Tuesday, April 17, 2018

“ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΩΝ” ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ!


“ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΩΝ” ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ!

Του ιατρού κ. Λυκούργου Νάνη
=====

Επέπρωτο να το δούμε και αυτό στους δύστηνους καιρούς μας! Επί των ημερών του κ. Παναγιώτη Σκαλτσή, όστις κατά τας ανεξιχνιάστους βουλάς του Υψίστου τυγχάνει Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, η βραχυκυκλωμένη από τους "καιρίτες" και "συναξιακούς" θολολόγους "θεολογική" σχολή του ΑΠΘ, χωρίς να φοβάται το Θεό και να ντρέπεται τους ανθρώπους, και προκαλώντας αφόρητα το ορθόδοξο αισθητήριο του ορθοφρονούντος κλήρου και του πιστού λαού προσέθεσε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των οικουμενιστικών της "επιδόσεων" και "κατορθωμάτων" διοργανώνουσα συνέδριο που πρόκειται να λάβει χώρα εντός ολίγων ημερών το οποίο προβάλλει και τιμά τον αλήστου (αρνητικής εννοείται) μνήμης πατριάρχη Αθηναγόρα. 

Σε μία έκρηξη οικουμενιστικής θρασύτητας τιμά και προβάλλει ένα υπεροχικό εκκλησιαστικό πρόσωπο που με την ολέθρια και προδοτική πολιτική που ακολούθησε στον κατ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων προκάλεσε μεγίστη πνευματική ζημία στο καλώς εννοούμενο συμφέρον της οικουμενικής Ορθοδοξίας, απήμβλυνε, όσον ουδείς άλλος μέχρι τότε (τον αμιλλάται στις χαλεπές μας ημέρες ο κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχων την πατριαρχική εν Κωνσταντινουπόλει καθέδρα Βαρθολομαίος Αρχοντώνης) το ορθόδοξο αισθητήριο του ορθοδόξου πληρώματος, πυροδότησε διαιρέσεις και σχίσματα και κατασκανδάλισε τον ευσεβή κλήρο και τον πιστό λαό. Η εν προκειμένω πολιτεία του προξένησε καταιγισμό αντιδράσεων και κατά πάντα δικαιολογημένων αποδοκιμασιών από την πλευρά τόσο του ορθοφρονούντος κλήρου όσο και του διαθέτοντος ορθόδοξο φιλότιμο λαού του Θεού που προσέδωσε στο πρόσωπό του το ανεξίτηλο στίγμα του μειοδότη  της πατρώας Πίστεως.

Θυμίζω τις καταλυτικές κριτικές που άσκησαν επί της προδιαληφθείσης πολιτικής του οι μακαριστοί όσιοι Ιουστίνος Πόποβιτς και Παίσιος Αγιορείτης, αποσπάσματα των οποίων και παραθέτω:

"«Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας;
Αὐτὸς μὲ τὴν νεοπαπιστικὴν συμπεριφοράν του εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς πράξεις σκανδαλίζει ἐπὶ μίαν ἤδη δεκαετίαν τὰς ὀρθοδόξους συνειδήσεις, ἀρνούμενος τὴν μοναδικὴν καὶ πανσωστικὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀναγνωρίζων τὰς Ρωμαϊκὰς καὶ ἄλλας αἱρέσεις ὡς ἰσοτίμους μὲ τὴν Ἀλήθειαν, ἀναγνωρίζων τὸν Ρωμαῖον Ἄκρον Ποντίφηκα μὲ ὅλην τὴν δαιμονικὴν ἀν τιεκκλησιαστικὴν ὑπερηφάνειάν του. Καὶ προετοιμάζει μὲ αὐτοκτονικὴν ταχύτητα καὶ ἐπιπολαιότητα, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ, αὐτὴν τὴν ἰδικήν του λεγομένην ‘‘Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον’’... μὲ καθαρῶς σχολαστικο-προτεσταντικὴν θεματολογίαν... Τὸν τελευταῖον καιρὸν αὐτὸς ἔχει γίνει πηγὴ ἀναρχισμοῦ καὶ μηδενισμοῦ εἰς τὸν ὀρθόδοξον κόσμον. Οἱ Ἁγιορεῖται δικαίως τὸν ὀνομάζουν αἱρετικὸν καὶ ἀποστάτην εἰς τὰς ἐπιστολάς των, τὰς ἀπευθυνομένας πρὸς αὐτόν ἀνοικτῶς διὰ τοῦ Τύπου».

Αὐτὸς ὑπῆρξε -κατὰ τὴν ἀμερόληπτη καὶ ἀκριβοδίκαιη κρίση τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ σήμερα οἰκουμενιστικῶς ὑμνούμενος ὡς μεγάλος. Οἱ δικές του ἀπαράδεκτες κινήσεις μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει στὸ φαινόμενο τῆς Πανθρησκείας σήμερα. Κι εἶναι γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο χρέος ἱερὸ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων νὰ μένουμε ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὰ σύγχρονα οἰκουμενιστικὰ καὶ πανθρησκειακὰ παραληρήματα, προσκολλημένοι μέχρι θανάτου στὴν πίστη τῶν Πατέρων μας.”
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

"Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι, ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος δια την γραμμήν και κοσμικήν αγάπην, δυστυχώς, του πατέρα μας κ. Αθηναγόρα. Όπως φαίνεται, αγάπησε μίαν άλλην γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξος Μητέρα μας δεν του κάμνει καμμίαν εντύπωσι, επειδή είναι πολύ σεμνή. Αυτή η αγάπη, που ακούσθηκε από την Πόλι, βρήκε απήχησι σε πολλά παιδιά του, που την ζουν εις τας πόλεις. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας: η οικογένεια να χάση το ιερό νόημά της από τέτοιου είδους αγάπες, που ως σκοπόν έχουν την διάλυσιν και όχι την ένωσιν.

Με μία τέτοια περίπου κοσμική αγάπη και ο Πατριάρχης μας φθάνει στη Ρώμη. Ενώ θα έπρεπε να δείξη αγάπη πρώτα σε μας τα παιδιά του και στη Μητέρα μας Εκκλησία, αυτός, δυστυχώς, έστειλε την αγάπη του πολύ μακρυά. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύση μεν όλα τα κοσμικά παιδιά, που αγαπούν τον κόσμον και έχουν την κοσμικήν αυτήν αγάπην, να κατασκανδαλίση όμως όλους εμάς, τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα, που έχουν φόβο Θεού.

Μετά λύπης μου, από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν, όμως, να ομιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεόν, διότι δεν Τον έχουν αγαπήσει".
Όσιος Παίσιος Αγιορείτης.

Τρεις ευθαρσείς μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, μνήμονες της ιερής αποστολής τους και υπείκοντες στην ασίγαστη φωνή της αρχιερατικής τους συνειδήσεως, οι μακαριστοί Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Φλωρίνης Αυγουστίνος και Παραμυθίας Παύλος ( η σειρά παραθεσεως των ονομάτων τους σχετίζεται με την υπ’ αυτών χρονική σειρά διακοπής του μνημοσύνου του Αθηναγόρα) προέβησαν στη διακοπή του μνημοσύνου του όπως και οι περισσότερες μονές του Αγίου Όρους, εν αντιθέσει με τη στάση των σημερινών μητροπολιτών των λεγόμενων "Νέων Χωρών" και των αγιορείτικων μονών που εξακολουθούν να μνημονεύουν του ονόματος του επί τα ίχνη του προκατόχου του Αθηναγόρα βαδίζοντος, νυν πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, ολετήρος της οικουμενικής Ορθοδοξίας και δυνάμει των Θείων και Ιερών κανόνων καθαιρετέου.

Ο μακαριστός Τρίκκης και Σταγών Διονύσιος, το σέμνωμα αυτό της Ελλαδικής Εκκλησίας, βροντοφώναξε επί συνόδω (Μάρτιος του 1967) ότι "Ο πατριάρχης Αθηναγόρας δι’ ων λέγει και πράττει επιδιώκει την υποδούλωσιν της Ορθοδοξίας εις τον παπισμόν".

Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος ο Β' (Χατζησταύρου) στηλίτευσε μετά παρρησίας και δριμύτητος την καταστροφική Αθηναγόρειο πολιτική, εν αντιθέσει με το διάδοχό του Ιερώνυμο τον Α΄, (η αλήθεια πρέπει να προβάλλεται ατόφια, πέρα από συμπάθειες και προτιμήσεις...), όπως και οι μακαριστοί π. Σπυρίδων Μπιλάλης, π. Φιλόθεος Ζερβάκος, π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, αγιορείτες ηγούμενοι και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Πανεπιστημιακοί καθηγητές εγνωσμένου κύρους και ήθους όπως οι μακαριστοί Παναγιώτης Τρεμπέλας, Ανδρέας Θεοδώρου και Κωνσταντίνος Μουρατίδης. Οι μακαριστοί  Φώτης Κόντογλου και Διονύσιος Μπατιστάτος. Μαχητικές και αγωνιστικές εφημερίδες  όπως ο "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" και ο "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ" και περιοδικά όπως "Ο ΣΩΤΗΡ" άσκησαν σφοδρή, εμπεριστατωμένη και  τεκμηριωμένη κριτική των ατοπημάτων του προαναφερθέντος πρωθιεράρχου.

Ο κεκοιμημένος πατριάρχης, κατά την εκτίμηση του μακαριστού Φλωρίνης Αυγουστίνου, έσπευδε πυραυλοκινήτως προς ένωση της Ορθοδοξίας με τον αιρετικό παπισμό! Μάλλον προς εξωτερική συγκόλληση των ανομοίων παρά προς ουσιώδη ένωση, πράγμα ουσιαστικά και πραγματικά ανέφικτο εφ όσον οι αιρετικότατοι παπικοί αμετανοήτως εμμένουν στις αρχικές τους πλάνες. 

Συνέλαβε με το νοσηρό σκεπτικό του, καλλιέργησε και προώθησε το δυσώνυμο και προδοτικό "διάλογο της αγάπης", στον οποίο αναφερόμενο το Ορθόδοξο περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" έγραψε τα εξής πετυχημένα:"Ὁ Διάλογος τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀθηναγόρα ἦταν εὐτελισμὸς κάθε ἔννοιας διαλόγου. Ὁ ἴδιος ὁ ἐκλιπὼν Πατριάρχης τὸν εἶχε ὁρίσει ὡς ἑξῆς: «Πρῶτα νὰ ἑνωθοῦμε καὶ ἔπειτα νὰ συζητήσουμε τὶς δογματικές μας διαφορές». Καὶ συνέστησε: «Τὰ δόγματα ἂς τὰ κλείσῃ κάθε Ἐκκλησία εἰς τὰ θησαυροφυλάκιά της καὶ μὲ τὸ κάλυμμα αὐτὸ νὰ ἐκδώσωμεν τὸ κοινὸν νόμισμα τῆς ἀγάπης».

Ὁ Διάλογος τῆς ἀγάπης ἦταν παρωδία καὶ ἀπέτυχε παταγωδῶς. Μὲ τὸν θάνατο δὲ τοῦ ἐμπνευστῆ του Ἀθηναγόρα ἐτάφη μαζί του στὰ ἔγκατα τῆς γῆς".

Υποτιμούσε την αξία της σπονδυλικής στήλης του Χριστιανισμού, του Ορθοδόξου Δόγματος δηλονότι, υποστηρίζοντας άνευ αιδούς και συστολής  ότι “ο αιών του Δόγματος παρήλθεν"!!!  Έκανε λόγο για ΆΚΟΥΣΟΝ, ΆΚΟΥΣΟΝ!!! "επανίδρυση της Εκκλησίας" sic!!!!!!

Θεωρούσε απλά και ασήμαντα εκκλησιαστικά έθιμα!!! τις ουσιώδεις και κολοσσιαίες και αβυσσαλέες δογματικές διαφορές της Ορθοδοξίας με τον παπισμό (πρωτείο, αλάθητο) και αυτός υπήρξε ο λόγος της διακοπής του μνημοσύνου του από τους τρεις προαναφερθέντες λεβέντες μητροπολίτες. 

Ευτελίζοντας το συνοδικό σύστημα και σε μία έξαρση παπικής νοοτροπίας  προέβη ΕΡΗΜΗΝ των υπολοίπων Ορθοδόξων πατριαρχείων και λοιπών τοπικών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών στην άρση των αναθεμάτων μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, ανακοινώνοντας την επικείμενη άρση ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ στις προαναφερθείσες τοπικές Εκκλησίες και τα πατριαρχεία!!!

Εσχάτως ο ρέκτης κληρικός π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη σχέση του Αθηναγόρα με τον επάρατο μασσωνισμό ερειδόμενος επί αδιασείστων ντοκουμέντων. Επιπρσθέτως υφίσταται επιστολή του προαναφερθέντος πατριάρχου προς κορυφαίο πνευματιστή συγγραφέα στην οποία  χαρακτηρίζεται από τον κεκοιμημένο πατριάρχη ως "περισπούδαστο" πνευματιστικό σύγγραμμαά του εν λόγω συγγραφέα ενώ επί τη βάσει αθηναγορείου δηλώσεως τα κοπρογραφήματα (συγγνώμη που αδικώ τα κόπρανα...) του χυδαιότερου υβριστή του Θεανθρώπου Καζαντζάκη (τον οποίο εξεθείασαν σκανδαλωδώς καθηγητές "θεολόγοι" του ΑΠΘ) "κοσμούν την πατριαρχικήν βιβλιοθήκην"... Ανασταύρωσις του Θεανθρώπου υπό του εκπροσώπου Του!!! 

Και να ήταν μόνο αυτά τα "κατορθώματά" του! Τι να πρωτογράψει κανείς! 

Και όμως! Αυτόν τον αποστάτη και μειοδότη της Ορθοδοξίας πρόκειται να τιμήσουν οι "θεολόγοι" του ΑΠΘ με τη συμμετοχή επισκόπων και παραγόντων της θεολογικής επιστήμης. Υπάρχει άραγε έστω και πολλοστημόριο τσίπας επάνω τους; Φοβούνται καθόλου το Θεό; Ντρέπονται λιγάκι τους ανθρώπους;

Αλλά τι λέω! Είχε προηγηθεί προ ετών η μετάβαση των γνωστών και μη εξαιρετέων κ.κ. Σταμούλη και Κούκουρα στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση τιμής και μνήμης του άλλου "μεγάλου"! Του Μελίτωνα Χατζή! Γεμίσαμε "μεγάλους"!

Ω των διεστραμμένων αξιολογικών τους κριτηρίων! Με ποια κριτήρια, ω αγαθοί, χαρακτηρίζετε ως "μεγάλους" τους προαναφερθέντες;

Με οικουμενιστικά-κοσμικά ή με ορθόδοξα-πνευματικά κριτήρια; Ορθόδοξοι θεολόγοι είστε εσείς ή υπηρέτες του Οικουμενισμού και διαστροφείς της αλήθειας;

Σας έφαγε ο όψιμος αναθεωρητισμός! Κάποιοι από σας μέχρι και τον άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον αντί-παπα και παπομάστιγα δεν διστάσατε να μας τον παρουσιάσετε σαν παπόφιλο! Τώρα επιχειρείτε τον καταδικασμένο στη συνείδηση του ορθοδόξου ποιμνίου ως μειοδότη και αποστάτη της πατρώας Πίστεως Αθηναγόρα να τον υψώσετε μέχρι τρίτου Ουρανού!

Αλλά τι καλύτερο να περιμένει κανείς από λόγου σας! Πότε σας είδαμε να υπερμαχείτε της Ορθοδόξου πίστεως, της αληθείας και του δικαίου κύριοι προφέσσορες; Τι πράξατε σεις, οι θεράποντες της Ορθοδόξου Θεολογίας, για τα γεγονότα της Καμπέρρας, του Μπάλαμαντ, της Ασσίζης, της Γροιλανδίας, του Πουσάν, του Πόρτο Αλέγκρε, της "θρονικής εορτής" στην Πόλη το 2005; Προδόθηκε και εξακολουθεί να προδίδεται ασύστολα η Ορθοδοξία από κορυφαίους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και σεις μούγγα! 

Ποια η αντίδρασή σας στα "άρρητα ρήματα" του Βαρθολομαίου Αρχοντώνη, του Ιωάννη Ζηζιούλα, του Στυλιανού Χαρκιανάκι, του Ελπιδοφόρου Λαμπρυνιάδη; Γιατί δεν κινητοποιήθηκαν τότε τα υποτιθέμενα ορθόδοξα θεολογικά σας αντανακλαστικά κύριοι καθηγητάδες του ΑΠΘ; Πού ήσαστε όταν ο πολύς Γιανναράς και ο παπα-Φάρος ξερνούσαν τα νεο-νικολαιτικά τους βοθρολύματα στην εκκλησιαστική παρεμβολή; Αλλά τι λέω! 'Εχετε συνάδελφο "ερωτοθεολόγο" τώρα στη σχολή σας. Δεν συμφέρει να σχοληθείτε με αυτό το ζήτημα.

Υβριζόταν και εξακολουθεί να υβρίζεται χυδαία ο Άσπιλος και Άμωμος Αμνός Ιησούς στα διάφορα θέατρα της ανομίας και της αισχύνης κύριοι προφέσσορες. Τι πράξατε σχετικώς; Σεις δεν διδάσκετε στις "θεολογικές" σχολές την απόλυτη αναμαρτησία του Θεανθρώπου;

Γιατί δεν εξεγερθήκατε προκειμένου να αποκατατήσετε τη δεινώς κακοποιηθείσα αλήθεια δυνάμει της θεολογικής σας ιδιότητος; Λουφάξατε κανονικά κύριοι "θεολόγοι"! Αντί να φωνάξετε λουφάξατε! Λαλίστατοι για τον Αθηναγόρα, άφωνοι για το Χριστό! "Μεγάλος" ο Αθηναγόρας, ασήμαντος ο Χριστός! Να σας "χαίρονται" οι φοιτητές σας και ο επιχώριος μητροπολίτης!

Δυστυχώς έχετε αφεθεί ασύδοτοι από τη λεγόμενη "ποιμαίνουσα" Εκκλησία να μεταβάλλετε τις θεολογικές σχολές σε νεοταξικά παραμάγαζα και σε οικουμενιστικές και συγκρητιστικές σφηκοφωλιές. Για αυτό και πολλοί σοβαροί πνευματικοί, όχι μόνο δεν προτρέπουν αλλά και αποτρέπουν τα πνευματικά τους παιδιά από τη σπουδή της Θεολογίας, όπως αυτή έχει μεταλλαχθεί στις κατ’ επίφασιν και κατ’ ευφημισμόν σημερινές "θεολογικές" σχολές.

Ευτυχώς που μέσα στην αυχμηρά έρημο της οικουμενιστικής "θεολογικής" σχολής του ΑΠΘ υπάρχουν νησίδες υγιούς αντιδράσεως και αντιστάσεως στα πρόσωπα φοιτητών και φοιτητριών που κάθε άλλο παρά επηρεάζονται από τα συγκρητιστικά ληρήματα και αιρεσιολογήματα των καθηγητών τους αλλά τα αποδοκιμάζουν εκ μέσης καρδίας και τα απορρίπτουν στη χωματερή της περιφρόνησης και της απαξίωσης. Το ίδιο θα πράξουν και στην περίπτωση του κατάπτυστου οικουμενιστικού συνεδρίου τιμής και προβολής του μεγάλου αποστάτη το οποίο χωρίς ίχνος ντροπής διοργανώνουν οι θεράποντες της οικουμενιστικής θεολογίας, προφέσσορες του ΑΠΘ.


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Σεβασμιώτατε, πάτερ Ιουστίνε, ευλογείτε! Ο υποφαινόμενος είμαι σίγουρος ότι κάθε άλλο παρα συμφωνείτε με την προδοτική πολιτική του κεκοιμημένου Αθηναγόρα στον κατ’ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων και έχω τη γνωμη ότι θεωρείτε ολέθρια και πρόξενο πολλών δεινών για την οικουμενική Ορθοδοξία την εν λόγω πολιτική. Κάτι τέτοιο είναι εν πολλοίς αναμενόμενο δεδομένου ότι μαθητεύσατε παρά τους πόδας του κορυφαίου αντιοικουμενιστού ιεράρχου π. Αυγουστίνου Καντιώτη, του και διακόψαντος το μνημόσυνο του προαναφερθέντος πρωθιεράρχου. Κατόπιν τούτου ο πιστός λαός του Θεού ξενίζεται και, γιατί όχι, σκανδαλίζεται θεώμενος το όνομά σας ως προεδρεύοντος του εν λόγω συνεδρίου της αισχύνης. Θεωρεί, δηλονότι, αδιανόητο να παρατίθεται το όνομά σας παραπλεύρως των ονομάτων "βαμμένων" οικουμενιστών. Και θα χαρεί και θα δοξάσει το Θεό εάν έστω και την ενδεκάτη με μία γενναία και λεβέντικη δήλωσή σας αποσυρθή το όνομά σας από τον κατάλογο των συμμετεχόντων. Πράξατέ το Σεβασμιώτατε! Για να καταισχυνθούν οι δαίμονες και να καταπαύση ο σκανδαλισμός κλήρου και λαού! Γένοιτο!

No comments:

Post a Comment