Sunday, August 6, 2017

Ο κ. ΣΗΜΑΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΟ κ. ΣΗΜΑΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====


Συνεχίζουμε την παράθεση αποσπασμάτων από μια αξιόλογη εργασία του κ. Παναγιώτη Σημάτη, που επιγράφεται "Αντιπατερικές έως παράλογες θέσεις του π. Βασίλειου Βολουδάκη", η οποία αναφέρεται στις πλανεμένες θέσεις του κακόδοξου κληρικού π. Βασίλειου Βολουδάκη για την Αποτείχιση.

Ο κ. Σημάτης, όπως και ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς είναι σεμνοί και αγωνιστές άνθρωποι. Τα άρθρα που γράφουν είναι πάντοτε επιμελημένα και κόσμια και προσπαθούν φιλότιμα να κατοχυρώνουν τις θέσεις τους με πατερικά και συνοδικά κείμενα. Δεν μπορούμε φυσικά πάντοτε να συμφωνούμε με τα πορίσματα που εξάγουν. Γι’ αυτό, άλλωστε, και καταγράψαμε πολλές φορές τη διαφωνία μας με ορισμένες θεσεις που διατύπωσαν. Πάντοτε, όμως, μελετούμε με την δέουσα προσοχή τις θέσεις που διατυπώνουν.

Δυστυχώς τόσον ο κ. Σημάτης όσον και ο π. Ευθύμιος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται απλά σε αποτείχιση (δηλαδή σε διακοπή του μνημοσύνου του οικείου αιρετίζοντος ιεράρχη), αλλά σε ακοινωνησία με όλη την Εκκλησία, δηλαδή σε σχίσμα.

Οι προσευχές και οι προσδοκίες μας είναι να τους φωτίσει ο Χριστός να μετακινηθούν από την ακοινωνησία με όλη την Εκκλησία στην Αποτείχιση, δηλαδή στη διακοπή του μνημοσύνου του οικείου ιεράρχη, για να διεξάγουν τον αγώνα τους με τρόπο που είναι συμβατός με τους Ιερούς Κανόνες.

Ιδού το απόσπασμα από την εργασία του κ. Σημάτη:


ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ

Του κ. Παναγιώτη Σημάτη, Θεολόγου
=====

Ἀκούσαμε στὸ youtube τὴν ἀπάντηση τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη, σὲ ἐρώτηση ἀκροατή, σχετικὰ μὲ τὴν ἀποτείχιση. Ἡ θλίψη μας εἶναι μεγάλη γιὰ τὶς ἄκρως ἀντιπατερικὲς ἕως παράλογες, ἀστοιχείωτες καὶ κακόδοξες θέσεις τοῦ πατρός Βασιλείου.

Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης τὴν Κυριακὴ 27.8.2014 στὴν αἴθουσα τῆς πνευματικῆς ἑστίας "ΥΠΑΚΟΗ" (Μαυρομιχάλη 96, στὴν Ἀθήνα) καὶ στὰ πλαίσια τῶν ὁμιλιῶν ποὺ ἐκεῖ πραγματοποιεῖ, μίλησε, ἀπαντώντας ὡς φαίνεται σὲ ἐρωτήματα ἐνοριτῶν του, γιὰ τὸ θέμα τῆς στάσεώς μας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, καὶ ἀναφέρθηκε στὸ θέμα τῆς Ἀποτειχίσεως.

Εἶπε:
«Ὁ ὅρος «Ἀποτείχιση» εἶναι ἀπορριπτέος, διότι (ὅταν) ἀποτειχίζεται κάποιος, βγαίνει ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Ἐκκλησίας. Δηλαδή, ἐκτὸς τῶν τειχῶν, εἶσαι ἐξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Τί θὰ πεῖ «ἀποτειχίζομαι»; Μόνος σου, δηλαδή ὁμολογεῖς ὅτι εἶσαι ἐκτὸς Ἐκκλησίας»!

Παρότι ὑπῆρξε παράθεση ἁγιοπατερικῶν κειμένων ποὺ ἀναιροῦσαν τὴν αὐθαίρετη αὐτὴ καὶ ἀντιπατερική-κακόδοξη τοποθέτησή του, ὅτι ὅποιος ἀποτειχίζεται …ἐξέρχεται τῆς Ἐκκλησίας, ὁ π. Βασίλειος συνέχισε νὰ ἀσχημονεῖ! Ἐπανῆλθε καὶ εἶπε τὰ ἑξῆς:

“Ὁ ὅρος ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ εἶναι ἄγνωστος ὡς ἐκκλησιαστικὴ πρακτική. Ἡ μετοχή «ἀποτειχίζοντες» (=προστατεύοντες), στὴ συγκεκριμένη χρήση της ἔχει νόημα λόγω τῶν συμφραζομένων της ἀλλὰ δὲν προσφέρεται γιὰ τὴ μετατροπή της σὲ οὐσιαστικὸ=ἀπο-τείχιση, μὲ σκοπὸ νὰ δηλώση μιὰ ἐκκλησιαστικὴ πρακτική, δεδομένου ὅτι χωρὶς ἄλλο προσδιοριστικὸ δὲν σημαίνει ἀπολύτως τίποτα, οὔτε εἶναι καταγεγραμμένη σὲ κάποιο λεξικό»!!!

Σὲ αὐτὲς τὶς ἀερολογίες καὶ ψευδολογίες τοῦ προσφέραμε πατερικὸ λόγο καὶ ἀποδείξεις ατράνταχτες ὅτι κακοποιεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἡ πράξη τῆς ἀποτειχίσεως ἢ διακοπῆς μνημοσύνου, ὑπάρχει σὲ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα, ἂν καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ λέξεις, ἀλλὰ τὸ νόημα καὶ ἡ σημασία ποὺ ἐκφράζουν καὶ μεταφέρουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση.

ΠΗΓΗ:

Ιστολόγιο “Πατερική Παράδοσις”

No comments:

Post a Comment