Monday, July 3, 2017

ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
=====

Πλήρης ψευδών και αναληθειών η ανακοίνωσις της διπλής συνάξεως. Τα προσυνοδικά κείμενα ήταν απόρρητα ουχί μόνον δια τον Πιστόν Ορθόδοξον Λαόν, αλλά και δια τους πλείστους των κληρικών και ουδέποτε ζητήθηκε η διατύπωσις της απόψεώς του (ποίος είναι άλλωστε ο Ορθόδοξος Λαός δια να αιτηθώμεν την γνώμη του;) 

Το κείμενον μας λέγη δια ετέρων λόγων: Η ψευδοσύνοδος του Κολυμβαρίου απεφάσισε όπως καλούνται οι παπικοί και οι προτεσταντικαί θρησκευτικαί ομάδες του ΠΣΕ ως "εκκλησίαι", ισότιμαι και ισάξιαι με την Μιάν, Αγίαν Καθολικήν, Αποστολικήν (και Πατερικήν) Ορθόδοξον Εκκλησίαν, αλλά ουδείς λόγος ανησυχίας υφίσταται! Απεφάσισε εις τα μέρη εκείνα (ποία άραγε;) εις τα οποία οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δυσκολεύονται όπως εύρουν νηστισίμους τροφάς όπως οικονομίσουν τον κανόνα της νηστείας. Η "δημιουργική ασάφεια" είναι τόσο ευρεία εις αυτήν την άκρως δολίαν απόφασιν, ώστε κατ΄ουσίαν εισάγεται η απόλυτος κατάργησις των κανόνων των Ιερών και Αγίων Οικουμενικών Συνόδων περί νηστείας, αλλά και πάλιν ουδείς λόγος ανησυχίας υπάρχει... 

Τέλος καλεί τους ανά την οικουμένην Ορθοδόξους Χριστιανούς όπως έλθουν εις γάμου κοινωνίαν με ετεροδόξους κάτι που απαγορεύουν σαφώς οι κανόνες των Ιερών και Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, αλλά ουδείς φόβος και ανησυχία και πάλιν! Όλα βαίνουν καλώς! 

Ένα είναι το πρόβλημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας: οι αποτειχίσεις! Ούτε το Κολυμβάριον, ούτε οι συμπροσευχαί, ούτε τα κοράνια, ούτε οι συναγωγαί, ούτε αι μαγικαί κρυστάλλινες σφαίρες, ούτε ο τεκτονισμός, ούτε αι στοαί αποτελούν "πρόβλημα" δια τους συναχθέντας εις την διπλήν σύναξιν, αλλά η υποχρεωτικότης της μνημονεύσεως του ονόματος του οικείου μητροπολίτου! 

Μάλιστα! Τότε δια ποίον λόγον πατέρες εορτάζετε τους εκ των λατίνων αναιρεθέντας πατέρας εν ταις Καρυαίς, εν τη Ι. Μ. Ζωγράφου, εν τη Ι. Μ. Ιβήρων και αλλού; Διατί δεν τους κατακρίνετε επειδή δεν "είχον εμπιστοσύνην" εις τας καλάς προθέσεις του τότε πατριάρχου Βέκκου και των ακολούθων του, αρνούμενοι την εκκλησιαστικήν κοινωνίαν με αυτούς; 

Αγαπητοί πατέρες τα ευρωπαϊκά κονδύλια απεδείχθησαν πολυτιμότερα της Αγίας ημών Ορθοδόξου Πίστεως. Τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Το Άγιον Όρος, ο Άσειστος Πύργος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ος άντεξε πειρατάς, λατίνους και ουνίτας και πέντε αιώνων τουρκική λεηλασία και κακοπάθεια, αλώθη εκ των ευρωπαϊκών κονδυλίων! Άνευ πολέμου, στρατού και όπλων! 

Δε μένει παρά και η επισφράγισις της αλώσεως αυτής δια της επισκέψεως εις το Περιβόλαιον της Αγίας ημών Δεσποίνης και Θεοτόκου, του "αδελφού" υμών πάπα. Και τότε δε θα συντρέχει "ουδείς λόγος ανησυχίας". "Ως απλός επισκέπτης αφίχθη και οφείλωμεν όπως παράσχομεν εις αυτόν την αγιορείτικην φιλοξενείαν"! Αδελφοί, φεύγετε τους οικουμενιστάς, φιλοοικουμενιστάς, κρυφοοικουμενιστάς και κολυμπαριστάς ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε... 

ΠΗΓΗ:

Ακτίνες

No comments:

Post a Comment