Sunday, December 10, 2017

ΑΠΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ;


ΑΠΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ;

Του Oρθόδοξου περιοδικού “Ο Σωτήρ”
=====

Τὸ νὰ νομοθετεῖ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἀντίθεους νόμους εἶναι μὲν πρόβλημα μεγάλο, δὲν εἶναι ὅμως ἀκατανόητο, δεδομένης τῆς ἐξαρτήσεώς της ἀπὸ σκοτεινὰ κέντρα.

Ὅμως «τὰ κάστρα πέφτουν πάντα ἀπὸ μέσα». Κι ἐμεῖς μὲ θλίψη πολλὴ παρακολουθήσαμε διαδικτυακῶς τὴν παρουσίαση σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση στὴν Πάτρα, στὶς 10 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, ἑνὸς βιβλίου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ὑποστηρίχθηκε ὅτι «ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν ἐντάσσεται στὰ πάθη μὲ τὴν κλασσικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου στὴ χριστιανικὴ θεολογία». Θεωρήθηκε αὐτή, μὲ βάση σημερινὲς «ἐπιστημονικὲς» ἀντιλήψεις, ὡς μιὰ ἰδιαιτερότητα. Καμία ὑποψία γιὰ τὸν δαιμονικὸ πειρασμὸ ποὺ πλήττει μανιωδῶς σήμερα τὸν πλανήτη.
Ἡ παρουσίαση μᾶς ἐξέπληξε πρωτίστως γιὰ τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδό της. Ἕνα ἀπίστευτο ὑβρεολόγιο κατὰ τῶν διαφωνούντων μὲ τὸν συγγραφέα. Αὐτοὶ εἶναι, ὅπως εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς εἰσηγητές, «ἀνώνυμοι ἀρουραῖοι τοῦ διαδικτύου», βρίσκονται στὸ «σκότος τῶν ὀχετῶν», εἶναι «ἀλυχτῶντα ὄντα τοῦ ταλιμπανισμοῦ» καὶ ἄλλα…

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἀποσκοποῦσε νὰ ἀποδείξει ὅτι ὁ συγγραφέας ἀδίκως ἐπικρίνεται ἀπὸ πολλοὺς γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου του. Ὡστόσο τὰ λεχθέντα ἐκεῖ, ἀπέδειξαν τὸ ἀντίθετο. Διότι ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἰσχυρίσθηκε ὅτι τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς, στὸ ὁποῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος καταδικάζει μὲ βαρύτατες ἐκφράσεις τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ διαστροφή, δὲν περιέχει θεόπνευστη ἀλήθεια ἀλλὰ μεταφέρει ἁπλῶς τὶς τότε «ἱστορικὲς ἀντιλήψεις καὶ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀντιλήψεις, οἱ ὁποῖες ἀλλάζουν μὲ τὸν καιρό». 

Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἂν ὁ κληρικὸς συγγραφέας βρεῖ χρόνο νὰ ἀποσυρθεῖ σὲ ἥσυχο μέρος καὶ ἐπιχειρήσει αὐτοεξέταση, θὰ διαπιστώσει ὁ ἴδιος τὸ πρωτοφανὲς μέγεθος τοῦ ἀτοπήματός του, τὴν ἄρνηση ἐν προκειμένῳ τῆς θεοπνευστίας τῆς Γραφῆς.

Ἄλλο ἀτόπημα τοῦ συγγραφέα ὑπῆρξε ἡ γνώμη του ὅτι, ὅπως εἶπε, «ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὑποστεῖ μεγάλη ρύπανση ἰδεῶν καὶ χρειάζεται ἀποκάθαρση ἀρκετή». Καὶ θὰ τὴν ἀποκαθάρει ὁ ἴδιος; Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔτσι ὁδηγεῖται στὰ χωρικὰ ὕδατα τοῦ ἐπαναστατημένου Προτεσταντισμοῦ;

Ἰσχυρίσθηκε ἀκόμη ὅτι τὰ Σόδομα δὲν καταστράφηκαν ἐξαιτίας τῆς ὁμοφυλοφιλίας τῶν κατοίκων τους. Διότι, καθὼς εἶπε, «ὁ Θεὸς εἶχε ἀποφασίσει τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων, πρὶν οἱ κάτοικοί τους ἐπιτεθοῦν ἀνήθικα σὲ κείνους τοὺς φιλοξενούμενους ποὺ πῆγαν». Καὶ δὲν καταλαβαίνει ὁ τόσο μορφωμένος κληρικὸς ὅτι τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ περιστατικὸ ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς τῶν κατοίκων, γιὰ τὴν ὁποία πράγματι ἀπὸ πρὶν εἶχε ἀποφασίσει ὁ Θεὸς τὴν καταστροφή τους;

Θλίψη πολλὴ προκαλεῖ σὲ κάθε Ὀρθόδοξο πιστὸ αὐτὸ τὸ ὀλίσθημα. Θλίψη, πόνο καὶ θρῆνο. Διότι ἄλλο εἶναι ἡ συμπάθεια πρὸς τὸν ἁμαρτωλό, ποὺ εἶναι χρέος ὅλων μας, καὶ ἄλλο ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ ὅλους.

ΠΗΓΗ:


Αβέρωφ, Διαδιχτυακό θωρηκτό

1 comment:


  1. Τό σέξ ανήκει στά διαβλητά πάθη ή όχι ; Αν όχι, τότε τό είχε και ο Θεάνθρωπος Χριστός και μάλιστα ,θού Κύριε , υπό την οποιαδήποτε επιλογή Τότε σέ τί διαφέρει ο Θερμός ψυχρός και ανάποδος απο τους κατά καιρούς βλάσφημους, που η εκκλησία έχει αφορίσει όπως ο Καζαντζάκης; Τότε γιατί χρειάζεται η ειδική ιερολογία του γάμου, για νά γίνεται η χρήση του σέξ στην υπηρεσία της τεκνογονίας και της διαιώνισης ; Μπορεί ο γάμος νά είναι και κάποια άλλα πράγματα όπως η ολοκλήρωση των συμβαλλομένων, όμως ο πυρήνας είναι η τεκνογονία Κανένα ζευγάρι δέν είναι και τόσο ευτυχισμένο, όταν δέν υπάρχουν παιδιά Ακόμα και οι ομοφυλοφιλοι θέλουν νά υιοθετήσουν παιδί Οταν αυτονομείται αυτή η λειτουργία απο την υπηρεσία της στην τεκνογονία καί στόν βαθμό που αυτονομείται , λειτουργεί εις βάρος της ασκητικής Αν ο σκοπός του γάμου ετερόφυλου ή ομόφυλου είναι η " ολοκλήρωση " τότε αυτό σημαίνει οτι οι μή συμβαλλόμενοι στόν γάμο είναι ανολοκλήρωτοι Τότε αυτό σημαίνει οτι ο Θερμός --άν είναι δυνατόν νά λέγεται παπάς -- καταργεί τον θεσμό του μοναχισμού καί την εγκράτεια καί μέσα στο γάμο ως πνευματική κατάσταση Η εκκλησία έχει θέσει τά πράγματα σέ μία ισορροπία Ο απόστολος Παύλος ευλογεί τον γάμο ως λελογισμένη καί κατά φύσιν θεραπεία της πορνείας μέσα στά πλαίσια της υπηρεσίας του στην δημιουργία Καθε εγωιστική αυτονόμησή του σέξ είναι αμαρτία καί χάνει το ηθικό πλεονέκτημα της δημιουργίας Κανένας Θερμός δέν έχει το δικαίωμα νά διασαλεύει τις ισορροπίες που έθεσε η εκκλησία και ο Θεός Πώς νά τό κάνουμε ; Οταν φοβόμαστε νά πούμε τις αλήθειες μέ τό όνομά τους όλο και κάποιος Θερμός θα βγεί που θα μας αναγκάσει θέλοντας και μή νά τις πούμε Ο γάμος είναι η συγκατάβαση του Θεού στον πεπτωκότα άνθρωπο Ο Θεός και η εκκλησία είναι αυτή που προσδιορίζει τον βαθμό της συγκατάβασης καί αυτό είναι ένα θέμα υπακοής στό θείο νόμο που άλλωστε είναι καταγεγραμμένος στην οντολογία του ανθρώπου Στήν αρχή βγήκε ο Γιανναράς καί είπε ΄΄τί πέντε λεπτά πρίν τί πέντε λεπτά μετά΄΄ καί τώρα ολοκληρώνει ο Θερμός μέ την πλήρη ανατροπή της φυσιολογίας καί οντογίας του ανθρώπου Αν υπήρχε εκκλησία θά έπρεπε νά καταδικάσει μέ αφορισμό και καθαίρεση τους ανθρώπους αυτούς και τις διδασκαλίες τους Προσωπικώς δεν μούρχεται νά τον πώ παπά
    Θέλω νά πώ δηλαδή οτι κανένα πάθος υπό την οποιαδήποτε μορφή γκέι , στρέιτ ή οτιδήποτε άλλο ακατονόμαστο δέν απενοχοποιείται και η θεσμοθέτηση και η ιερολογία του γάμου δέν έχει αυτό τον σκοπό Η μόνη ευλογημένη από την εκκλησία και την φυσιολογία του ανθρώπου ένταξη του σέξ στο γάμο δέν μοιράζεται το ηθικό πλεονέκτημά του μέ καμμία άλλη κατάσταση Για την θεραπεία των παθών ετερόφυλων , ομόφυλων, ζωόφιλων και δέν ξέρω τί άλλο, η εκκλησία προτείνει την ευλογημένη εγκράτεια , άς πούμε αυτή την αλήθεια ,γιατί μόνο η αλήθεια μπορεί να θεραπεύσει τον πεπτωκότα άνθρωπο και ψυχολογικά να τον αναπαύσει


    ReplyDelete