Wednesday, May 11, 2016

ΟΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


ΟΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Του Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ
=====

Ἡ μέχρι τοῦδε ἀναφορά εἰς τά ἰδιώματα καί τά χαρακτηριστικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἐγένετο διά νά πραγματοποιηθῇ ἡ σύγκρισις μεταξύ τούτων καί τῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γνωρισμάτων καί νά κατανοηθοῦν αἱ μετ’αὐτῶν ριζικαί διαφοραί.

Ἐν ἀντιθέσει, λοιπόν, πρός τάς Ἁγίας Οἰκουμενικάς Συνόδους ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος διακρίνεται καί κρίνεται διά τά ἀκόλουθα:
1. Ἀποκλείει καί ἀφαιρεῖ τό κανονικόν δικαίωμα ὅλων τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ὀρθοδόξων Ἐπαρχιούχων Ἐπισκόπων, (ἐκτός τοῦ περιωρισμένου ἀριθμοῦ τῶν 24 ἐκπροσώπων Ἐπισκόπων ἐξ ἑκάστης Τοπικῆς Ἐκκλησίας) νά συμμετάσχουν μετά ψήφου εἰς τήν Ἀγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ὡς συνέβαινε τοῦτο εἰς ἑκάστην τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, αἱ ὁποῖαι καί εἶχον τήν κανονικήν προσωνυμίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Οὐδείς Ἐπίσκοπος διαποιμαίνων Ὀρθόδοξον Ποίμνιον (μή ὤν βεβαίως καταδεδικασμένος) ἀπεκλείσθη ποτέ ἔκ τινος Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, εἰμή οἱ διά διαφόρους λόγους κωλυθέντες ἵνα προσέλθωσι, παρά τό σημειούμενον ἐν τῇ προρρηθείσῃ Ἐγκυκλίῳ. Ἡ παράδοσις εἶναι σαφεστάτη, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης κατηγορηματικός ἐν τῷ Ἱερῷ Πηδαλίῳ, καθ΄ἅ εἴπομεν, καί ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου Ἁμίλκας Ἀλιβιζᾶτος σαφῶς παρατηρεῖ ὅτι: «Ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ ἐνῷ τό κυρίως διοικοῦν σῶμα εἶναι τό σῶμα Κληρικῶν καί δή τό τῶν Ἐπισκόπων, δέν ἀποκλείεται τό λαϊκόν σῶμα ἐκ τῆς διοικήσεως, διά τῆς ἐκ μέρους του δι΄ ἐκλογῆς ἀναδείξεως τῶν Κληρικῶν, καί διά τῆς ἀπαραιτήτου του συνεργασίαςεἰς τόν σχηματισμόν τῆς «συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας», τῆς ὑπερτάτης ταύτης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐθεντίας. Ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀρχῆς ταύτης, ἡ ἀνωτάτη διοικητική βαθμίς ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας καί διοικήσεως εἶναι ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ συγκροτουμένη κυρίως ἐκ τῆς ὁλότητος τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων καί τῆς ὁποίας αἱ ἀποφάσεις ὁριστικῶς γινόμεναι ὑπό τῆς συνειδήσεως τῆς Ἑκκλησίας ἀποδεκταί, ἀποτελοῦν τήν ὑψίστην ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ αὐθεντίαν.

2. Περιορίζει τήν ψῆφον εἰς μίαν (1) δι΄ ἑκάστην Τοπικήν Ἐκκλησίαν, ἐκείνην τήν τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, ὅπερ τυγχάνει ἀμάρτυρον ἐν τῇ Ἑκκλησιαστικῇ ἡμῶν Ἱστορίᾳ, ἐνῷ τυχόν διαφωνίαι Ἐπισκόπων συνοδευόντων αὐτόν ἁπλῶς καταγράφονται εἰς τά Πρακτικά.

3. Παρ΄ὅτι ἐλήφθη Ἀπόφασις τῆς Σεπτῆς ἡμῶν Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱεραρχία Ὀκτωβρίου 2009) περί τοῦ ὅτι οἱ Σεβασμιώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας θά ἐνημερώνουν προηγουμένως τήν Ι.Σ.Ι. διά τά συζητηθησόμενα θέματα εἰς τάς Προσυνοδικάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις καί Ἐπιτροπάς καί θά λαμβάνουν τήν σεπτήν ἐντολήν τῆς Ι.Σ.Ι. διά τήν ἐπίσημον τοποθέτησιν τῆς Τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας ἐπί τῶν θεμάτων αὐτῶν, ἐν τούτοις ἡ Ι.Σ.Ι. ἔχει παντελῆ ἄγνοιαν τούτων. Διά τήν ἀκρίβειαν ὁ Σεβασμιώτατος ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τόν Θεολογικόν διάλογον μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ἐνημέρωσε κατά τήν Ἱεραρχίαν τοῦ Ὀκτωβρίου 2014 τό Ἱερόν Σῶμα διά τά θέματα τῆς μελλούσης Ἁγίας καἰ Μεγάλης Συνόδου, ἀλλά δι΄ἕκαστον ἐξ αὐτῶν δέν ἐδόθη ἡ «γραμμή πλεύσεως» παρά τῆς Ι.Σ.Ι. Ἀναφέρομαι συγκεκριμένως εἰς τά κείμενα τῆς Ε΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως τοῦ Σαμπεζύ – Γενεύης (10-17 Ὀκτωβρίου 2015), ἀφοῦ διά τάς συζητήσεις, τάς προτάσεις καί τάς ἐπ΄αὐτῶν ἀποφάσεις εἶχε ἄγνοιαν ἠ Ἱεραρχία μας. Ὁπωσδήποτε οἱ Σεβασμιώτατοι ἐκπρόσωποι δι΄ ἀναφορῶν αὐτῶν παρεῖχον ἐνημέρωσιν εἰς τήν οἰκείαν Μ.Σ.Ε. καί δι΄αὐτῆς εἰς τήν Δ.Ι.Σ. ἀλλά, ἐπαναλαμβάνω, τό Κυρίαρχον Σῶμα τῆς Ι.Σ.Ι. εἶχε πλήρη ἄγνοιαν τούτων.

Βεβαίως, κατόπιν παρεμβάσεως τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας, ἀπεφασίσθη ἡ κοινοποίησις τῶν Πρακτικῶν τῆς Ε΄Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως καί τῆς Συνόδου τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων (Σαμπεζύ –Γενεύης, Ἰανουάριος 2016 ), τά ὁποῖα καί ἐλάβομεν διά τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

Τά ἐν λόγῳ θέματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου προσυνεζητήθησαν καί προαπεφασίσθησαν ὑπό τῶν ὡς ἄνω δύο ὀργάνων (Προσυνοδικῆς Διασκέψεως καί Συνόδου Προκαθημένων) καί ἕπεται ὡς τό εἰκός ἡ ἐπικύρωσις αὐτῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ  καί Μεγάλῃ Συνόδῳ διά τῆς μιᾶς ψήφου, ἥν θά καταθέσῃ ἑκάστη Τοπική Ἐκκλησία διά τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁμοφωνίας.
4. Ὅμως, διά τόν λόγον ὅτι ἡ Σεπτή Ἱεραρχία μας δέν ἐξέφρασε ἐκ τῶν προτέρων ἐν Συνόδῳ τάς θέσεις αὐτῆς ἐπί τῶν ὡς ἄνω θεμάτων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἀλλ΄ ἔχει εἰς τάς χεῖρας αὐτῆς προειλημμένας ἀποφάσεις, θά συμμετάσχῃ δέ εἰς τάς Συνεδρίας αὐτῆς δι΄ἀντιπροσωπείας Ἱεραρχῶν καί ὄχι,  ὡς θά ἔδει, διά τῆς ὁλότητος τοῦ Σώματος αὐτῆς, καταδεικνύεται δι΄ἐγγράφων καί ὑπομνημάτων σεβασμίων καί εὐπαιδεύτων Μελῶν Αὐτῆς (ὡς λ.χ. τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου καί Νέας Σμύρνης κ. Συμεών) ἡ διαφωνία ἐπί σοβαρῶν θεολογικῶν ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τήν θεματολογίαν καί τάς περί τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων. Εἰς τά ἐν λόγῳ ἔγγραφα-ὑπομνήματα θά ἦτο χρήσιμον νά συναριθμηθοῦν, τόσον τό ἀπό 11-2-2016 ἐμπεριστατωμένον κείμενον τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Κύπρου, ὅσον καί τό ἀπό 10-2-2016 περισπούδαστον ἐπιστολικόν κείμενον τοῦ ἐλλογ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημητρίου Τσελεγγίδου πρός τήν Ἱεράν ἡμῶν Σύνοδον.


(Συνεχίζεται)

No comments:

Post a Comment