Thursday, March 9, 2017

ΠΑΡΑΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Δ


ΠΑΡΑΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δ΄

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
=====

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος Α΄, στὸ θρησκειολογικὸ παράρτημα ποὺ ἔγραψε στὸ ἔργο τοῦ Χόλτζνερ «Παῦλος», τὸ ὁποῖο ἔχει ὁ ἴδιος μεταφράσει, ἀναφέρει:

«Σὰν πιστοί, ποὺ πιστεύομε στὴ θεία Ἀποκάλυψι, πρέπει ἐρευνώντας τὸν ἀρχαῖο Χριστιανισμό, γιὰ νὰ παρουσιάσωμε τὴν θρησκειολογικὴ – ἱστορικὴ κατάστασι, νὰ ξεχωρίσωμε δύο ρεύματα τῆς θρησκευτικῆς παραδόσεως:

Μερικὲς πανάρχαιες παραδόσεις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ποὺ τὶς ξαναβρίσκομε, λίγο ἢ πολὺ ἀλλαγμένες, σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ τὶς θρησκεῖες τῶν ἀρχαίων, – στοὺς Αἰγυπτίους καὶ στοὺς Πέρσες, στοὺς Ἕλληνες καὶ στοὺς Ρωμαίους, στὴ Ζωροαστρικὴ θρησκεία καὶ στοὺς Παρσιστές, στοὺς Ὀρφικούς, στοὺς Πυθαγορείους, στὸν Πλάτωνα καὶ στὶς μυστηριακὲς θρησκεῖες.

Τὴν ὑπερφυσικὴ Ἀποκάλυψι τοῦ ἰσραηλιτικοϊουδαϊκοῦ λαοῦ, πού, μέσα στὴ μακροχρόνια ἐπαφή του μὲ τοὺς Βαβυλωνίους καὶ τοὺς Πέρσες καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, ἔχει παραλάβει τὸ πολυτιμότερο περιεχόμενο τῆς Παραδόσεως, ἀλλὰ σὲ μορφὴ καθαρὴ καὶ σὲ μονοθεϊστικὴ τάσι. Γιατί ὁ αἰώνιος Λόγος, σύμφωνα μὲ τὸν Παῦλο, εἶναι καὶ ὁ Δημιουργὸς Λόγος καὶ δὲν περιφρονεῖ τίποτα ἀπὸ ὅ, τι ἐδημιούργησε καὶ ἀπὸ ὅσα ἔβαλε μέσα στὸ στῆθος τοῦ ἀνθρώπου ὡς προαίσθημα, νοσταλγία, διαίσθησι, μυστικιστικὴ ἔξαρσι… Μερικὲς ἐκφράσεις τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπαντοῦν στὶς μυστηριακὲς θρησκεῖες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ εἰδικὸς μπορεῖ νὰ διακρίνη τὸ θρησκειολογικοϊστορικὸ βάθος. Μὲ τὸ πέρασμα ὅμως τοῦ καιροῦ, μὲ τὴν ἄγνοια αὐτῆς τῆς καταστάσεως πραγμάτων, ἔχει σχηματισθῆ κάποια ὁμίχλη, ποὺ δὲν σὲ ἀφήνει νὰ ἰδῆς». (Joseph Holzner «Παῦλος», Ἔκδ. «Δαμασκός», 9η ἔκδοση, Ἀθῆναι, 1973, σελ. 485).

Στὸ κείμενο ποὺ ἀνέγνωσε στὴ διαθρησκειακὴ συνάντηση ὁ Σεβασμιώτατος Ἀλεξανδρουπόλεως σημειώνει ἐπίσης: «Ἐπὶ πλέον δεχόμαστε (Σημ. γρ. sic) ὅτι ὁ σουφισμὸς εἶναι ἡ ἐκκοσμικευμένη μορφὴ τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ». Καμία σχέση, οὔτε πνευματική, οὔτε ἐκκοσμικευμένη ὑπάρχει τοῦ Σουφισμοῦ μὲ τὸν Ὀρθόδοξο μοναχισμό. Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Σεβ. θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ προσβολὴ καὶ συκοφαντία πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο μοναχισμό. Οἱ Σούφι εἶναι φανατικοὶ μουσουλμάνοι, προσηλωμένοι στὸν Μωάμεθ. Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων ἔχει ἀποφανθεῖ ἀρνητικὰ γιὰ τὸν Σουφισμό. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Τσιάκκας σημειώνει ὅτι «ὁ ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι φανερὸς στὴ διδασκαλία τῶν Σούφι», καὶ πὼς «οἱ Σούφι, ποὺ δροῦν στὴν Εὐρώπη ἐπιχειροῦν μέσῳ τοῦ συγκρητισμοῦ νὰ προσελκύσουν ὀπαδούς». (Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα «Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ Θρησκειῶν καὶ Αἱρέσεων, Παραχριστιανικῶν – Παραθρησκευτικῶν Ὁμάδων καὶ Συγχρόνων Ἰδεολογικῶν Ρευμάτων», Ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Τροοδοτίσσης, 2002, σελ. 939-942).

Σημειώνεται τέλος ὅτι τὸ Ἰρὰν εἶναι μεταξὺ τῶν εἴκοσι χωρῶν στὸν κόσμο μὲ τὶς χειρότερες συνθῆκες ὡς πρὸς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐλευθερίες. Ὁ Ὀργανισμὸς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων Freedom House στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του γιὰ τὸ ἔτος 2017 βαθμολογεῖ μὲ 17 τὸ Ἰράν, ὅταν οἱ πλήρεις ἀτομικές, πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐλευθερίες βαθμολογοῦνται μὲ τὸ 100. Κάτω ἀπὸ τὸ Ἰράν εἶναι, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἡ Κίνα (15/100), ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία (10/100) καὶ ἡ Βόρεια Κορέα (3/100). –

No comments:

Post a Comment