Wednesday, January 22, 2020

TO NΕΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ "ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ;ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Τι να πει κανείς για τον έσχατο εξευτελισμό του Βατικανού, όπως το παρουσιάζει ανάγλυφα το βίντεο που προτάσσεται της ανάρτησης;


Η Τετάρτη είναι η ημέρα που παραδοσιακά ο Πάπας δέχεται στο Βατικανό πιστούς προκειμένου να συναντηθεί μαζί τους.

Η πρώτη περίσταση όμως κάθε χρόνο έχει την έννοια της γενικής συνάθροισης στο κτίριο της «γενικής ακρόασης» (udienza generale).

Η συνάντηση πραγματοποείται σε μια τεράστια αίθουσα στην οποία δεσπόζει ένα διαμονικό γλυπτό που δεν έχει καμμιά σχέση με τον Χριστό.

Για να μη θεωρηθεί ότι υπερβάλλω παραθέτω φωτογραφία του τερατουργήματος του Αντίχριστου που το Βατικανό έδωσε εντολή να φιλοτεχνηθεί για να διακοσμήσει την αίθουσα τελετών του Πάπα.

Και τι περιλάμβανε η εκδήλωση;

Τσίρκο.!!!

Πρόκειται, άραγε, για το νέο τελετουργικό της “Θείας Λειτουργίας"  του Βατικανού;

Και ο μεν Πάπας εκπεσών σε πλήθος αιρέσεων παναιρετικός είναι, παναιρετικά σκέφτεται και παναιρετικά ενεργεί.!!! 

Ποιος νουνεχής άνθρωπος αναμένει από αυτόν κάτι καλό;

Οι Οικουμενιστές όμως;

Γιατί προστρέχουν κάθε τρεις και δύο στο Βατικανό;

Γιατί προσφωνούν τον Πάπα “άγιο αδελφό;”

Γιατί πηγαίνουν στην “Θρονική εορτή” του Βατικανού λες και ο Παπισμός είναι Ορθόδοξη Εκκλησία;

Γιατί δέχονται Παπική αντιπροσωπεία στον πατριαρχικό ναό στην κατ’ επίδραση του Βατικανού θεσπισθείσα Εορτή του Οικουμενικού Θρόνου;

Γιατί συνεχίζουν τους ατέρμονες διαλόγους μαζί του λες και υπάρχει ένα στο δισεκατομμύριο πιθανότητα να υποχωρήσει από τις κακοδοξίες του;

Γιατί πηγαίνουν οι Ρώσσοι, οι Φαναριώτες, οι εν Ιεροσολύμοις, οι εν Αλεξανδρεία και οι εν Αντιοχεία στις κηδείες και στις ενθρονίσεις των Παπών;

Γιατί η Εκκλησία της Ρωσσίας απέστειλε αντιπροσωπεία ακόμη και στην “Αγιοποίηση” του Πάπα Βοιτύλα;

Πότε, επιτέλους, θα σταματήσουν οι Οικουμενιστές ταγοί της Ορθοδοξίας να δίνουν "τα άγια τοις κυσί";

ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΑΠΟΨΙΝ


ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΑΠΟΨΙΝ


Tου Αρχιμανδρίτη Γεώργιου (Καψάνη) Γρηγοριάτη
=====     

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητής π. Ιωάννης Ρωμανίδης εδημοσίευσεν άρθρον με τίτλον «Μία φύσις του Θεού Λόγου σεσαρκωμένη. Ό άγιος Κύριλλος και η Δ' Οικουμενική Συνοδος». 

Κεντρική ιδέα του συγγραφέως είναι ότι οι Ορθόδοξοι και οι Αντιχαλκηδόνιοι έχομεν κατ' ουσίαν την ιδίαν Χριστολογικήν πίστιν αν και διαφοροποιούμεθα εις την διατύπωσιν του δόγματος, εις το περιεχόμενον όμως ταυτιζόμεθα. 

Γράφει συμπερασματικώς: «οι δύο παραδόσεις επιβίωσαν στις περιπλοκότατες της ιστορίας, ενώ διατήρησαν στην ουσία την ίδια Ορθόδοξη πίστι. Το κείμενο μας καλεί στην ανίχνευσι μέσα στην Ιστορία, της κοινής ενοράσεως της πίστεως και του δόγματος, πού δεν ήταν δυνατόν να διαστρεβλωθεί από τις τραγωδίες των Ιστορικών εξελίξεων».

Ό π. Ρωμανίδης έχει ομολογουμένως προσφέρει πολύτιμους υπηρεσίας εις την Θεολογίαν. 

Του οφείλομεν ευχαριστίας δια τας επιτυχείς θεολογικάς του τοποθετήσεις έναντι σοβαρών συγχρόνων εκκλησιολογικών προβλημάτων.

Παρά ταύτα διαφωνούμεν ριζικώς με την συγκεκριμένην ως άνω θέσιν του, ότι δηλαδή έχομεν κατ' ουσίαν την αυτήν Χριστολογικήν πίστιν με τους Αντιχαλκηδονίους, διότι δεν ευρίσκομεν αυτήν σύμφωνον με την Παράδοσιν της Εκκλησίας ως βιούται και εν Αγίω Όρει.

Ως γνωστόν, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους ηρνήθη να δεχθή ως Ορθόδοξον την απόφασιν της Μικτής Επιτροπής του θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Αντιχαλκηδονίων, ότι «αμφότεροι αι οικογένειαι διετήρησαν πάντοτε πιστώς την αυτήν αυθεντικήν Ορθόδοξον Χριστολογικήν πίστιν και την αδιάκοπον συνέχειαν της αποστολικής παραδόσεως» (Β' Κοινή Δήλωσις, Σαμπεζύ 1990). 

Εξέδωκε προς τούτο τα εξής τρία επίσημα κείμενα:

α) Την Εισήγησιν της Επιτροπής της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους περί του Διαλόγου Ορθοδόξων και Αντιχαλκηδονίων, της 1/14ης Φεβρουαρίου 1994.

β) Το Υπόμνημα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους περί του Διαλόγου Ορθοδόξων και Αντιχαλκηδονίων, της 14/27 Μαΐου 1995.

γ) Την πραγματείαν «Παρατηρήσεις περί του θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Αντιχαλκηδονίων, Απάντησις εις κριτικήν του Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Δαμασκηνού», Άγιον Όρος 1996.

Η Ιερά Κοινότης δεν ήτο δυνατόν να αποφανθή διαφορετικά, διότι εκφράζει την κοινήν αγιορειτικήν συνείδησιν, την οποίαν οι ταπεινοί Αγιορείται Μοναχοί διαμορφώνουν ασκούμενοι νυχθημερόν εις την υπακοήν εις όσα παρέλαβαν παρά των Αγίων ημών Πατέρων και ζώντες καθημερινώς την λατρείαν της Εκκλησίας. Δια τούτο δεν ημπορούν να διαφοροποιηθούν από την Πίστιν των Αγίων, τους οποίους τιμούν με παννύχους στάσεις, ικεσίας και δεήσεις. 

Πώς θα ημπορούσαν να το πράξουν, χωρίς να διακινδυνεύσουν την σωτηρίαν των, όταν δι' αυτήν την σωτηρίαν επικαλούνται από όρθρου βαθέος τας πρεσβείας των αγίων ιεραρχών, ιερομαρτύρων και οσίων, των οποίων τας μνήμας ή Εκκλησία εορτάζεικαι τιμά δια τον υπέρ της Ορθοδοξίας αγώνα των; Του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, του αγίου Λέοντος Πάπα Ρώμης, των αγίων ιερομαρτύρων Φλαβιανού Κωνσταντινουπόλεως και Προτερίου Αλεξανδρείας κ.λπ.;

Αλλά δεν θα ημπορούσε να πράξη διαφορετικά η Ιερά Κοινότης και διότι θα ήτο μεγίστη ή ευθύνη αυτής ενώπιον του Κυρίου, εάν δεν παρέδιδε εις τας επιγενόμενος γενεάς των Μοναχών την Πίστιν, την οποίαν παρέλαβε παρά των αγίων Πατέρων και Κτιτόρων των Ιερών ημών Μονών.

Αι παρατηρήσεις δεν έχουν σκοπόν να μειώσουν το κύρος του πολιού Καθηγητού. Αποβλέπουν εις το να περιφρουρήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν από άστοχους ερμηνευτικός προσεγγίσεις, αι οποίαι είναι δυνατόν να βλάψουν και το Ορθόδοξον πλήρωμα και τους διαλεγομένους μετά της Εκκλησίας ετεροδόξους.

ΠΗΓΗ:

Ιστολόγιο "Αμέθυστος"

ΛΕΣΒΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΧΙΟΣ: ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΞεσηκώνονται οι Πανέλληνες όλων των παρατάξεων και ζητούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί άμεσα η μαζική λαθροεισβολή Μουσουλμάνων που θα επιφέρει ραγαδαία αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της πατρίδας μας.

Ατυχώς ο κ. Μητσοτάκης περί άλλα φροντίζει και μεριμνά.

Γλύφει με αναξιοπρέπεια τους αριστερούς και προώθησε στην προεδρία ένα εντελώς ακατάλληλο αριστερό πρόσωπο προς δική του καταισχύνη, αλλά και προς καταισχύνη της παράταξης που εκπροσωπεί.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ!!!Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την εκλογή της αριστερής Αικατερίνης Σακελλαροπούλου με τις ψήφους του ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας.

Η ευρεία πλειοψηφία που εξασφάλισε η υποψηφιότητα της κ. Σακελλαροπούλου εξηγείται άνετα από το γεγονός ότι είναι αριστερή και το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν κάθε λόγο να την ψηφίσουν.

Η Νέα Δημοκρατία, όμως, και εσείς προσωπικά κ. Μητσοτάκη, γιατί;

Είναι κατόρθωμα μια δεξιά κυβέρνηση να αναδεικνύει στο ύπατο αξίωμα της πατρίδας μας μια αριστερή εντελώς άσχετη με την πολιτική;

Tuesday, January 21, 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Την Δευτέρα 20 τρέχοντος ο Πατριάρχης  Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ έσπευσε να ευχηθεί στον Κόπτη «πατριάρχη» Ταουάντρος Β΄ για την εορτή των Θεοφανείων (με το ιουλιανό ημερολόγιο).  

Προσφωνώντας τον Κόπτη αξιωματούχο ο Μακαριώτατος κ. Θεόδωρος περιέπεσε σε δογματικό ολίσθημα ολκής. Του ανάφερε, συν τοις άλλοις, και τα πιο κάτω λόγια: «Οι Εκκλησίες μας είναι μία Εκκλησία με αρχηγό τον Ιησού Χριστό»!!! 

Είναι εκπληκτικό πως οι Οικουμενιστές θέλουν να ισοπεδώσουν τα πάντα, προκειμένου να επικρατήσει το φάλτσο και παντελώς παράφωνο τραγούδι τους «όλοι το ίδιο είμαστε». 

Ξεχνά ο Μακαριώτατος ότι οι Κόπτες ως Μονοφυσίτες είναι καταδικασμένοι αιρετικοί από του 451 μ.Χ.; 

Λησμονεί τις κατά αυτών αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων; 

Του έχει διαφύγει εντελώς ότι κατά την εις επίσκοπον χειροτονίαν του διεκήρυξε: «ένα πιστεύω τον αυτόν και κηρύττω Χριστόν, εν δυσί, μετά την ενανθρώπησιν, ταις θελήσεσιν και ταις φύσεσιν, τα εξ ων και εν οις πέφυκε σώζοντα»; 

Ας ρωτήσει τους Κόπτες και τους λοιπούς Μονοφυσίτες και θα διαπιστώσει ότι ΔΕΝ φρονούν τα ανωτέρω. Κι αφου οι Κόπτες ΔΕΝ φρονούν  ορθώς περί του προσώπου του Χριστού πώς εμείς οι Ορθόδοξοι και οι Μονοφυσίτες αποτελούμε ΜΙΑ Εκκλησία; 

Σκέφτηκε καθόλου ο Μακαριώτατος Αλεξανδρείας ότι οι ομόφρονες του κ. Ταουάντρος κατεκρεούργησαν τον προκάτοχό του ιερομάρτυρα Προτέριο (28 Φεβρουαρίου) διότι φρονούσε ορθώς περί του προσώπου του Χριστού, ενώ οι αιρετικοί Κόπτες ΟΧΙ; 

Αντί να τρέχει να συναντά και να συναγελάζεται με τους ποικιλόφρονες αιρετικούς, καλύτερα να ρίξει μια ματιά στο τι γίνεται με την Ιεραποστολή στο Κονγκό- Μπραζαβίλ και να περιμαζέψει τον εκεί επίσκοπο.

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΡΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΑπορία: Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου κρατά ποιμαντορική ράβδο Ρωσσικής παράδοσης. 

Αντί να υπάρχει -όπως στην Βυζαντινή παράδοση- ο Σταυρός που υπερυψώνεται πάνω από τα δύο φίδια υπάρχει ένα Τ, όπως φαίνεται στην φωτογραφία της ανάρτησης.

Συνηθίζεται αυτό στο Άγιον Όρος;

ΟΧΙ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ! Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ!


Όχι κ. Πρωθυπουργέ.! 

Η Ελλάδα εξάπαντος δεν πρέπει να προσφύγει στην Χάγη.!

Αν προσφύγει σημαίνει ότι βάζει υπό την κρίση ξένων την εθνική της κυριαρχία.

Άλλωστε το ξέρετε και εσείς ο ίδιος. 

Μας προειδοποιείτε ότι πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε τις όποιες αποφάσεις της. 

Τι άλλο σημαίνει αυτό εκτός από το ότι συνειδητοποιείτε ότι η κυριαρχία της Ελλάδας κινδυνεύει από την Χάγη;

Επομένως γιατί θα πάμε στην Χάγη;

Για όνομα του Θεού! 

Μην στείλετε τους patriot στην Σαουδική Αραβία και ενισχύστε όσο καλύτερα και όσο πιo γρήγορα μπορείτε την άμυνα της πατρίδας μας σε γη, ουρανό και θάλασσα.

Ο Τούρκος ΜΟΝΟΝ τότε δεν απλώνει το χέρι του να αρπάξει, αν ξέρει ότι θα του το κόψουν.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣΣεβ. Σιατίστης Αθανάσιος: "Οι εκτρώσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα".

Monday, January 20, 2020

ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ;


ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====
Με βαθύτατη θλίψη και πλήρη απογοήτευση, αλλά και μεγάλο σκανδαλισμό, διάβασα τα ακόλουθα στην ιστοσελίδα “Ρομφαία”:
“Δεν υπάρχει ημέρα που οι μοναχοί της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, δεν θα περάσουν να προσκυνήσουν τον τάφο του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού.
Καθημερινά μετά το απόδειπνο οι πατέρες της Αδελφότητας με πρώτο τον Καθηγούμενο Γέροντα Εφραίμ, επισκέπτονται ευλαβικά τον τάφο του γέροντα Ιωσήφ.
Να αναφερθεί ότι πολλοί πατέρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα περάσουν από τον τάφο του γέροντος Ιωσήφ όπου θα επικαλεστούν την βοήθεια του αλλά και θα ζητήσουν την ευχή του.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν είναι λίγες οι φορές που με την ευχή του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ, πολλά προβλήματα επιλύθηκαν.”
Αλλοίμονον! Αφού η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου δεν έχει αποθησαυρισμένη την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε 7 θαυματουργά εικονίσματα, ούτε δεκάδες -αν όχι εκατοντάδες- λείψανα Αγίων της Εκκλησίας, φυσικό είναι ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ και οι μοναχοί της Μεγίστης Μονής να προσφεύγουν στον Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό για να ....πάρουν την ευχή του και να ζητήσουν τις …μεσιτείες του, για να λύσουν τα προσωπικά τους προβλήματα και τα προβλήματα της Μονής.!!!
Ο εκκλησιαστικός ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράφει ενεός το μέγεθος της Θεομπαιξίας των γόνων του φαύλου, πλανεμένου και Θεομπαίκτη Ιωσήφ του Βατοπαιδινού.
Αν είναι ποτέ δυνατόν! Να επιδιώκουν με την σιμωνία να Αγιοκατατάξουν ένα -συν τοις άλλοις- παιδόφιλο, για να ανοίξουν τον δρόμο και για την ...δική τους Αγιοκατάταξη.
Αλλά εδώ που τα λέμε: Ποιος σώφρων και έντιμος άνθρωπος αναμένει κάτι καλύτερο από τους Ιωσηφίτες;
Είναι τα κλαριά μιας σάπιας ρίζας. Αυτό που έχουν, αυτό δίνουν.!!! 
Ο εκκλησιαστικός ιστορικός του μέλλοντος, όμως, δεν θα καταγράψει ενεός μόνον την απύθμενη θεομπαιξία και την αδιστακτωσύνη των Βατοπαιδινών. 
Θα μείνει ενεός προπαντός από την φιλαργυρία του -διά τας πολλάς ημών αμαρτίας- Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του ανάξιου -με όλη την σημασία του όρου- αρχιοικουμενιστή και παραδόπιστου Πατριάρχη.
Οι Ιωσηφίτες δεν θα μπορούσαν να προωθούν τόσο αποφασιστικά και με τόση ξεδιαντροπιά την Αγιοκατάταξη του πλανεμένου τους Γέροντα, αν δεν είχαν τις πλάτες του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος δεν δίστασε να γονατίσει στον τάφο του Θεομπαίκτη μοναχού, για να βάλει χέρι στο "γλωσσόκομον" της Μεγίστης Μονής.
Ο μειοδότης της πίστεως Πατριάρχης έπρεπε από δεκαετίες να είναι καθηρημένος και αναθεματισμένος για το συγκρητιστικό-οικουμενιστικό του φρόνημα και τις αντορθόδοξές του ενέργειες και δηλώσεις.
Πόση πώρωση και πόση φιλαργυρία διακρίνει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ώστε προωθεί την Αγιοκατάταξη ενός πλανεμένου, Θεομπαίκτη και φαύλου μοναχού;
Πραγματικά δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του ανθρώπου....
Πιστέψτε με! Ειλικρινά δεν ξέρω, αν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πιστεύει στον Θεό.... 

ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ