Thursday, June 22, 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ Η΄


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

Η΄
=====

Ὁ Παπισμὸς καὶ γενικότερα  οἱ αἱρέσεις ἀποτελοῦσαν πάντοτε στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μεγάλο πρόβλημα καὶ μεγάλο κίνδυνο. Οἱ ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων κατὰ τῶν αἱρέσεων καὶ ἡ συγκρότηση ἀπὸ αὐτοὺς Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καταδεικνύουν τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος. Δὲν ἔχετε ἀκούσει ποτὲ γιὰ τὴν δόλια προσηλυτιστικὴ δράση τῶν παπικῶν μέσω τῆς Οὐνίας καί τοῦ λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν πατρίδα μας; Δὲν σᾶς προβληματίζει τὸ γεγονός, ὅτι ἐξ’ αἰτίας αὐτῆς πέφτουν στὰ δίχτυα τῆς αἱρέσεως καὶ χάνονται ψυχές, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχυσε ὁ Χριστὸς τὸ αἷμα του; Δὲν σᾶς συγκλονίζει ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίω ἐν ὧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητάς ὀπίσω αὐτῶν», (Πράξ. 20,28-30).

Κάνετε ἕνα σοβαρότατο λάθος, τὸ ὁποῖο δὲν δικαιολογεῖται, νομίζω, γιὰ ἕνα Ἐπίσκοπο. Δὲν ἐπιτρέπεται ἕνας Ἐπίσκοπος νὰ ἀγνοεῖ, (ἢ νὰ θέλει νὰ ἀγνοεῖ), ὅτι μία ἀπὸ τὶς βασικότερες ποιμαντικές του μέριμνες καὶ φροντίδες εἶναι ἡ φροντίδα γιὰ τὴν προφύλαξη τοῦ ποιμνίου, ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ὁ Κύριος ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ παρασυρθεῖ σὲ κάποια αἵρεση, ἤ σὲ κάποια θρησκεία, ἔστω καὶ ἕνα λογικὸ πρόβατο, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Παύλου, «προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίω…», ποὺ μνημονεύσαμε προηγουμένως. Στὴν ἐπαρχία Σας ἴσως νὰ μὴν ἔχετε πρόβλημα μὲ τὸ Ἰσλάμ. Ἐδῶ ὅμως στὴν Ἀθήνα καὶ στὸν Πειραιᾶ τὸ πρόβλημα εἶναι ὀξύτατο. Ἔχω λοιπὸν χρέος καὶ καθῆκον νὰ ἐπιστήσω τὴν  προσοχὴ τοῦ ποιμνίου μου ἀπὸ τὸν κίνδυνο τοῦ Ἰσλάμ, καὶ νὰ καταδείξω τὴν πλάνη καὶ τὸ ψεῦδος αὐτῆς τῆς θρησκείας, μὲ μαρτυρίες ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρες. 

Πέραν τούτου τὸ θέμα αὐτὸ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ποιμαντικὴ ἔχει καὶ τὴν ὁμολογιακή του διάσταση. Ὡς Ἐπίσκοπος ἔχω χρέος καὶ καθῆκον νὰ ὁμολογῶ καὶ νὰ διακηρύσσω πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση, (τόσο γιὰ τὴν ἰδική μου προσωπικὴ ὠφέλεια, ὅσο καὶ γιὰ νὰ δίνω παράδειγμα πρὸς μίμηση), ὅτι ὁ μοναδικὸς Σωτῆρας τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Χριστὸς σύμφωνα μὲ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν του πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς», (Ματθ.10,32) καὶ ὅτι κατ’ ἐπέκτασιν ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες ὁδηγοῦν στὴν ἀπώλεια. 

Σᾶς ἐρωτῶ: Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅπως ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅταν στηλίτευαν, καὶ μάλιστα μὲ σφοδρότητα, τὶς πλάνες τοῦ Ἰσλάμ, ἀναλογίστηκαν ποτέ, «τί ἐπιπτώσεις μποροῦσε νὰ φέρει αὐτὴ ἡ ἐνέργειά» τους; Ἀναλογίστηκαν μήπως ὑποστοῦν θλίψεις, διωγμούς, ἢ καὶ τὸν θάνατο; Ἀναλογίστηκαν ὅτι ἂν ποῦν, ἢ ἂν γράψουν αὐτὰ ποῦ ἔγραψαν γιὰ τὸ Ἰσλάμ, θὰ «προκαλέσουν» τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Ἰσλάμ; Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε, ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦσαν οἱ Ἅγιοι αὐτοί, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλὰμ δὲν εἶχαν ἤδη «αἱματοκυλήσει τὸν κόσμο στὸ ὄνομα τῆς πίστης τους». Οἱ συγκεκριμένοι Ἅγιοι οὐδέποτε σκέφθηκαν ὅπως σκέπτεσθε Ἐσεῖς καὶ οἱ ὁμόφρονές Σας, δηλαδὴ νὰ μὴν ὁμολογήσουν τὸν Χριστό, γιὰ νὰ μὴν  προκαλέσουν τὸν θρησκευτικὸ φανατισμὸ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἰσλάμ. 

(Συνεχίζεται)

No comments:

Post a Comment