Friday, April 13, 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
=====

«Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὡς ὀρθόδοξο χριστιανικὸ σωματεῖο, πρωταγωνιστεῖ τὶς τελευταῖες δεκαετίες στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως βάσει τοῦ Καταστατικοῦ της, τὸ ὁποῖο στὸ ἄρθρο 2 μὲ τίτλο «Σκοποὶ καὶ στόχοι», διαλαμβάνει τὰ ἑξῆς:

«Ἡ Ἑταιρεία ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ σπουδὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις, τὴν προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν δοκιμασμένων ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα τὴν τόνωση τῆς ἰδιοπροσωπείας των, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν ἀφομοιωτικὲς διαδικασίες. Ἀποβλέπει ἐπίσης στὴν ἐπανατροφοδότηση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ περιορισθεῖ ὁ διαρκῶς ἐπεκτεινόμενος βαρβαρισμὸς τοῦ ὑλισμοῦ -καταναλωτισμοῦ καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιβάλλοντος.

Στοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας περιλαμβάνεται ἐπίσης ἡ ἐνίσχυση τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς τῶν μελῶν της καὶ ἡ βίωσή της κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη πατερικὴ παράδοση».

Ἡ ἐπανατροφοδότηση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἦταν ἀναγκαία μετὰ τὶς συντονισμένες καὶ ὀργανωμένες προσπάθειες ἐκκλησιομάχων καὶ ἀθεϊστικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 νὰ θέσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία στὸ περιθώριo τῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς.

Βασικός τους στόχος ἡ κατάργηση ἢ ἡ ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο ἀσκοῦσε σημαντικὴ ἐπίδραση στὴν διαπαιδαγώγηση τῶν νέων ἀνθρώπων, στὴν διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς τους συνείδησης. Παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες προσπάθειες ἀριστερόστροφων ὑπουργῶν ἢ δεξιόστροφων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ἀντίσταση τῶν ὑγιῶν ἐθνικῶν ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν, ἐκπαιδευτικῶν δυνάμεων δὲν τὸ ἐπέτρεπε, μέχρι ποὺ ἀνέλαβε «κρίμασιν οἷς οἷδε Κύριος», τὸ 2015 νὰ κυβερνήσει τὴν χώρα, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ 1821, ἡ ἄθεη Ἀριστερά.

Ἡ κατάργηση τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀντικατάστασή του, ἀπὸ τὸ διδασκόμενο ἤδη συγκρητιστικὸ θρησκειολογικὸ μάθημα τῶν ὑπουργῶν Φίλη καὶ Γαβρόγλου, τῇ συνδρομῇ καιροσκόπων «θεολόγων» τοῦ σωματείου «Καιρός» καὶ τῇ ἀνοχῇ ἢ καὶ συμπλεύσει τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ ἀρκετῶν στρατευμένων ἐπισκόπων, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριῶν πολλῶν ἀξίων ἐπισκόπων, τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων», τῶν χριστιανικῶν σωματείων καὶ πολλῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, τοὺς περιλάλητους «Φακέλους», ὡς «ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα», ὅπως τὰ εἶχε χαρακτηρίσει σὲ μία στιγμὴ συνειδησιακῆς κρίσεως ὁ ἀμφιταλαντευόμενος καὶ μᾶλλον, γιὰ ἀγνώστους λόγους, σύμμαχος τῶν «θεολόγων» τοῦ «Καιροῦ» καὶ τῶν ἀθέων κυβερνώντων ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.

Ἡ θεόσταλτη καὶ θεοκίνητη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς χώρας, νὰ ἀκυρώσει τὸ νέο πρόγραμμα τῆς θρησκειολογικῆς σούπας τοῦ ὑπουργοῦ Φίλη, καὶ συνακόλουθα καὶ τὴν ὑπουργικὴ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ ἀντικαταστάτη του ὑπουργοῦ Γαβρόγλου, μὲ τὴν ὁποία ἐπέβαλε τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ Φίλη, μὲ ἐλάχιστες, μηδαμινὲς ἀλλαγές, ἀλλάσσει τελείως τὸ σκηνικὸ πρὸς θετική, ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνοπρεπῆ κατεύθυνση. Τὸ Συμβούλιο τῶν ἀνωτάτων δικαστικῶν λειτουργῶν ἀποφάνθηκε ὅτι «Τὸ νέο Πρόγραμμα κλονίζει τὴν θρησκευτική, χριστιανικὴ συνείδηση ἀλλοιώνοντας τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα», τοῦ μαθήματος καὶ εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Μὲ βάση τὶς νέες αὐτὲς ἐξελίξεις ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στὴν ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν της ποὺ ἔγινε στὶς 28 Μαρτίου, μετὰ ἀπὸ ἐνημέρωση τοῦ προέδρου της, πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ἀποφάσισε ὁμοφώνως τὰ ἑξῆς:

1.) Ἀναπέμπει εὐχαριστίες πρὸς τὸν πορευόμενο πρὸς τὸ Πάθος ἀρχηγὸ τῆς Πίστεως καὶ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, διότι δὲν ἐπέτρεψε στὰ παράνομα συνέδρια τῶν νέων Ἀρχιερέων, Γραμματέων καὶ Φαρισαίων νὰ σταυρώσουν ξανὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἐπαναφέροντας τὸ σκότος τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀπιστίας.

2.) Συγχαίρει τὸν Σεβασμιώτατο ἀγωνιστὴ μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ τοὺς σύν αὐτῷ, ποὺ προσέφυγαν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀξίως τῆς κλήσεως, τῆς ἱερατικῆς καὶ χριστιανικῆς, πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, τὸν μόνον δυνατὸν καὶ κραταιόν. Εὐχαριστεῖ καὶ συγχαίρει ἰδιαιτέρως τοὺ ἀνωτάτους δικαστικούς, διότι ἔδειξαν ὅτι τιμοῦν τὸ ἀνώτατο λειτούργημα τοῦ ἀμερολήπτου καὶ δικαίου δικαστοῦ καὶ δὲν φοβοῦνται ἀπὸ τὶς κραυγὲς καὶ τὴν τρομοκρατία τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ μὴ εἰδότος λαοῦ, ποὺ ἐπαναλαμβάνουν τό «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον Αὐτόν». Δὲν ξανασταύρωσαν τὸν Χριστό, οὔτε «ἔνιψαν τὰς χεῖρας», ὅπως ὁ Πιλᾶτος.

3.) Παρακαλεῖ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς νὰ σταματήσουν τὴν συνεργασία μὲ τοὺς σταυρωτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ στηριζόμενοι στὴν θεοκίνητη πρὸ τοῦ εὐλογημένου Πάσχα ἀναστάσιμη ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου νὰ ζητήσουν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν ἐφαρμογή της. Τὴν ἰδική τους ἀμφιταλάντευση, ἀμέλεια καὶ δειλία τὴν ἐκάλυψε ὁ Θεὸς μὲ τὴν Πίστη καὶ τὸ θάρρος τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ τῶν ἀξίων δικαστικῶν λειτουργῶν· ἐμμονὴ σὲ ἐπιτροπὲς καὶ συζητήσεις σημαίνει ἀντίδραση στὸ ὁλοφάνερο θέλημα τοῦ Θεοῦ, συμμαχία καὶ συμπόρευση μὲ τοὺς θεομάχους σταυρωτές Του.

4.) Παρακαλεῖ καὶ τὴν ἐπαρχιακὴ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου νὰ συνταχθοῦν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἰσοπέδωση τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδος, ὅπως θαρραλέα συνέστησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.

5.) Συμφωνεῖ μὲ τὴν προτροπὴ τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων», ποὺ ἐκφράζει τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Θεολόγων, ἀπέναντι στὴν ἐλάχιστη μειοψηφία τῶν «θεολόγων» τοῦ «Καιροῦ», ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ὀρθόδοξης πορείας τοῦ μαθήματος, νὰ μὴ διδάσκουν πλέον οἱ θεολόγοι τὸ νέο Πρόγραμμα τῶν Γιαγκάζογλου, Φίλη καὶ Γαβρόγλου, ἀλλὰ νὰ ἐπανέλθουν ἄφοβα ὡς δημόσιοι λειτουργοὶ στὸ παλαιὸ Ὀρθόδοξο Πρόγραμμα, διότι τώρα πλέον ἔχουν ὁλοφάνερη καὶ τελεσίδικη συνταγματικὴ καὶ δικαστικὴ κάλυψη.

6.) Εὔχεται καὶ προσεύχεται νὰ εὕρει ἐν τῇ πανσοφίᾳ του τρόπο ὁ Θεὸς νὰ ὀργανωθεῖ καὶ στὸν χῶρο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο, μία ἀληθινὴ Πανορθόδοξη Σύνοδος, μία ὄντως Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ θὰ ἀκυρώσει τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016), ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζει σὰν ἀπὸ μήτρα τὸ νέο Πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τότε θὰ ἐκλείψει ὁ κίνδυνος τοῦ ἐπικυρωθέντος ἐκεῖ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ ἐπίσπευση τῆς σύγκλησης τῆς ψευδοσυνόδου καὶ οἱ διεργασίες γιὰ τὸ νέο θρησκειολογικὸ μάθημα ἐβάδιζαν παραλλήλως· οἱ νέοι «Φάκελοι» τοῦ μαθήματος εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ ἐπαινετικὲς ἀναφορὲς καὶ ἀπὸ κείμενα τῆς ψευδο-συνόδου. Τό «Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας» ἐπεσήμανε τὸν δηλητηριώδη καρπὸ τοῦ Συγκρητισμοῦ στὸ νέο Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ κακὸ δένδρο τῆς ψευδοσυνόδου ποιός θὰ τολμήσει νὰ τὸ κόψει;


Ὁ Πρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητής Θεόδωρος Ζήσης                                           
Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς Ἀνδρέας Μπουλάκης

2 comments:

  1. Aκόμα και αν δεν ήξερε κανείς , ποια είναι η ΄΄Εταρεία ορθοδόξων σπουδών ΄΄ και ποιος ο πρόεδρός της , θα το καταλάβαινε από τις αντανακλάσεις μέσα στα καθάρια νερά του διάφανου και επιθετικού λόγου Καμμία αμφισημία και ασάφεια , καμμία αμφιβολία , δεν γεννά ο ευθύς και στιβαρός θεολογικός λόγος Έχουμε εθιστεί στην διγλωσσία , στην θολοκουλτούρα του κενού περιεχομένου λόγου των οικουμενιστών και ξαφνιαζόμαστε ευχάριστα από τον καθαρότητα και επιθετικότητα που γεννά η βεβαιότητα της αλήθειας Οι αντανακλάσεις εικονίζουν ασφαλώς τον πρόεδρο της ΄΄Εταιρείας ορθοδόξων σπουδών ΄΄ πρωτοπρεσβύτερο και ακαδημαϊκό θεολόγο π. Θεόδωρο Ζήση Με τά βέλη της θεολογίας , που διαθέτει στην φαρέτρα του και τις αρετές της χαρισματικής του προσωπικότητας , διεξάγει έναν επιθετικό και μαζί αμυντικό πόλεμο εναντίον της αιρέσεως του οικουμενισμού και υπέρ της ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας Ο αντιοικουμενιστικός αγώνας βρίσκει στο πρόσωπό του ένα σταθερό σημείο αναφοράς Ευχαριστούμε τον π. Θεόδωρο Ζήση καθώς και τον δικαίως εγκωμιαζόμενο σεβασμιώτατο Πειραιώς Σεραφείμ , που με την θεληματική του προσωπικότητα και νομική του παιδεία κατήγαγε νίκη εναντίον των αντίθεων και ανθελληνικών σκοτεινών δυνάμεων Τους έκανε κυριολεκτικά να τρικλύζουν , να παραπατάνε , να μην ξέρουν πού να πατήσουν , να κάνουν οχτάρια σαν τους μεθυσμένους Συνήθως μεμψιμοιρούμε , γιατί νοιώθουμε γυμνοί κάθε ανθρώπινης βοήθειας απέναντι στις πανίσχυρες εγκόσμιες δυνάμεις , που κάμπτουν κάθε αντίσταση και εξαγοράζουν συνειδήσεις Ωστόσο δεν λείπουν οι ευάριθμοι ομολογητές επίσκοποι , κληρικοί , μοναχοί , θεολόγοι και λαϊκοί , που έλκουν με την ομολογία τους και την αφοσίωσή τους στο έργο της εκκλησίας την χάρη του Θεού Είναι απαραίτητη η ανθρώπινη συνέργειά τους για να ελκύσουμε το έλεος του Θεού , που και σε αυτές τις άνυδρες από τον λίβα της αθεϊας και προδοσίας ημέρες μας δίνει ποιμένες για να ποιμάνουν την εκκλησία του Εύγε σεβασμιώτατε Πειραιώς , εύγε π. Θεόδωρε Ζήση ! Εύγε στους λιγοστούς , αλλά γνωστούς και μη εξαιρετέους ομολογητάς της πίστεως που ο καθένας με τον δικό του τρόπο ομολογούνε την ορθόδοξο πίστη και υπηρετούν την εκκλησία

    ReplyDelete
  2. Ας μην παραλείψουμε στον κατάλογο των σύγχρονων ομολογητών της πίστεως να προσθέσουμε και το μοντέρνο είδος ομολογητών δηλαδή των ιστολόγων και όχι του ΄΄ πληκτρολογίου ΄΄ , όπως απαξιωτικά συνήθως λέγεται , που αόκνως και με μεράκι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ενημέρωση και στην διαμόρφωση και σφυρηλάτηση της ορθοδόξου συνειδήσεως Αυτό το μοντέρνο είδος του ηλεκρονικού τύπου έχει αναδειχθεί στο σχεδόν μοναδικό είδος πληροφόρησης και αφύπνισης των συνειδήσεων στον καιρό, που ο άμβωνας των ναών έχει σιγήσει και έχει γίνει ένα υποτελές όργανο του συστήματος Παρ’ όλο που τά ορθόδοξα ιστολόγια είναι πολλά , το καθένα έχει το χαρακτήρα του , γιατί αντανακλά τον χαρακτήρα του διαχειριστή Αλλα είναι περισσότερο και άλλα λιγότερο γνωστά και αναλόγου επισκεψιμότητος Κανένα όμως από τά καμμιά δεκαριά πλέον γνωστά ιστολόγια ομοιάζει με τά άλλα Όλα έχουν την ιδιοπροσωπία τους ----- Έτσι Οδυσσέα μου ; Αφού ανισόρροπος είσαι εσύ ανισόρροπο είναι και το ιστολόγιό σου ! Δεν ξέρω τά ιστολόγια παθαίνουν και αυτά εγκεφαλικό ; ----- Ορισμένες φορές συμβαίνουν και συγκρούσεις και καβγάδες μεταξύ των ιστολογίω ν , που αντανακλούν τις συγκρούσεις στην πραγματική ζωή της εκκλησίας Αν τύχει ανταλλάσσουμε και βαρειές κουβέντες Το ότι όμως είναι βαρειές δεν σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιες Εκ μέρους μας υπάρχει απόλυτη αγάπη και ευελπιστούμε σε μία συμμόρφωση και διόρθωση της αμετροέπειας Οι θεολόγοι δεν φημίζονται τόσο πολύ για τον θετικό τρόπο σκέψης Εκτός από την επαγωγική μέθοδο υπάρχει και η εις άτοπον απαγωγή μέθοδος Δηλαδή αντί να σκέπτεσαι και να ξεκινάς από ένα αξίωμα , ότι η αποτείχιση είναι ΄΄υποχρεωτική΄΄ ,άρα όλοι όσοι δεν αποτειχίζονται με τον υποχρεωτικό τρόπο είναι προδότες , υπάρχει και ό αντίστροφος τρόπος σκέψης , ο εις άτοπον απαγωγής . Δηλαδή εφ’ όσον είναι άτοπον όλοι να είναι προδότες , μήπως η ΄΄υποχρεωτική ΄΄ αποτείχιση δεν είναι και ο μοναδικός πιά τρόπος ομολογίας ! Μήπως την εκκλησιαστική ιστορία την διαβάσαμε κάπως μονομερώς , κάπως μέσα από τις προσωπικές μας διόπτρες ; Προσωπικώς εύχομαι σε όλους τους ιστολόγους του αντιοικουμενιστικού χώρου , να αίρονται πάνω από ανθρώπινες αδυναμίες και διαφορές και να μετέχουμε όλοι στο πάθος , όσον αφορά τις θλίψεις και δοκιμασίες της ζωής και στην Ανάσταση του Χριστού , όσον αφορά την ελπίδα της νίκης πάνω στην φθορά και στον θάνατο ΄΄ Χριστός Ανέστη΄΄ !

    ReplyDelete