Tuesday, June 14, 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟ


Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2016
Πρός Τόν
Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Πεκίου
Μητροπολίτην Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου
καί Πατριάρχην τῶν Σέρβων
Κύριον κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
Εἰς ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Πάνυ εὐλαβῶς καί μετά πλείστης τιμῆς καί υἱϊκῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης προάγομαι ὅπως ἐπικοινωνήσω μετά τῆς περισπουδάστου  μοι Ὑμετέρας Μακαριότητος, τοῦ πολιοῦ Προκαθημένου τῆς κατά Σερβίαν Ἁγιοσαββιτικῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Γνωστόν τυγχάνει τό πολυσχιδές καί ἐπίμοχθον ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἡ Ὑμετέρα Σεπτή Μακαριότης τόσον διά τόν εὐαγγελισμόν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ὅσον καί διά τόν ἐπιστηριγμόν ὑλικόν καί πνευματικόν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν τῇ Ὑμετέρᾳ Θεοφρουρήτῳ κανονικῇ δικαιοδοσίᾳ, τῷ Σεπτῷ Πατριαρχείῳ Σερβίας.

6/6/2016 ἔγγραφον τῆς Ὑμετέρας Γεραρᾶς Μακαριότητος τῷ Παναγιωτάτῳ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρθολομαίῳ ὡς καί τό ἀπό 25/5/2016 Μήνυμα τῆς ὑπό τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Πρωθιεραρχίαν καί Προεδρίαν Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Σερβικῆς Ἐκκλησίας πρός τόν εὐσεβῆ Κλῆρον καί Λαόν καί ἐθαύμασα εἰλικρινῶς διά τήν πληρότητα καί τήν διάκρισι αὐτῶν ἀλλά καί τήν Ὀρθόδοξον πεφωτισμένην ἐπιχειρηματολογίαν.

Ὡς ἐκ τούτου σπεύδω ταπεινῶς καί πολυσεβάστως ἵνα ὑποβάλω τῇ Ὑμετέρᾳ Γεραρᾷ Μακαριότητι, ὡς ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις, θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς καί εὐχαριστίας διά τάς Ὑμετέρας θέσεις, θεολογικῶς ἐρειδομένας καί στοιχούσας πρός τήν Ἀποστολικοπαράδοτον πίστι, ἡ ὁποία ἀνηῦρε εἰς τό πλήρωμα τοῦ χρόνου τήν Ὑμετέραν στιβαράν Ἐκκλησιαστικήν Προσωπικότητα, πού ἀνέλαβε τήν ἱεράν ῤηξικέλευθον εὐθύνην τήν ἐκφράζουσαν καί τήν συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά διασαλπισθῇ πανορθοδόξως ἡ ἑνιαία ἀκαινοτόμητος καί ἀδιαίρετος Ἀποστολική καί Πατερική πίστις καί urbi et orbi νά διακηρυχθῇ πανανθρωπίνως ἡ ὀρθόδοξος αὐτοσυνειδησία καί ὁ κραταιός καί πάντοτε ἐπίκαιρος λόγος τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί τῶν θεοφόρων Ἁγίων Πατέρων, διά τοῦ ὁποίου διασφαλίζεται ἡ ἀληθής χριστιανική ἀνθρωπολογία ἐντός τοῦ συγκεχυμένου καί δυσδιακρίτου κόσμου πού προωθεῖ τήν ὁμογενοποίησιν καί τήν καταδολίευσι τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ὑμετέρα πάνσεπτος Μακαριότης, εἰς τήν ὁποίαν πανορθοδόξως μετ’ ἐλπίδος βεβαίας ἐνατενίζομεν, ἀνέλαβε ἐπί τοῦ κραταιοῦ Αὐτῆς ὠμοφορίου διά τῆς συνέσεως, τῆς σοβαρότητος καί τῆς διακρίσεως τῶν γεγονότων, ἀρεταί αἱ ὁποῖαι κοσμοῦσιν Αὐτήν, τήν πανιερωτάτην καί παμμεγίστην εὐθύνην Ὀρθοδόξου καταθέσεως τῆς Ἀληθείας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν θεοφόρων Ἁγίων Πατέρων καί Μαρτύρων Αὐτῆς, ἐγγράφουσα ἐκτύπως ἐν ταῖς συνειδήσεσι τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην μελῶν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν  Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἐν Βίβλῳ Ζωῆς τό πάνσεπτον Αὐτῆς ὄνομα.

Μακαριώτατε Δέσποτα, ἐπετελέσατε ἔργον τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Ἐπετελέσατε ἔργον τοῦ Ζῶντος Τρισυποστάτου Θεοῦ. Εἴησαν τά ἔτη Ὑμῶν, ὄλβια, ὑγιεινά καί πανευφρόσυνα. Ὑποβάλοντες ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπείρους υἱϊκάς προσρήσεις καί εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί κατασπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Δεξιάν ἐξαιτούμεθα τάς Ὑμετέρας Σεπτάς θεοπειθεῖς πατρικάς  εὐχάς καί εὐλογίας,

Εὐπειθέστατος


† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

No comments:

Post a Comment