Sunday, May 15, 2016

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Του Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ
=====

Μετά τά ὡς ἄνω, προφανῶς, δέν γίνεται ἀποδεκτή ἡ ἐξίσωσις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου μέ τάς προδιαγραφάς μιᾶς νέας Οἰκουμενικῆς Συνόδου.Ἐνῷ διεκδικεῖ «Πανορθόδοξον κῦρος», δέν θέλει νά εἶναι αὐτό, τό ὁποῖον ὑποδηλοῖ ὁ ἐπίζηλος τίτλος της. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, κατά τήν ἐνημέρωσιν τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2014 περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἀνέφερε καί τά ἑξῆς: ««ἡ ἰδία ἡ θεματολογία, ὡς αὕτη καθωρίσθη πανορθοδόξως καί ὁμοφώνως, καί ὁ σκοπός συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, προσδιορίζει καί τόν χαρακτῆρα Αὐτῆς τῆς Συνόδου οὐχί ὡς Οἰκουμενικῆς, ἀλλ’ ὡς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας».

Ἐπανερχόμενος δέ καί αὖθις εἰς τό θέμα τῆς μή συμμετοχῆς ὅλων τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπαρχιούχων Ἐπισκόπων εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί τῆς μιᾶς ψήφου ἑκάστης ἐκ τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, κατατιθεμένης ὑπό τοῦ Προκαθημένου μιᾶς ἑκάστης, θεωρῶ σκόπιμον νά παραθέσω τάς ἐπ΄ αὐτοῦ διαπιστώσεις-ἐπισημάνσεις τοῦ ἐκ τῶν νεωτέρων Καθηγητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ κ. Χρυσοστόμου Σταμούλη. «…Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ἡ μεγάλη καί εὐλογημένη εὐκαιρία ἔχει νά κάνει κυρίως μέ τή βάση τῆς Ἐκκλησίας. Μία βάση ξεκομμένη ἀπό τήν πληροφόρησι καί συνεπῶς τή συμμετοχή σέ ὅλα ὅσα τήν ἀφοροῦν ἄμεσα καί ἀποτελοῦν ὡς μή ὄφειλε ἀντικείμενο χειρισμῶν ἀποκλειστικά τῆς κορυφῆς... Ἐάν διαπιστώνεται, λοιπόν, ἕνα ἔλλειμμα αὐτό βρίσκεται στήν ἐνημέρωση τῆς βάσης, στήν ἐνημέρωση τῶν λαϊκῶν, ἀλλά καί τῶν κληρικῶν τόσο τῶν δύο πρώτων βαθμίδων, ὅσο καί τῶν Ἐπισκόπων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Φαίνεται ἔτσι νά λησμονεῖται ἤ νά παραθεωρεῖται, πώς «ἡ Σύνοδος δέν συνέρχεται γιά τόν ἑαυτό της, συνέρχεται γιά ὅλο τό λαό τοῦ Θεοῦ, γιά ὅλο τόν κόσμο», καθώς «εἶναι ἐκ τοῦ σώματος», «ἐν τῷ σώματι», «διά τό σῶμα».

Ὡς ἐκ τούτου, συνεχίζει ὁ κ. Καθηγητής, οἱ ἐνστάσεις οἱ ὁποίες καί ἐδῶ διατυπώθηκαν ἀπό μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δέν εἶναι χωρίς ἔρεισμα. Ὄντως, ἡ συγκεκριμένη διαδικασία εἶναι ἀμάρτυρη ἐντός τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὄντως φαίνεται νά ἀγνοεῖται τό ἱστορικό κεκτημένο πού θέλει τόν κάθε Ἐπίσκοπο νά ἔχει μία ψῆφο. Ὄντως φαίνεται νά ἀντικαθίσταται  ὁ Ἐπίσκοπος ἀπό τόν πρῶτο καί νά ὑποχωρεῖ ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ προσώπου γιά χάρη τοῦ καθόλου τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας... Καί δέν χωρά καμία ἀμφιβολία πώς σέ ὅλα τά παραπάνω θά μπορούσαμε νά προσθέσωμε καί ἄλλα. Νά ποῦμε γιά παράδειγμα ὅτι μέ τήν ἀποδοχή τῆς ὁμοφωνίας, ἀλλά καί τῆς μίας ψήφου ἡττᾶται ἡ Ἐκκλησιολογία τῆς συνοδικότητας, βιάζεται ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί περιθωριοποιεῖται ἡ ἴδια ἡ ζωή…».

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σᾶς κατεπόνησα μέ τό εὐσύνοπτον αὐτό ὑπόμνημά μου. Θεωρῶ ὅτι μελετώμενον δύναταί πως νά συμβάλῃ εἰς τήν ἐπιτυχεστέραν πραγματοποίησιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ὡς πρός τήν ἐπιλογήν καί τήν συμμετοχήν τῶν 24 Σεβ. Μητροπολιτῶν εἰς αὐτήν, ἐνῷ τό γε νῦν ἔχον δέν ἐπιθυμῶ προσωπικῶς νά συμμετάσχω  διά τούς προμνημονευθέντας κανονικούς λόγους, ἐκτός ἐάν ἄλλως δόξῃ τῇ Σεπτῇ Ι.Σ.Ι., κλίνω πρός τήν πρότασιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης μέ τήν ἑξῆς προσθήκην: Ἀφοῦ ἐκ τῆς Δ.Ι.Σ. προκριθοῦν οἱ ἕξ (6) ἀρχαιότεροι μετά τοῦ Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, καί ἀπό τάς δύο Μ.Σ.Ε ἐπί τῶν Διορθοδόξων καί τῶν Διαχριστιανικῶν Σχέσεων καί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων προτιμηθοῦν τά τρία (3) ἀρχαιότερα τακτικά μέλη (ἐξ ἀμφοτέρων), ἡ Σεπτή Ἱεραρχία διά μυστικῆς ψηφοφορίας ἤ διά κληρώσεως (ὅπως γίνεται διά τήν ἐπιλογήν τῶν μελῶν τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων), ἀφοῦ προηγουμένως ἐρωτηθοῦν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ι.Σ.Ι., ποῖα θέλουν διά λόγους προσωπικούς (ὑγιείας, γήρατος ἤ σωματικῆς ἀδυναμίας) νά μήν συμμετάσχουν, νά προβῇ εἰς τήν ἐπιλογήν τῶν ἄλλων δώδεκα Σεβασμιωτάτων ἁγίων Ἀδελφῶν.

Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι, οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἡ διά τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου τρόπου ἐπιλογή τῆς ἐν θέματι ἀντιπροσωπείας θά εἶναι διακαιοτέρα καί περισσότερον παρά πάντων ἀποδεκτή.

No comments:

Post a Comment