Friday, November 23, 2012

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗΝ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ"

Πειραιεύς, 23 Νοεμβρίου 2012 

Πρός Τόν 
κ. Παναγιώτη Ἀνδριόπουλο 
Διαχειριστή τοῦ Ἰστολογίου 
«Ἰδιωτική Ὁδός» 

Ἀγαπητέ κ. Ἀνδριόπουλε, 
Ἀπαντῶντες στούς τελευταίους σχολιασμούς σας σημειώνουμε:

1. Τό ἀδιαμφισβήτητο θαῦμα τοῦ πολιούχου Κερκύρας καί Πειραιῶς Ἁγίου Σπυρίδωνος τῆς 12ης Νοεμβρίου 1716 διασώζεται καί ἐναργῶς περιγράφεται ἀπό τόν διδάχο τοῦ Γένους Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πάριο στό ἔργο του «Οὐρανοῦ κρίσις» πού ἐκδόθηκε στήν Λειψία τῆς Σαξωνίας τό 1805 καί ἐμπεριέχεται στήν ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας τοῦ 1951 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας κυροῦ Μεθοδίου δαπάναις τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος στίς σελίδες 209-275 ὅπου καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Θαύματος γεγονός πού ἀποσιωπεῖτε. Συνεπῶς ἀποροῦμε πῶς τίθεται ζήτημα «λειτουργικῆς καινοτομίας καί λειτουργικῆς τάξεως». Ταυτοχρόνως γιά τούς ἀρνουμένους τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος καί τή σημασία του ἀπάντηση ἀποστομωτική δίδει ὁ κενός χῶρος, παρά τό ἀδιαλώβητο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Κερκύρας, ὅπου θά ἐτοποθετεῖτο τό ἀλτάριο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί αὐτό πανθομολογεῖται ὑπό τῶν Κερκυραίων. 

Ὡς ἐγκρατής θεολόγος πού γνωρίζει ὅτι δέν ὑπάρχει ἁγιότης τῶν ἀνθρώπων διακρινομένη τῆς ἀκτίστου ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ στήν ὁποίαν καί μετέχουν θεωθέντες οἱ ἅγιοι καί ἑπομένως διά τοῦ Ἱεροῦ Σπυρίδωνος ἐνήργησε τό συγκεκριμένο θαῦμα αὐτός ὁ αἰώνιος Θεός, εἰσηγῆσθε νά μήν τιμήσωμε τήν ἐνέργειά Του;

2. Ἡ ἀναδημοσίευσις στό ἰστότοπό σας τοῦ χυδαίου καί αἰσχροῦ σχολίου τῆς Ἐφημερίδος Καθημερινή πού ἀνήκει στόν γνωστό ὅμιλο τόν ὁποῖο ἔχω δημοσίᾳ στηλιτεύσει γιά τήν προβολή τῶν σιωνιστικῶν ὕβρεων κατά τοῦ Σωτῆρος μας καί μάλιστα κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος καί παρ’ ὅτι ἀσφαλῶς γνωρίζετε τό πόσον χυδαῖα διαστρεβλωμένη εἶναι ἀπό τόν ὑπογράφοντα τό σχόλιο ἡ ἀλήθεια, διότι οὐδέποτε ἀνεφέρθην σέ «σεξουαλικές πρακτικές» ἀλλά ὑπερασπιζόμενος τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος «ναοῦ τοῦ Θεοῦ» ἀνεφέρθην στήν κακοποιό παράχρηση τῶν σωματικῶν ὀργάνων καί στίς νομοτελειακές ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς παραχρήσεως ὅπως ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἰατρική κοινότητα παραθέτων δύο ἰατρικές ἀνακοινώσεις δυστυχῶς ἀποδεικνύει ἐμπάθεια καί κακότητα πρός τό πρόσωπό μου.

3. Αἰτιᾶσθε τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς πού ποιμαίνω Ἀρχιμ. Παῦλο Δημητρακόπουλο καί Πρωτοπρ. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο ὅτι ἐπιτίθενται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη «μέ τήν εὐλογία» τοῦ οἰκείου αὐτῶν Ἱεράρχου παραθέτων τμήματα δημοσιευομένων ἄρθρων των σέ διάφορα ἰστολόγια πού δέν ἀνήκουν στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς. Διερωτῶμαι μέ ποῖα λογική ἐγκαλοῦμαι γιά τίς προσωπικές ἀπόψεις καί τοποθετήσεις πού δημοσιεύουν οἱ ἀνωτέρω Κληρικοί ἐλεύθεροι ἀσφαλῶς ὄντες νά ἔχουν τήν προσωπική τους ἐκτίμηση καί εὐθύνη διά τά ὑπ’ αὐτῶν γραφόμενα. Θά ἐξέφραζαν τόν οἰκεῖο τους Ἱεράρχη ἐάν τά κειμενά τους ἐδημοσιεύοντο στόν ἱστότοπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἤ στήν περιοδική της ἔντυπη ἔκδοση. Ἔχετε δέ κάθε δυνατότητα νά ἀντικρούσετε θεολογικῶς τά ὑπ’ αὐτῶν ὑποστηριζόμενα ἤ ἐάν θεωρεῖτε ὅτι ἔχουν ὑποπέσει σέ κανονικό ἀδίκημα νά καταθέσετε κατ’ αὐτῶν κανονική ἔγκλιση λαμβάνοντες σχετικό ἀριθμό Πρωτοκόλλου ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 

Συνιστᾶτε ἐσεῖς ὁ ἐγκρατής θεολόγος ἐν ἔτει 2012 τήν ἄσκηση τρομοκρατίας καί τήν ἐπιβολή γραμμῆς στούς Κληρικούς ὑπό τῶν Ἐπισκόπων; 

Καί πῶς δέν συνεκτιμᾶται τό γεγονός ὅτι ὁ ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει ὑπηρετῶν ὡς Ἱεροκήρυξ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ τόσον ἀπό τήν ἐκπομπή του στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὅσο καί κατά τήν κηρυκτική του δρᾶσι στούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ὡς καί στίς κατ’ ἰδίαν συζητήσεις δέν φείδεται χρόνου καί κόπου νά ἐξυμνεῖ τό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικό Πατριάρχη, νά ἀναγινώσκει τάς ἐγκυκλίους Αὐτοῦ καί νά μεταφέρη τάς εὐχάς Αὐτοῦ.

Ἑπομένως νομίζω ὅτι ἀδικεῖτε ἑαυτόν μέ αὐτά τά ὁποῖα γράφετε. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

No comments:

Post a Comment