Friday, April 20, 2018

Η "ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ" ΤΟΥ ΧΑΛΕΠΑ ΩΧΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠΝΩΤΤΟΥΣΑ ΔΙΣ!


ΔΙΑΡΚΗΣ ή ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ;

ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΑΧΑ ΗΜΕΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ.

Η "ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ" ΤΟΥ ΧΑΛΕΠΑ ΩΧΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠΝΩΤΤΟΥΣΑ ΔΙΣ!

Του κ. Λυκούργου Νάνη, ιατρού
=====

Η Εκκλησία της Ελάδος, ως γνωστόν, διοικείται από δύο σώματα. Την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας (ΙΣΙ), το σύνολο τουτέστιν των εν ενεργεία μητροπολιτών, το και μείζον διοικητικό όργανο, και τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (ΔΙΣ), συγκειμένη εκ δώδεκα ιεραρχών, λαμβανομένων κατά τη σειρά των πρεσβείων της αρχιερωσύνης, το και έλασσον διοικητικό όργανο, αποτελούν εντολοδόχο σώμα της πρώτης.

Οι Θείοι και Ιεροί κανόνες δεν προβλέπουν συνόδους διαρκείς. Η εκκλησιαστική πράξη, όμως, γνωρίζει τέτοιου είδους συνόδους που θεσπίστηκαν για το ευδιοίκητο της Εκκλησίας.

Η ΔΙΣ, όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, τυγχάνει διαρκής και όχι ολιγοημέρου διαρκείας. Δεν έχουμε, βεβαίως, την απαίτηση να συνεδριάζει το συγκεκριμένο δωδεκαμελές διοικητικό σώμα καθ’ εκάστην. Τούτο τυγχάνει εξωπραγματικό, ανέφικτο, παράλογο, υπερβολικό και αλυσιτελές.

Πλην όμως, επ’ ουδενί δεχόμαστε να περιορίζεται, συμπιέζεται και εκφυλίζεται η μηνιαία συνοδική ζωή, παρουσία και δραστηριότητα σε συνεδρίες τριών ημερών! Θεωρώ ότι μία τέτοια πρακτική ουδόλως ανταποκρίνεται προς το χαρακτήρα και το σκοπό της συστάσεως και υποστάσεως της ΔΙΣ.

Έγραψε κάποτε σχετικώς η αγωνιστική εφημερίδα "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ": "Η Εκκλησία δεν είναι εμπορική επιχείρησις ωρισμένων ρασοφορων. Είναι σώμα εν εκστρατεία. Δίδει μάχας κατά του πολυειδούς κακού. Πολεμείται και πολεμεί Διάβολον και διαβολοκρατούμενον κόσμον. Κατά δε τον αγώνα της πλήθος ζητήματα δημιουργούνται, φλέγοντα και υψίστης σημασίας, τα οποία χρήζουν αντιμετωπίσεως. Συνεχώς καταφεύγουν εις την Σύνοδον οι χριστιανοί διά την επίλυσιν πνευματικών προβλημάτων.

Η δε Σύνοδος ονομάζεται Διαρκής, ακριβώς διότι ο προορισμός της είναι να εργάζεται διαρκώς και να αντιμετωπίζη τα διαρκώς παρουσιαζόμενα πνευματικά ζητήματα. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος είναι εις την Εκκλησίαν όπως είναι εις την Πολιτείαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η  υπηρεσία Αμέσου Δράσεως. Ο Σατανάς και ο σατανοκρατούμενος κόσμος ανάπτουν συνεχώς πνευματικάς πυρκαιάς και προβαίνουν συνεχώς εις πνευματικά εγκλήματα και αποπείρας εγκλημάτων διά να καταστρέψουν την Εκκλησίαν. Διά τούτο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επαγρυπνεί και επεμβαίνει αμέσως και δραστηρίως προς αντιμετώπισιν των πνευματικών κακών και σωτηρίαν ψυχών. Οι δώδεκα μητροπολίται δεν αφήνουν τας επαρχίας των και έρχονται εις τας Αθήνας διά να διέρχωνται ευχαρίστως τον καιρόν εις το κλεινόν Άστυ και να εισπράττουν το Συνοδικόν επιμίσθιον. Οι δώδεκα, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, γίνονται συνοδικοί διά να αγρυπνούν περισσότερον και να εργάζωνται δραστηριώτερον, συντονώτερον και σπουδαιότερον διά την Εκκλησίαν, ως άλλοι αστυνομικοί και πυροσβέσται, αντιμετωπίζοντες πολύ περισσότερα και πολύ σοβαρώτερα περιστατικά εν συγκρίσει προς εκείνους.

Αυτή είναι η δεοντολογία, αυτό είναι το καθήκον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Αλλά ανταποκρίνεται η πραγματικότης προς την δεοντολογίαν; Εκτελεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος το καθήκον της ως σώμα  αστυνομικών και πυροσβεστών της Εκκλησίας; Δυστυχώς όχι! Ο Σατανάς και τα όργανά του οργιάζουν εις βάρος της Εκκλησίας, αι φλόγες των σατανικών πυρκαιών περιζώνουν πανταχόθεν την Εκκλησίαν, συνεχώς θρηνούνται δραματικά θύματα, αναρίθμητοι ψυχαί χάνονται εν μέσω των φλογών του παρόντος κόσμου διά να ευρεθούν εις τας φλόγας της Κολάσεως, η δε Διαρκής Ιερά Σύνοδος αργεί!" 

Και αλλαχού: "Εις τας κλεινάς Αθήνας υπάρχει η λεγομένη Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Γράφομεν λεγομένη, διότι εις την πραγματικότητα δεν είναι Διαρκής. Έπρεπε διαρκώς να συνεδριάζη και να επιλαμβάνεται των πολυποικίλων και φλεγόντων ζητημάτων, τα οποία διαρκώς ανακύπτουν εν τη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά δυστυχώς συνεδριάζει πολύ ολίγας φοράς. Κατά το εννεάμηνον της παρούσης Συνοδικής περιόδου επραγματοποίησε 34 μόνον συνεδριάσεις" (Σ.Σ. αυτά γράφονται το Μάιο του 1978. Τι θα έγραφε για την εφετεινή ΔΙΣ η μη εκδιδόμενη σήμερον εφημερίδα που ολκλήρωσε τις εργασίες της για το μήνα Απρίλιο σε τρεις (αριθμός 3) μονάχα συνεδρίες; Μα θα αντείπη τις! Είχαμε τη μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα! Θα αντείπουμε και ημείς ότι έκαστος μήνας διαθέτει τουλάχιστον 30 ημερες και η συγκεκριμένη πρακτικη υφίσταται και σε μήνες που δεν χαρακτηρίζονται από τη συνεχή παρουσία μεγίστων εορτών και πανηγύρεων.). ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΑΦΟΡΗΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΟΣ- ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΗ-, και θα πορευθούν εις λουτροπόλεις διά τα λουτρά των και εις εξοχάς διά την ανάπαυσίν των εκ του κόπου της πολυμόχθου ιεραποστολικής ζωής των (Σ.Σ. αναφέρεται στην αλήστου μνήμης σεραφειμκή εποχή, εποχή καταπτώσεως της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Εννοείται ότι κάθε άλλο παρά όλοι οι αρχιερείς της εποχής εσκέπτοντο και ενεργούσαν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αναφέρεται στους σεραφειμικής νοοτροπίας επισκόπους που περιήγαγαν ένεκα της όλης βιοτής τους την Ελλαδική Εκκλησία στο έσχατο σκαλοπάτι της ανυποληψίας. Δεν αντέχω στον πειρασμό να μην κακίσω και στιγματίσω ενίους συγχρόνους  εκκλησιαστικούς, θεολογικούς-φοιτητικούς, μοναστικούς και δημοσιογραφικούς -"ιστολογικούς" κύκλους, οι οποίοι εκθειάζουν εσχάτως τον αρχιτέκτονα της εκκλησιαστικής ανωμαλίας των ετών 1974-1998 Σεραφείμ Τίκα. Τους πληροφορώ ότι εάν συνεχίσουν να προκαλούν θα βρεθούμε στη λίαν δυσάρεστη θέση να παραθέσουμε καταλυτικά ντοκουμέντα της σεραφειμικής ασχημοσύνης και τότε οι  πλείστοι εξ αυτών θα αισθανθούν τουλάχιστον άβολα και ο νοών νοείτω...).

Διαρκής ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της Εκκλησίας ως συνόλου αλλά και καθενός εκάστου των ορθοδόξων χριστιανών. Ο Σατανάς δεν γνωρίζει διακοπές. Κάθε δευτερόλεπτο και κάθε λεπτό και κάθε ώρα και κάθε ημέρα βυσσοδομεί σε βάρος της Εκκλησίας του Χριστού και των μελών Της. Η Πυροσβεστική και η Άμεση Δράση γνωρίζουν διακοπές και ανάπαυλα και αναψυχή, όπως έγραψε ο "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ"; Έτσι και η επί γης στρατευομένη Εκκλησία (γνωρίζω εκ των προτέρων ότι κάποιοι σχολιαστές θα αντιδράσουν επί τη δημοσιοποιήσει τέτοιου είδους απόψεων και παραλληλισμών. Θα καγχάσουν, ειρωνευθούν, περιπαίξουν, ομιλήσουν περί προτεσταντικού και οργανωσιακού πνεύματος κ.τ.ό. Πλην όμως, το κριτήριο δημοσιεύσεως ενός κειμένου κάθε άλλο παρά τυγχάνει η ιδεοληψία συγκεκριμένων κύκλων...). Πυρκαγιές κακοδοξιών και ετεροδιδασκαλιών συνεχώς και αδιαλείπτως ανάπτει ο μισόκαλος. Κάθε ημέρα και σε όλες τις εποχές του έτους. Ο σύγχρονος πόλεμος ως αιχμή του δόρατος των πολεμίων δυνάμεων περιλαμβάνει τον Οικουμενισμό, το συγκρητισμό, το νεονικολαιτισμό, την ποικίλη εκκοσμίκευση, την “πολιτική ορθότητα”, την αγαπολογία και σχεσιολογία ("Δεν τιμωρεί ο Θεός" διακηρύττουν ανερυθρίαστα οι σύγχρονοι αγαπολόγοι και σχεσιολόγοι, βλέπε σχετικώς https://www.patrasevents.gr/article/331706-iraklis-filios-o-theos-den-dimiourgei-enoxes-ston-anthropo-ke-den-timorei ", εκδίδοντες ευχερώς εισιτήρια διά τον Παράδεισον", κατά τον μακαριστό Φλωρίνης Αυγουστίνο).

Προ ολίγου, σχετικώς καιρού, ο γνωστός και μη εξαιρετέος π. Βασίλειος Θερμός, εξέδωσε σκανδαλωδέστατο περί σοδομισμού σύγγραμμα, επί του περιεχομένου του οποίου ασκήθηκαν καταλυτικές και εξουθενωτικές κριτικές υπό συλλογικοτήτων και μεμονωμένων προσώπων, ορθώς φρονούντων εν προκειμένω. Προεκλήθη εξ αντικειμένου σκανδαλισμός του λαού. Κατά τινας, μάλιστα, πληροφορίας υπό ευαισθητοποιηθέντος επισκόπου υπεβλήθη μήνυση στη λεγομένη ΔΙΣ. Και ποία, παρακαλώ, η αντίδραση της ΔΙΣ; Μέχρι στιγμής ουδέν ηκούσθη σχετικώς. Ας αναμείνουμε! Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία! Διαρκώς, υποτίθεται, αυτή δεν ανιχνεύει, αφουγκράζεται και ανταποκρίνεται στην αγωνιώδη κραυγή του ποιμνίου της; Παύει να επιλαμβάνεται των διαρκώς ανακυπτόντων και δημιουργουμένων ζητημάτων που αφορούν στην πνευματική ζωή των πιστών; Και όμως, παύει...

Έχει βουίξει ο τόπος και το διαδίκτυο με τις οικουμενιστικές ασχημοσύνες των διαφόρων Βαρθολομαίων, Ζηζιούληδων, Γιαννουλάτων (χαιδεμένο παιδί των συστημικών ΜΜΕ...), Λαμπρυνιάδηδων και Χαρκιανάκηδων και οι άγιοι συνοδικοί σιωπούν στο διηνεκές! Τι απέγινε άραγε η μήνυση που υποβλήθηκε επί συνόδω εις βάρος του φρικαλέως κακοδοξούντος Ιωάννου Ζηζιούλα, του καθαιρετέου, του λυμαινομένου την Εκκλησία του Χριστού, του διαστροφέως του Τριαδικού Δόγματος; Ποία η τύχη της επί συνόδω καταγνώσεως ετεροδιδασκαλιών εις βάρος του αρχι-ολετήρος της οικουμενικής Ορθοδοξίας Βαρθολομαίου Αρχοντώνη, της υποβληθείσης αρμοδίως υπό του ηγουμένου της ιεράς μονής Λογγοβάρδας Πάρου;

Σιγή  νεκροταφείου! "Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδα μου την επιθυμητήν"! "Ενύσταξαν οι ποιμένες"!

Προέχουν τα συλλείτουργα, οι ανταλλαγές δώρων, η υποδοχή λειψάνων και ιερών εικόνων που μεταφέρουν γνωστοί και μη εξαιρετέοι αγιορείτες ηγούμενοι, οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα τάδε και δείνα χρόνια ιερατικής ζωής των ιεραρχών ενίων μητροπόλεων τη στιγμή που εγκαταλείφθηκε στις εν λόγω μητροπόλεις το αγωνιστικό, ομολογιακό και αρνησίκοσμο πνεύμα αοιδίμων ποιμεναρχών (με Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ που κλέισαν  τους εν θέματι μητροπολιτικούς θρόνους, των οποίων ο νυν επίσκοπος μνημονεύει "Α.. του και γέροντος ημών..." και κάθε άλλο παρά τον μιμείται...) και ο νοών νοείτω...Την ίδια στιγμή ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε διαρκώς απόλλυνται συνεπεία φρικαλέων ετεροδιδασκαλιών!

Κατά τα άλλα διαθέτουμε Διαρκή Ιερά Σύνοδο που ΔΙΑΡΚΩΣ επιλαμβάνεται των ανακυπτόντων ζητημάτων! Πολύ φοβούμαι ότι η "ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ" του Γιαννούλη Χαλεπά στο Α΄ Κοιμητήριο των Αθηνών ωχριά προ της διαρκώς κοιμωμένης ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος!

4 comments: 1. Εκείνη την περίοδο παρά τα εκκλησιαστικά προβλήματα μπορούμε νά μιλήσουμε για  έναν  " χρυσούν αιώνα "  δηλαδή τον 20ό αιώνα  της εκκλησίας  της Ελλάδος  για λόγους φυσικά  άσχετους  μέ τον  αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ  , όπως ήταν  η παρουσία  αγίων μορφών  στον κλήρο και στόν μοναχισμό  μέ ποιμαντική δραστηριότητα  και ακτινοβολία ,  η πατερική αναγέννηση μέ την έκδοση καί τύπωση  των πατερικών έργων ,  η αναγέννηση του αγιορείτικου και του  εν γένει  μοναχισμού  , η λειτουργία  των θεολογικών σχολών  στην πατερική γραμμή , που παρήγαγαν  μορφωμένους κληρικούς και θεολόγους, τό σκέπασμα της εκκλησίας  μέσα  σέ  μία  δέσμη  θείου  φωτός από  την ακτινοβολία  λογίων μοναχών και προσωπικοτήτων .  Δεν συγκρίνεται εκείνη η περίοδος της πνευματικής ευφορίας μέ  τήν σημερινή ζοφερότητα  . Όσοι κρατούμε κάπως από  εκείνη την περίοδο έχουμε μία προίκα  . Σήμερα  απαξιώθηκε  ακόμα  και η  φοίτηση  στις θεολογικές σχολές .  Ο αρχιεπίσκοπος  Σεραφείμ λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει την αξία του  από τό  σημερινό σκοτάδι  Η  αγιοποίησή του  είναι  απλά μία  αμετροέπεια  μέσα στά πλαίσια της άγνοιας  και της αφέλειας . Τό οτι  η  εκκλησία επί των ημερών του είχε μία ορθόδοξο και πατερική  γραμμή  ήταν τό αυτονόητο  . Φυσικά δεν είναι μέσα στίς προθέσεις του  π. Θεοδώρου Ζήση αυτή η αμετροέπεια  , όπως δεν ήταν  και στίς προθέσεις του αγίου  Πορφυρίου  η αγιοποίησή του   αρχιεπισκόπου  Σεραφείμ  Δεν είναι κακό  νά αντισταθμίσει κανείς  αυτό τό κλίμα  της άγνοιας  λέγοντας τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι η αλήθεια  Αυτό υπό καμμία  έννοια δεν  αποτελεί αντιλογία  πρός  τα λεχθέντα  υπο του π. Θεοδώρου  , που μίλησε για μία παραδοσιακή εκκλησία  επί των ημερών του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ  .  Και αυτό δεν είναι ψέμα  , αλλά  και  όλα τά άλλα είναι εξ' ίσου   η  αλήθεια  περί της Σεραφειμικής   εκκλησιαστικής  περιόδου

  ReplyDelete
 2. Δυστυχώς  κ. Νάνη μέ τό νά πολεμούμε  τά προκύψαντα  μέγιστα  εκκλησιαστικά   θέματα    επί  αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου  , όχι μόνο  στην αρχιεπισκοπή Αθηνών , αλλά πανελλαδικώς  -- ποίος φέρει την  εσχάτη ευθύνη για την λειτουργία  της  αιρετικής Ακαδημίας του  Βόλου , ποίος άναψε τό πράσινο φώς για την  " λειτουργική μεταρρύθμιση " , μεταφράσεις  των λειτουργικών κειμένων  , ίσως  είχε σχεδιαστεί και δρομολογηθεί και η  πανορθόδοξος  σύνοδος , ποίος έφερε στην επιφάνεια  και επισημοποίησε τον σοδομισμό   ως προσωπικό δεδομένο των κληρικών , μέχρι σήμερα ψηλαφούμε τις πληγές  του Χριστοδουλικού σοδομισμού   ---  μέ τό νά έχει  πέσει λοιπόν  όλη η προσοχή  στην Χριστοδουλική  περίοδο  , κάπως μας φάνηκε ως αφέλεια  η Σεραφειμική  παρανομία  Ας μήν ξεχνούμε  την προφητεία του αγίου Πορφυρίου  , οτι δηλαδή  ο επόμενος του  αρχιεπισκόπου Σεραφείμ  θα είναι τρισχειρότερος  αυτού  .  Παίζει και ένα ρόλο η  ενδημούσα χαζοευλάβεια  Οι άγιοι  είχαν την φιλοτιμία  νά πούνε έναν καλό λόγο  στον κάθε άνθρωπο  για λόγους  θεικού ελέους  και ποιμαντικού συμφέροντος των ψυχών  Έτσι λοιπόν  αρκούσε ένας καλός λόγος  του αγίου Πορφυρίου , ώστε κάποιοι χριστιανοί νά μιλάνε  για αγιότητα  του  αρχιεπισκόπου  Σεραφείμ  . Επίσης ο  π. Θεόδωρος Ζήσης  έχει τονίσει  την  σηματοδότηση  απο τον Χριστόδουλο  της οικουμενιστικής  στροφής της εκκλησίας  με την πρόσκληση του  πάπα το 2001  .  Πολλά έχουν λεχθεί  για την διχασμένη προσωπικότητα του Χριστόδουλου  . Πολλά είναι αυτά που μας πείθουν  , οτι  για νά γίνουν επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι  πρώτα πούλησαν την ψυχή τους στό διάβολο  . Ο π. Θεόδωρος  είχε αναπτύξει την δραστηριότητά του και την ομολογία του στούς διαλόγους  επί  αρχιεπισκόπου  Σεραφείμ  .Η  εκκλησία της Ελλάδος  είχε τότε  μία ορθόδοξη μαρτυρία  στους διαλόγους  μέ την εκπροσώπησή της  από ορθοδόξους θεολόγους . Αυτό είναι  που έχει επισημάνει ο π. Θεόδωρος  , χωρίς νά αναφερθεί  στα  λάθη  της βιοτής του  καί στά Κανονικά του ατοπήματα . Αυτό ίσως νά πυροδότησε μία αμετροέπεια  σέ κάποια ιστολόγια  από ανθρώπους ,  που  είτε λόγω ηλικίας  , είτε  για  λόγους προσωπικής αφύπνισης  δεν βίωσαν εκείνη  την  επίσης   ζοφερή  εκκλησιαστική περίοδο  . Όμως το  ζοφερό σκοτάδι και ο κατήφορος φαίνεται δεν έχει πάτο

  ReplyDelete
 3. " Χριστός Ανέστη " κύριε Τελεβάντο ! Τό σχόλιο που μόλις σας έστειλα είναι τό πρώτο , δηλαδή προηγείται αυτού που έχετε δημοσιεύσει Δεν ξέρω για ποιό λόγο δεν ήρθε όταν τό έστειλα Συγγνώμη!

  ReplyDelete
 4. Έχουν ανάποδη σειρά από αυτή που εμφανίζονται. Δεν ξέρω άν είναι εύκολο νά αλλάξουν Συγγνώμη !

  ReplyDelete