὴν Χριστιανικὴ (98%)».
  Ἆραγε ἀπὸ αὐτὸ τὸν “ἱεραποστολικὸ ρεαλισμὸ” ἐμπνέονται στὴν κατ᾽ ἐξοχὴν Ὀρθόδοξη Χώρα, στὴν Ἑλλάδα, οἱ…διάφοροι «ἱεραπόστολοι», Μορμόνοι, Μισσιονάριοι καὶ Ἰεχωβάδες;
 4. « Ἡ παρουσία μας ἐδῶ εἶναι μόνον μία - θὰ ἔλεγε κανεὶς - “διπλωματικὴ παρουσία”».
  Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία ἔκτακτη ἐκκλησιολογικὴ ἀνακάλυψη: Ἡ Ἐκκλησία ὡς Διπλωματικὴ Ἀποστολή! Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ προστεθεῖ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως!
  Καὶ μόνον ἡ Θ. Λειτουργία, ἡ τέλεσή της, δὲν εἶναι ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ; Μήπως εἶναι διπλωματία; Κόλπο δηλαδή;
 5. «Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει Ἱεραποστολή, δὲν γίνεται, δὲν νοεῖται νὰ ὑπάρξει…»
  Ὄχι ἁπλῶς δὲν γίνεται, π.χ. γιὰ λόγους ἀνάγκης ἢ ἀνωτέρας βίας, ἀλλὰ ἐπιπλέον δὲν ΝΟΕΙΤΑΙ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἐπίσκοπος δηλαδή, ὁ χρεωμένος μὲ τὸ ἀποστολικὸ ἔργο, τὸ ἔχει βγάλει ἐντελῶς ἀπὸ τὸ μυαλό του, δὲν τὸ ΔΙΑΝΟΕΙΤΑΙ κάν. ΕΥΓΕ!!! ΕΥΓΕ. ΕΥΓΕ.!!!
 6. «Διατηροῦμε ἀδελφικὲς σχέσεις μὲ τοὺς πέντε (5) Ἐπισκόπους τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν».
  Τυφλὴ ἀναπαραγωγὴ τῆς διεστραμμένης θεωρίας τῶν «ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν», ποὺ καταλύει τὴν ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Μὲ τέτοια λαμπρὴ Ἐκκλησιολογία μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἥσυχοι καὶ γιὰ τὴν…Ἐσχατολογία!

Thursday, August 30, 2012

ΣΕΜΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΣΕΜΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

==================


Διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του κ. Νικόλαου Μαγγίνα στο ιστολόγιο “Φως Φαναρίου”:


“Για το ιερό πρόσωπο του «ανυποχώρητου κήρυκος της αληθείας και της δικαιοσύνης» του Ιωάννου του Προδρόμου μίλησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας όπου χοροστάτησε, στον ιστορικό Ναό του Αγίου στην Ξηροκρήνη του Βοσπόρου. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφερόμενος στο νόημα και στο περιεχόμενο της Μνήμης της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Βαπτιστού.


Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρουσίασε στους προσκυνητές, κληρικούς και λαϊκούς, από την Πόλη και την Ελλάδα που προσήλθαν στη Θεία Λειτουργία, τον συμπροσευχόμενο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο τον οποίο χαρακτήρισε ως «σεμνό, ταπεινό, ειρηνοποιό και ακούραστο» και ο οποίος εξελέγη προ 13 ετών στην «επιφανεστέρα και μεγαλυτέρα των νέων Μητροπόλεων του Οικουμενικού Θρόνου» από Μητροπολίτης Βρεσθένης. Ο Πατριάρχης σημείωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μεταφέρει το μήνυμα της στοργής και ειρήνης και αγάπης και συμφιλιώσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο οποίος ως Έξαρχος της Μητρός Εκκλησίας στις συντονίζει με επιτυχία τα διορθόδοξα πράγματα στις Η.Π.Α.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος ο οποίος αναφέρθηκε στους δεσμούς της Ομογένειας της Αμερικής με το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και στην αμέριστη συμπαράσταση στους αγώνες και την προάσπιση των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου υπογραμμίζοντας το κύρος της ισχυρής προσωπικότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τονίζοντας μεταξύ άλλων πως « η Ομογένεια της Αμερικής είναι πάντοτε στο πλευρό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Πατριαρχείου μας, όχι απλώς με πολλή αγάπη και με βαθύ σεβασμό και με θαυμασμό αλλά και με συνεχείς ενέργειες στα ανώτατα κλιμάκια της Αμερικής από τον Πρόεδρο και κάτω, στην προσπάθεια να βοηθηθεί το Πατριαρχείο να αποκτήσει τη δυνατότητα της ελευθέρας ασκήσεως των τεραστίων καθηκόντων, της τεραστίας αποστολής που έχει.»


Απέριττοι αλλά ουσιαστικοί οι λόγοι και του Παναγιότατου και του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Δημητρίου.


Μιλά ο Αρχιεπίσκοπος με τον προσήκοντα σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη χωρίς όμως να μετέρχεται γλοιώδεις κολακείες.


Το ίδιο πράττει ο Παναγιότατος για το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου.


Με αυτή τη γλώσσα πρέπει να μιλούν οι ιεράρχες. Με εν Χριστώ αγάπη και αλληλοεκτίμηση, χωρίς γλοιώδεις επαίνους που προκαλούν τους ακροατές, αλλά και χωρίς τα “καρφιά” και την εν γένει απάδουσα προς το χριστιανικό ήθος συμπεριφορά.


Ακουέτωσαν ταύτα και οι “Βαρθολομαιομάχοι”, οι οποίοι όποτε μιλήσουν για το Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη εμβάπτουν τη γλώσσα και την πένα τους στη χολή, αλλά και οι γλοιώδεις κόλακες που προκαλούν με την αμετροέπεια και τις μέχρι αηδίας υπερβολές τους.


Οι ομιλίες του Παναγιότατου και του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής αποπνέουν εκκλησιαστικό ήθος. Εχουν μέτρο και εκφράζουν χριστιανική αγάπη.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

===============


Στο “Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων “Ρομφαία” διαβάζουμε τις εξής απίστευτες δηλώσεις του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μποτσουάνας Γεννάδιου:


“Πρέπει να καθίσουμε σε ένα κοινό τραπέζι εκπρόσωποι Εκκλησιών, Θρησκειών, Ιδεολογιών και να προσπαθήσουμε να βρούμε όλα εκείνα που μας ενώνουν και όχι εκείνα που μας χωρίζουν. Η Ορθοδοξία στην Αφρική έχει μέλλον και αυτό αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα.

Θα πρέπει βεβαίως να σας ξεκαθαρίσω, ότι για την Ελληνορθόδοξη Επισκοπή μας, δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική Ιεραποστολικού έργου και δράσεως (με τη στενή έννοια που το εννοούμε...), αφού ζούμε σε μία Χώρα κατ’ εξοχήν Χριστιανική (98%), όμως μπορούμε σε επίπεδο καλών σχέσεων να προβάλλουμε, μία αξιοπρεπή και σοβαρή εικόνα της Ορθοδοξίας.


Η παρουσία μας εδώ είναι μόνον μία - θα έλεγε κανείς- «διπλωματική παρουσία» και τίποτε περισσότερο. Δε μπορεί στην Μποτσουάνα να υπάρξει Ιεραποστολή, δε γίνεται, δε νοείται να υπάρξει.... Δε μπορούμε να απευθυνθούμε σε ήδη Χριστιανούς, επί δύο περίπου αιώνες τώρα. Διατηρούμε αδελφικές σχέσεις με τους πέντε (5) Επισκόπους των άλλων αδελφών Εκκλησιών και συνεργαζόμασθε σε Ιατρικά και Ανθρωπιστικά Προγράμματα».


Και μόνη η αντιπαραδοσιακή εμφάνιση του Σεβ. Μητροπολίτη Μποτσουάνας κ. Γεννάδιου θα ήταν υπεραρκετή για να αντιληφθεί κανείς το αντορθόδοξο ήθος του.


Οι δηλώσεις του όμως - οφείλουμε να ομολογήσουμε - ξεπέρασαν κατά πολύ και τις χειρότερες προβλέψεις μας.


Ο Σεβασμιότατος Μποτσουάνας - εν τη πανθαυμάστω αυτού εκκλησιολογία - απεφάνθη ότι είναι αδιανόητη η ιεραποστολή στην Μποτσουάνα επειδή το 98% του πληθυσμού είναι χριστιανοί.!!!


Αναφέρθηκε στις αιρέσεις που δρουν στην Μποτσουάνα ως “αδελφές Εκκλησίες” και είχε την απίστευτη θεολογική ακρισία και το οικουμενιστικό θράσος να αποκαλέσει απαράδεκτη την προσπάθεια ευαγγελισμού των αιρετικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία.


“Διπλωματική” ανέφερε ότι είναι η παρουσία της Ορθοδοξίας στην Μποτσουάνα.!!!


“Είναι αδιανόητο να είναι κάτι άλλο”, ισχυρίστηκε!!!


Αγιε Αλεξανδρείας!

Μήπως αντί να περιφέρεστε σε διάφορες Μητροπόλεις της Ελλάδας για να προστείτε ποικίλων ποιμαντικών εκδηλώσεων,

μήπως αντί να δωρίζετε “Ιερά Κοράνια”,

μήπως αντί να στέλλετε στους μουσουλμάνους συγχαρητήριες ευχές για το ραμαζάνι τους,

μήπως αντί να γιορτάζετε γενέθλια και να ανέχεστε τον Αρχιγραμματέα του Θρόνου να προσπαθεί να κατοχυρώσει θεολογικά τον εορτασμό των γενεθλίων,

μήπως αντί να εφαρμόζετε το επάρατο "μεταθετό" στις επαρχίες του Θρόνου σας,

μήπως αντί να περιφέρεστε με τα παρδαλά αντερί και να φωτογραφίζεστε ευκαίρως - και κυρίως ακαίρως - σαν φωτομοντέλο,

θα έπρεπε να συγκαλέσετε αμέσως σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και να καλέσετε σε απολογία τον κακόδοξο Μητροπολίτη Μποτσουάνας, ο οποίος χωρίς φόβο Θεού και χωρίς να ντρέπεται τους ανθρώπους, διακηρύσσει την ομοφωνία του με την προδοτική συμφωνία του Μπαλαμάντ και μας διαβεβαιώνει ότι την κάνει πράξη στην ποιμαντική του διακονία;


ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=========

Ο έγκυρος αναλυτής κ. Γιώργος Παπαθανασόπουλος κατέθεσε ένα εξαιρετικά πυκνό και κατατοπιστικό απολογισμό των εργασιών της Ιεράς Συνόδου της παρελθούσης περιόδου που λήγει αύριο 31 Αυγούστου.


Ο κ. Παπαθανασόπουλος λέγει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν δαιμονοποιεί, αλλά και δεν ωραιοποιεί τα δεδομένα.


Τα οικονονικά της Εκκλησίας και οι δυνατότητές Της να χειροτονεί νέους ιερείς βρίσκονται σε τραγική - με την όλη σημασία του όρου - κατάσταση, η κυβέρνηση Σαμαρά διατίθεται φιλικά προς την Εκκλησία και την Ορθοδοξία και προσανατολίζεται να βάλει στο συρτάρι τα νέα “Προγράμματα σπουδών” για το μάθημα των θρησκευτικών προς άφατη λύπη του κ. Γιαγκάζογλου και των ΚΑΙΡΟΣκόπων του και προπαντός του διά τας αμαρτίας ημών Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου που είναι το εφαλτήριο της προσπάθειας αλλαγής του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογικό και οικουμενιστικό που επιχειρείται.


Οι πληροφορίες του κ. Παπαθανασόπουλου είναι ενθαρρυντικές αναφορικά με την αξιοπρεπή και συμβατή με την ορθόδοξη πίστη άρνηση του Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου να λάβουν μέτρα κατά του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς και των άλλων ομολογητών επισκόπων, πρεσβυτέρων, μοναχών και λαικών της Εκκλησίας μας, επειδή ορθώνουν ανάστημα εναντίον των οικουμενιστικών σχεδιασμών και της μεταπατερικής θεολογίας.


Να συγχαρούμε θερμά τον κ. Παπαθανασόπουλο για τον τεκμηριωμένο και αντικειμενικό απολογισμό των εργασιών της Ιεράς Συνόδου και να ευχηθούμε ότι η νέα Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, που θα αρχίσει τις εργασίες της την 1η Σεπτεμβρίου, θα αποκτήσει φωνή και τόλμη να λύσει τα οξύτατα προβλήματα της Εκκλησίας και να καταστήσει ζωντανή την παρουσία Της στα δρώμενα της Ελληνικής κοινωνίας.


Ιδού τι ανανφέρει ο έγκυρος αναλυτής.


*****


ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΩΝΙΑΣ ΜΑΙ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΥ


Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

=========


Με τις δύο συνεδριάσεις της 30ής και 31ης λήγοντος Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, με την παρούσα σύνθεση της. Μια ακόμη Συνοδική χρονιά αφωνίας και εσωστρέφειας ολοκληρώνεται.


Η ενημέρωση των Μητροπολιτών, μελών της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εκ μέρους της ΔΙΣ γίνεται δια Εγκυκλίων Σημειωμάτων. Αυτά αναγράφονται στο διαδίκτυο και μπορεί ο κάθε πιστός να ενημερωθεί για το περιεχόμενο τους. Κατά την διάρκεια της ΔΙΣ, της οποίας λήγει η θητεία, δημοσιοποιήθηκαν με το διαδίκτυο περίπου 80 Εγκύκλια Σημειώματα. Τα περισσότερα αφορούν ενημέρωση επί τρεχούσης φύσεως θεμάτων, που έχουν κάποια σημασία για τους Μητροπολίτες αλλά σχεδόν καμία για τον πιστό λαό. Μόνο μία Εγκύκλιος αφορούσε στην οικονομική κρίση και δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2011.


Τα σοβαρότερα θέματα που συζητήθηκαν στη ΔΙΣ και δεν είδαν το φως της δημοσιότητας ήσαν οι σχέσεις της Εκκλησίας με την Πολιτεία, το πιλοτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Θρησκευτικών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, η απάντηση στην επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου και η διαχείριση των οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΔΙΣ στην ετήσια θητεία της είχε την εντυπωσιακή πρωτοτυπία να συνεργασθεί με τέσσερις κυβερνήσεις (Παπανδρέου, Παπαδήμου, Πικραμμένου και Σαμαρά), εκ των οποίων η πρώτη ( του Γ. Παπανδρέου) δεν διέκειτο και τόσο φιλικά απέναντι της. Γενικά δεν υπήρξε κάποιο νέο αρνητικό σοβαρό ζήτημα. Σ’ αυτό συντελεί η σημερινή κυβέρνηση Σαμαρά.


Κατά τη λήγουσα Συνοδική περίοδο και χάρη στην παρέμβαση του Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζή, τον Ιανουάριο του 2012, ελύθη θετικά για την Εκκλησία το θέμα των 223 καθηγητών – κληρικών της Μέσης Εκπαίδευσης και δεν υποβαθμίστηκε η θέση τους στα σχολεία, που θα ήταν και το πρώτο βήμα για την εξάλειψη του ράσου από αυτά.


Ως προς τους σημαντικούς περιορισμούς για διορισμούς κληρικών η κατάσταση εξελίσσεται σε σοβαρότατο ζήτημα για την Εκκλησία και για τη διαποίμανση των πιστών. Για το 2011 εγκρίθηκαν από την Πολιτεία μόνο 90-100 οργανικές θέσεις κληρικών, που είναι ελάχιστοι έναντι των πολλών συνταξιοδοτήσεων που υπήρξαν και των ποιμαντικών αναγκών της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. Για το 2012 δεν έχουν εγκριθεί ακόμη οργανικές θέσεις κληρικών... Σημειώνεται ότι το 2012 πολλοί κληρικοί χειροτονήθηκαν έχοντας αποδεχθεί ότι για άγνωστο διάστημα δεν θα έχουν οργανική θέση κι επομένως μισθό και ως εισόδημα θα έχουν μόνο μια παράλληλη εργασία που θα κάνουν, ή κάποιο μικρό εκκλησιαστικό βοήθημα. Οι μισθοί και οι συντάξεις των κληρικών ακολούθησαν τις μειώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και δεν υπήρξε περαιτέρω μείωση, όπως είχε προβλέψει μερίδα του Τύπου. Επίσης δεν υπήρξε κάποια αρνητική για την Εκκλησία εξέλιξη, όπως θα μπορούσε να συμβεί αν συμμετείχε στην Κυβέρνηση Σαμαρά η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κυρία Ρεπούση. Τέλος δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, θετική ή αρνητική, στο θέμα της εκ μέρους της Εκκλησίας αξιοποίησης της, όσης έχει απομείνει, περιουσίας της και το σχετικό αίτημα προς την Πολιτεία παραμένει ανοικτό, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση που είχαν προχθές ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτόπουλο.

Η επιστολή - απάντηση του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου προς το γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Αντίθετα είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση της προς αυτόν σε αυστηρό ύφος γραμμένης επιστολής του Πατριάρχου, για το θέμα των ενεργειών του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και άλλων κληρικών, όσον αφορά στο ζήτημα του Πάπα και των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων. Κατά τις πληροφορίες μας η απάντηση του Αρχιεπισκόπου είναι αξιοπρεπής, θαρραλέα και εμμέσως πλην σαφώς δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ενέργεια της ΔΙΣ σε βάρος του Μητροπολίτη Πειραιώς και των άλλων κληρικών. Προ ημερών οι δύο Προκαθήμενοι ήσαν στην Ίμβρο και αντάλλαξαν θερμές φιλοφρονήσεις. Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να υπάρξει νέο Πατριαρχικό γράμμα.

Επί του σοβαρότατου για την Εκκλησία και το Γένος ζητήματος, της θέσεως της επί του πιλοτικού προγράμματος για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο η ΔΙΣ δεν έλαβε απόφαση, παρά το επείγον του ζητήματος. Πάντως είναι θετικό ότι έχει λάβει απόφαση να παραμείνει γενικώς ομολογιακό το μάθημα των Θρησκευτικών. Από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης δεν αποκλείεται να παγώσει το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα και αυτό να παραμείνει στα συρτάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έως ότου έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία... Αυτό, προς το παρόν, θα έβγαζε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο από τη δύσκολη θέση, που βρίσκεται.

Τέλος ακανθώδες ζήτημα για την ΔΙΣ υπό τη νέα της σύνθεση θα είναι το οικονομικό ζήτημα. Η Εκκλησία έπαιξε στο Χρηματιστήριο και έχασε δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ. Αποτέλεσμα της ενέργειας της αυτής και για να συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης αναγκάστηκε να δανειστεί υπό επαχθείς όρους από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τώρα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της, ούτε να ικανοποιήσει τους όρους που έχει υπογράψει. Τα έσοδα της από τα ακίνητα μειώνονται συνεχώς, ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για άμεση αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, στον ορίζοντα δεν φαίνεται περίπτωση να υπάρξουν έσοδα από μερίσματα, αφού οι Τράπεζες των οποίων είναι μέτοχος έχουν τεράστιες ζημίες, και τα Ομόλογα της υπέστησαν οικονομική καθίζηση, λόγω του PSI. Συζητείται να ληφθεί νέο δάνειο για να εξυπηρετηθεί αυτό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου... Δυστυχώς η Εκκλησία έχει μπει σε κατάσταση βαθιάς οικονομικής κρίσης, χωρίς να είναι ορατή μια διέξοδος από αυτήν.


Wednesday, August 29, 2012

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΙΡΙΑΛΥΠΟΚΡΙΤΙΚΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΙΡΙΑΛ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

==================


Διάβασα καμιά δεκαριά άρθρα τις τελευταίες ημέρες που αναφέρονται στο απαράδεκτο της προβολής τουρκικών σίριαλ από Ελληνικά κανάλια.


Αναλύσεις επί αναλύσεων, επιθέσεις επί επιθέσεων κατά των τηλεοπτικών σταθμών, κατά των "εργολάβων της αλλοτρίωσης" και των “σκοτεινών δυνάμεων”, ακόμη και κατά του Μνημονίου.!!!


Ενα αρνούμαστε να κατανοήσουμε:


Ο ΜΟΝΟΣ λόγος για τον οποίο τα τηλεοπτικά κανάλια προβάλλουν τουρκικές σειρές είναι επειδή ο κόσμος έχει την αναξιοπρέπεια και την έλλειψη πατριωτισμού και στρέφει τις κεραίες του προς τα κανάλια που δείχνουν τις τόσο δημοφιλείς Τουρκικές σειρές.


Ούτε η Μέρκελ φταίει, ούτε ο Τσίπρας φταίει, ούτε ο Σαμαράς φταίει, ούτε η λέσχη Μπίντλεμπεργκ, ούτε οι ιδιοκτήτες των καναλιών, ούτε βεβαίως το Μνημόνιο και οι περιλάλητες “σκοτεινές δυνάμεις”.


Τα τηλεοπτικά κανάλια είναι business.


Οτι τους φέρνει χρήμα, ότι αρέσει στον κόσμο αυτό ακριβώς προβάλλουν.


Αν γνώριζαν ότι θα έχαναν - και όχι ότι θα αυξανόταν κατακόρυφα η δημοτικότητά τους με την προβολή των Τουρκικών ταινιών - τότε ασφαλώς ούτε που θα διενοούντο να προβάλουν τα Τουρκικά σίριαλ.


Οι ιδιοκτήτες όμως και οι μάνατζερ των τηλεοπτικών σταθμών γνωρίζουν πόσο δημοφιλή είναι τα τουρκικά σίριαλ και γι’ αυτό τον λόγο και για κανένα άλλο τα προβάλλουν.


Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τις περισπούδαστες αναλύσεις μας για τα τουρκικά σίριαλ, τις αξιοθρήνητες συνωμοσιολογίες μας, τους θρήνους και τους κοπετούς για το τι επιδιώκουν και τι ζημιά κάνουν και ας στρέψουμε τους δείκτες των κεραιών μας πρός άλλα κανάλια που δεν προβάλλουν αυτές τις ταινίες.


Αμέσως τότε θα σταματήσει και το μεγάλο κακό που προξενούν, επειδή όσοι σταθμοί συνεχίσουν να τους προβάλλουν θα υποστούν μεγάλη οικονομική ζημιά και δεν θα έχουν κανένα λόγο να συνεχίσουν την προβολή τους.


Ολα τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από παραφιλολογία εθνομηδενιστικής αναξιοπρέπειας που προσπαθεί να δικαιολογήσει τη γαιδουριά μας να βλέπουμε ταινίες που προσβάλλουν την εθνική μας συνείδηση και την αιματοβαμμένη ιστορία μας από τους προαιώνιους εχθρούς του Γένους και της πίστης μας, που κατέχουν τη μισή Κύπρο και απειλούν να καθυποτάξουν την ανεξαρτησία της πατρίδας μας.