Sunday, February 19, 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟ Β΄


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟ
Β΄
=====

2. Ἀφασία καὶ σκευωρία

Ἀλλὰ φυσικά, δὲν ἀναφέρεστε σὲ τέτοιου εἴδους παρεμβάσεις μου, δηλαδὴ διοικητικῆς φύσεως. Αὐτὸ ποὺ σᾶς ἐνοχλεῖ εἶναι οἱ παρεμβάσεις μου σὲ θέματα Πίστεως καὶ αἱρέσεως, στὰ θέματα ἀλήθειας καὶ πλάνης, στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα, στὶς δημόσιες τοποθετήσεις, τὶς ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες καὶ αἱρετικὲς δράσεις πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων. Ὅλες αὐτὲς τὶς ἐκτροπὲς τὶς ἐνδύετε μὲ τὴ φορεσιὰ τῆς δῆθεν "πνευματικῆς δικαιοδοσίας". Ἡ ἀλλοίωση τῆς Πίστεως ἀπὸ πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους μὲ δημόσια ἔργα καὶ λόγους, γιὰ σᾶς ἀποτελοῦν ἄβατο τόπο, στὸν ὁποῖο κανεὶς δὲ θὰ πρέπει νὰ εἰσέλθει. Ἐπιθυμεῖτε νὰ μὴν ἀκοῦμε καὶ νὰ μὴν βλέπουμε τὰ ὅσα αἰσχρὰ καὶ προδοτικὰ ἐπιχειροῦν καὶ προπαγανδίζουν οἱ αἱρετικοὶ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἂν τὰ ἀντιλαμβανόμαστε, νὰ μὴν ὁμιλοῦμε, νὰ μὴν ἀντιδροῦμε, ἀλλὰ νὰ ἀφήνουμε νὰ περάσουν τὴν αἵρεσή τους καὶ νὰ μᾶς τὴν ἐπιβάλουν σιγὰ σιγὰ ("λάου λάου"), ὅπως ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ θέση σας.

Αὐτὸ ἐπιχειρεῖτε νὰ ἀποτρέψετε, αὐτὸ κόπτεστε νὰ σταματήσετε. Δὲν ὑποφέρετε νὰ βλέπετε ἕναν ἱερέα τῆς μητροπόλεώς σας νὰ ἔχει ἀντιαιρετικὴ δράση πρὸς τοὺς αἱρετίζοντες καὶ αἱρετικοὺς πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους. Δὲν ἀνέχεστε νὰ πολεμῶ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ. Περιστοιχίζεστε ἀπὸ συνεργάτες μὲ διακηρυγμένη ἄποψη περὶ ἀνύπαρκτης αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν προδοτικῶν συμπροσευχῶν μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικούς. Δική σας εἶναι ἡ γραμμὴ αὐτὴν τὴν ὁποία ἀκολουθοῦν ἐν πάση ὑποταγὴ.

Ἐσεῖς, ποὺ ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ κατρακύλα τοῦ Φαναρίου καὶ τὸν σκανδαλισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπὸ τὴν ἀντικανονικὴ καὶ ἀντιπατερικὴ δράση τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀπειλεῖτε, ἐπιπλήττετε καὶ τιμωρεῖτε ἐμένα.
 • Μοῦ ἐπιβάλατε τὴν ποινὴ τῆς ἀργίας[4],
 • μοῦ στερήσατε τὸ λόγο[5],
 • μὲ τρομοκρατήσατε μὲ ἐπισκοπικὲς ἐπιστολὲς ὅλο "ἀγάπη",
 • χρησιμοποιήσατε τὴ μέθοδο ἑνὸς ἰδιότυπου "μπούλιγκ" σὲ συνεργασία μὲ τὸν “κατάλληλο” συνεφημέριο στὴν προηγούμενή μου ἐνορία.
 • Προσπαθήσατε νὰ παρουσιάσετε, μὲ ἀπίθανες μεθόδους καὶ ἀνήκουστες ἀπαγορεύσεις, τὸ "γνωστὸ τοῖς πάσιν" φιλακόλουθο π. Νικόλαο ὡς ἀρχιτεμπέλη καὶ ράθυμο[6].
 • Ζητήσατε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν ἀναγκαστική μου μετάθεση ἀπὸ τὴν ἐνορία τῆς χειροτονίας μου, χρησιμοποιώντας ὅλα τὰ μέσα ποὺ εἴχατε στὴν διάθεσή σας γιὰ νὰ πετύχετε τὸν σκοπό σας.
 • Χρησιμοποιήσατε ἄθλιες καὶ ποταπὲς κατηγορίες ἐναντίον μου, ἀποδίδοντάς μου συμπεριφορὰ σχεδὸν ἀναρχικοῦ καὶ ἀλητήριου ἀτόμου[7].
 • Φτάσατε στὸ σημεῖο ἀκόμα καὶ τὸν γέροντα πατέρα μου, τὸν π. Χαράλαμπο, ἱερέα τῆς μητροπόλεώς σας, νὰ ἐμπαίξετε μὲ ψεύτικες ὑποσχέσεις, μὴ σεβόμενος τὴν σοβαρὴ κατάσταση τῆς ὑγείας του. Τὸν ἀναγκάσατε νὰ ἀπευθυνθεῖ σὲ ἐσᾶς, πικραμένος ἀπὸ τὴν σκληρὴ στάση σας, μέσω βιντεοσκοπημένης Ὁμιλίας τὴν ὁποία λάβατε στὸ γραφεῖο σας καὶ βρίσκεται δημοσιευμένη στὸ διαδίκτυο[8]. Σᾶς ἤλεγξε αὐστηρὰ γιὰ τὴν ἄδικη συμπεριφορά σας καὶ προσπάθησε νὰ σᾶς νουθετήσει γιὰ τὴν κατρακύλα ποὺ ἀκολουθήσατε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὴν προσπάθειά σας νὰ μὲ φιμώσετε.
 • Ὁδηγήσατε μὲ τὶς ἐνέργειές σας τὸν πνευματικό μου πατέρα, τὸν καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Κωνσταμονίτου γέροντα Ἀγάθωνα, νὰ ἔρθει στὸ γραφεῖο σας νὰ δώσει μαρτυρία περὶ τοῦ προσώπου μου, νὰ σᾶς ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ καὶ νὰ σᾶς προειδοποιήσει γιὰ τὴ λάθος κατεύθυνση ποὺ πήρατε μὲ τὴν πολεμική σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου.
 • Θεωρεῖτε πὼς ἀκροβατῶ εὐρισκόμενος στὰ ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας[9]. Θελήσατε μὲ αὐτὸ νὰ ὑποστηρίξετε ὅτι διακατέχομαι ἀπὸ πνεῦμα ταραχῆς καὶ πλάνης. Ὅμως ποῦ βρίσκεται ἡ ταραχὴ καὶ ἡ πλάνη; Σὲ ἐμένα ἢ στοὺς ἐγκάθετους συνεργάτες σας ποὺ δώσατε ἐντολὴ νὰ μοῦ μετατρέψουν τὴ ζωὴ σὲ μαρτύριο; Μὲ ἀποκάλεσαν, τρελλό, πλανεμένο, δαιμονισμένο, εὔχονται νὰ μὲ καθαιρέσετε γιὰ νὰ ἡσυχάσουν[10].
Προσωπικὰ ἔχω γνώση τῆς ἁμαρτωλότητάς μου. Καυχῶμαι ὅμως, πώς, ἂν καὶ ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν, ὁ ἀναξιότερος τῶν ἱερέων, βρίσκομαι ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία λατρεύω ὡς σῶμα Χριστοῦ καὶ τὴν διακονῶ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή, μὴ ἀνεχόμενος τὴν ἀλλοίωσή της ἀπὸ τὴν αἵρεση. Μάρτυρές μου οἱ χιλιάδες τῶν πνευματικῶν μου παιδιῶν· ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν κοσμοῦν τὶς τάξεις τῆς ἱερωσύνης καὶ τοῦ μοναχισμοῦ, ἐνδυόμενοι τὸ τιμημένο ράσο.

Καὶ σεῖς, ἀντὶ νὰ μὲ ἐπαινεῖτε, μὲ τιμωρεῖτε. Ἀντὶ νὰ μὲ παροτρύνετε, μὲ συκοφαντεῖτε σὲ ὅποιον λαϊκό σᾶς ρωτήσει γιὰ μένα ἢ διαπιστώσετε πὼς εἶναι πνευματικό μου παιδί. Ἀντὶ νὰ μὲ ἐνθαρρύνετε, διαδίδετε πὼς διακατέχομαι ἀπὸ πνεῦμα πλάνης, πὼς δὲν ξαναείδατε ἄλλον χαρακτήρα τόσο δύστροπο[11], πὼς δὲν θέλετε νὰ ἔχετε καμία σχέση μαζί μου. Ἀντὶ νὰ μὲ προστατεύετε ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς πατριαρχῶν καὶ μητροπολιτῶν, ρίχνετε λάδι στὴ φωτιά, ἐνθαρρύνοντας τὶς ἄθλιες ἐπιβουλὲς τους ἐναντίον μου.

3. Ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας καὶ ἡ μεθόδευση τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης

Τέτοιο παράδειγμα ἄθλιας προπαγάνδας ἐναντίον τοῦ προσώπου μου, ὑπῆρξε ἡ περίπτωση τοῦ μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Ὁ συγκεκριμένος μητροπολίτης μοῦ ἐπέρριψε εὐθύνες,[12] ἐξ’ αφορμῆς τῆς δημοσίευσης στόν ἰστότοπο Κατάνυξις, ἄρθρου ἄλλου επωνύμου ἱερέως, πού καταφέρθηκε ἐναντίον οἰκουμενιστικῶν θέσεων καὶ δηλώσεων του[13]. Ἀντὶ νὰ δεῖτε τὴν ἀλήθεια ποὺ σᾶς παρουσίασα προφορικῶς, μὲ στοιχεῖα ἀλλὰ καὶ μὲ ἐπιστολὴ[14], δεχτήκατε ἀσμένως τὴν ἄδικη κατηγορία ἐναντίον μου καί, κινούμενος ἐμπαθώς, βαλθήκατε νὰ μὲ ἐξουθενώσετε μὲ ἐπιστολὲς καὶ κλήσεις σὲ ἀπολογία[15]. Κατόπιν, δῆθεν προτάξατε τὰ στήθη σας νὰ μὲ προστατεύσετε ἀπὸ ἀπειλὴ μηνύσεως τοῦ ἐν λόγω μητροπολίτου ποὺ αἰσθανόταν ἀδικημένος. Στὴν οὐσία ὅμως, ἐκεῖνον προστατεύσατε ἀπὸ ἐνδεχόμενες δικές μου νομικὲς ἐνέργειες γιὰ κατασυκοφάντηση τῆς προσωπικότητάς μου. Καὶ τότε, ὅπως και τώρα, μὲ χαρακτηρίζετε ἀγνώμονα![16] 

4. Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως. Τὰ ἀναθέματα. Ἡ Μασονία. Ἡ εὐχὴ θανάτου

Ὅλη ἡ πολεμική σας ἐναντίον μου ἀναβαθμίστηκε ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἤλεγξα μὲ ἀνοιχτή μου ἐπιστολὴ τὸ ἀγαπητό σας πνευματικὸ παιδί, τὸν μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμο[17]. Αὐτός, μὲ περισσὴ ἀναίδεια, καταπατώντας τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση, συνεργάστηκε μὲ τοὺς βλάσφημους αἱρετικοὺς Προτεστάντες καὶ τοὺς ἐπέτρεψε νὰ διανείμουν τὴν “ἁγία γραφή” τους στὸ ἀνυποψίαστο ποίμνιό του, καθὼς καὶ ἠχητικὸ καὶ βιντεοσκοπημένο προσηλυτιστικὸ ὑλικό, ποὺ διαφήμιζε τὶς συγκεντρώσεις τους καὶ τὶς Ὁμιλίες τους στὶς προτεσταντικὲς αἴθουσες. Μὲ τιμωρήσατε τότε μὲ ἀργία[18], ἐνῶ “ἀμελήσατε” νὰ νουθετήσετε τὸν παραβάτη τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἀνέλεγκτος καί, φυσικά ἀτιμώρητος, συνέχισε τὴν οἰκουμενιστικὴ του δράση, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς ἐξωφρενικὲς θέσεις του σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴν θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ[19].

Ἀπὸ τότε ξεκινήσατε ἐναντίον μου μία σειρὰ "κλήσεων σὲ ἀπολογία", γιὰ ἀπίθανα θέματα καὶ φανταστικὰ γεγονότα! Γιατί, δῆθεν,
 • ἀναθεμάτισα κατὰ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη[20],
 • διένειμα ἔντυπο ὑλικὸ ἀπαγορεύοντας τὸν λαὸ νὰ ἐκκλησιαστεῖ στὸν ἅγιο Δημήτριο κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη στὴ Θεσσαλονίκη,
 • σᾶς κατηγοροῦσα δημόσια ὡς Μασόνο,
 • εὐχόμουν τὸν θάνατό σας
καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλες ἀνυπόστατες κατηγορίες[21].
Δοξάζω τὸν Θεὸ ποὺ μὲ φώτισε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ καὶ διέθετα ἠχητικὸ καὶ βιντεοσκοπημένο ὑλικὸ γιὰ σχεδὸν ὅλες αὐτὲς καὶ ἄλλες τόσες περιπτώσεις καὶ σᾶς ἀποδείκνυα τὴν ἀλήθεια σὲ κάθε περίπτωση[22], χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ σᾶς ἰκανοποιεῖ. Χρόνια μετά, στὸ ἔγγραφό σας πρὸς τὴ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν ἀναγκαστικὴ μετάθεσή μου, ἐπανέρχεστε καὶ μὲ κατηγορεῖτε γιὰ τὰ ἴδια γεγονότα![23] Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ ἀκροθίνιο τῆς κατάχρησης ἐξουσίας ἐκ μέρους σας.

5. Ἐπιστολὲς στὸν Πρωθυπουργὸ καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο.

Ἡ λογοκρισία ποὺ ἀσκήσατε τὰ τελευταία ἔτη στὶς ὁμιλίες καὶ στὴν ἀρθρογραφία μου, ἐκδηλώθηκε ἰδιαιτέρως στὶς ἐπιστολές μου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα[24] καὶ τὸν μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο[25].
Οἱ ἐπιστολές μου αὐτές, τόσο ἡ πρώτη γιὰ τὸ θέμα τοῦ συμφώνου συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων, ὅσο καὶ ἡ δεύτερη γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκάλεσαν τὴν ἀρχιερατικήν σας ὀργὴ ἐναντίον μου.[26] [27] Ἀντί, μιμούμενος τοὺς ὁμολογητάς ἁγίους ἱεράρχας, νὰ σηκώσετε τὴν ποιμαντική σας ράβδο κατὰ τοῦ βλάσφημου καὶ ἀρνησίθεου πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὴν ἀντιχριστιανική του στάση στὸ θέμα τῆς αἰσχρῆς ὁμοφυλοφιλίαςπαραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς, μὲ ἐπιπλήξατε σφοδρότατα ἀπειλώντας με[28]. Ἀντὶ νὰ λάβετε θέση εἰς τὴν Ἱεραρχία τοῦ Νοεμβρίου 2016 φροντίζοντας ὥστε νὰ καταδικασθοῦν οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐσεῖς πατρονάροντας τὴν ψευδοσύνοδο, διαδραματίσατε ἕναν καταλυτικὸ ρόλο, ὥστε νὰ ἀποδεχτεῖ ἡ Ἱεραρχία τὴν εἰσήγηση τοῦ μητροπολίτου Σερρῶν[29]. Καὶ ἐπειδὴ ἐσεῖς ἐπιλέξατε τὴν διπλωματικὴ ὁδὸ τόσο ὡς πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο, δὲν ἀνεχθήκατε τὴν δική μου ὁμολογιακὴ παρέμβαση καὶ πρὸς τοὺς δύο. Ἀλλά φρονῶ, πὼς μὲ τὴν διπλωματία ἀπολέσατε τὴ διάκριση. Διότι ὅπου διπλωματία στὴν Ἐκκλησία ἐκεῖ ὑποκρισία!
Ὄσον ἀφορά στὴν ἐπιστολή μου στὸν μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο, μὲ κατηγορεῖτε ὅτι παραθεώρησα μὲ τρόπο ἀντικανονικὸ τὴν οἰκεία μου προϊσταμένη ἀρχή, δηλαδὴ τὴν Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης, στὴν ὁποία ἀνήκω κανονικῶς καὶ οὐσιαστικῶς ὡς κληρικὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Τοῦ Χριστοῦ. Στὴν προκειμένη περίπτωση δὲν ὑφίσταται ἀντικανονικότητα, καθὼς ἡ ἐπιστολή μου δὲ ἦταν ὑπηρεσιακὸ ἔγγραφο, δὲν εἶχε τὴ σφραγίδα τοῦ ναοῦ, ἀλλά ἀποτελοῦσε προσωπική μου ἀνοιχτὴ ἐπιστολή. Παρὰ τὴν ἰδιότητά μου τοῦ κληρικοῦ συγκεκριμένης μητρόπολης, δὲν παύω νὰ φέρω τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνα πολίτη καὶ τοῦ θεολόγου. Ἀπὸ τὸ Σύνταγμα ἔχω κατοχυρωμένο δικαίωμα νὰ ἀπευθύνω προσωπικὲς ἐπιστολὲς σὲ ὅποιον θέλω[30]. Εἶναι μία προσωπική μου ἐπιστολή. Καὶ προσωπικὴ ἐπιστολὴ μπορῶ νὰ στείλω σὲ ὁποιονδήποτε ἀκόμα καὶ μὲ τὴν... ἄδειά σας, ὅπως σαφῶς διατυπώσατε σὲ προγενέστερο γράμμα σας![31]

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο φθάσαμε ἀκριβῶς στὸν πυρήνα τοῦ μεταξὺ μας προβλήματος ποὺ προσπαθεῖτε νὰ τὸ καλύψετε μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς νομιμότητας καὶ τῆς κανονικότητας. Τίθεται ἐπιτακτικὰ τὸ ἐρώτημα: Ἐπιτρέπουν οἱ κανόνες τὸν ἔλεγχο τῶν αἱρετικῶν Πατριάρχων καὶ Ἐπισκόπων πέρα ἀπὸ κάθε τοπικὴ ἢ ὑπηρεσιακὴ ἁρμοδιότητα; Εἶναι, μὲ ἄλλα λόγια, σύμφωνη μὲ τοὺς Ἱεροὺς κανόνες καὶ τὰ πατερικὰ παραδείγματα ἡ στάση, τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα μου ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους;


(Συνεχίζεται)

No comments:

Post a Comment