Thursday, January 19, 2017

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ

Του Σεβ. Φθιώτιδος Νικόλαου
=====

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος Σελέντης κατ΄ ἐξοχήν ἦταν φιλάγιος. Ἔψαχνε καί ἀνεκάλυπτε τούς ἁγίους καί καλλιεργοῦσε μέ αὐτούς πνευματικούς δεσμούς πρός οἰκοδομήν καί σωτηρία του.

Ἀπό τήν νεανική του ἡλικία συνεδέθη μέ τόν Ἀρχιμ. Φιλόθεο Ζερβᾶκο, Ἡγούμενο τῆς Λογγοβάρδας Πάρου, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ πρῶτος πνευματικός του.
Πνευματικές σχέσεις διατηροῦσε ἀπό παιδί μέ ἅγιες Μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κεχροβουνίου, οἱ ὁποῖες τόν κατηύθυναν στήν πνευματική καί ἀργότερα στή μοναχική ζωή.

Τήν μακαριστή Γερόντισσα Φανερωμένη Λαγουροῦ τήν ὀνόμαζε πνευματική του Μητέρα καί εἶχε μαζί της μακρά καί ἐνδιαφέρουσα ἀλληλογραφία, ἡ ὁποία ἀποπνέει τό ἄρωμα τῆς γνησίας ἀγάπης καί πνευματικότητας.

Ἀργότερα ὡς κληρικός ἐγνώρισε τόν Ἅγιο Παῒσιο τόν Ἁγιορείτη, μέ τόν ὁποῖο διατηροῦσε συχνή ἀλληλογραφία γιά πνευματικά, προσωπικά του θέματα καί ποιμαντικά προβλήματα.

Τακτικά τόν ἐπεσκέπτετο στό Ἅγιον Ὄρος καί εἶχε μαζί του πολύωρες συζητήσεις. Ἐκεῖ ἐγνώρισε καί τόν Ρῶσο ἱερομόναχο παπᾶ-Τύχωνα, γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ἕνα μικρό χαριτωμένο βιβλιαράκι μέ τίτλο: «Ἕνα λουλούδι στό περιβόλι τῆς Παναγίας».

Πρό ἐτῶν σέ μιά ἐπίσκεψή μου στό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς Χαλκιδικῆς, ὅπου ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Φιλοθέη μοῦ ἐπεκάλυψε τήν ὕπαρξη μεγάλης ἀλληλογραφίας μεταξύ τοῦ Νικολάου καί τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καί μέ προέτρεψε νά τήν ἀναζητήσω.
Γιά τόν σκοπό αὐτό παρεκάλεσα τόν ἐν Τήνῳ ἀδελφό τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου, κ. Βασίλειο Σελέντη, νά ἐρευνήσει στό ἀρχεῖο καί στή βιβλιοθήκη τοῦ ἀδελφοῦ του, μή τυχόν καί ὑπάρχουν σκορπισμένες μέσα στά βιβλία οἱ ἐν λόγῳ ἐπιστολές.

Κατά τήν κοπιώδη ἔρευνα εὑρέθησαν μόνο δύο ἐπιστολές τοῦ Γέροντα Παϊσίου πρός τόν Νικόλαο, στίς ὁποῖες παρήχοντο πληροφορίες γιά Μοναχούς, πού ὁ Νικόλαος ἐσκέπτετο νά δεχθεῖ στήν Μητρόπολή του. Συνεχίζων τήν ἀναζήτηση ἐπληροφορήθηκα ἀπό ὑπεύθυνο πρόσωπο, ὅτι ὁ φάκελος αὐτῆς τῆς σπουδαίας ἀλληλογραφίας μετά τήν κοίμηση τοῦ Νικολάου περιῆλθε στά χέρια τοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος κυροῦ Νικοδήμου.

Θά εἶναι εὐχής ἔργον ἡ συνοδεία τοῦ μακαριστοῦ Νικοδήμου νά δημοσιεύσει τίς ἐπιστολές αὐτές καί ἐκ παραλλήλου ἡ συνοδεία τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Σουρωτῆς νά δημοσιεύσει τίς ἐπιστολές τοῦ Νικολάου πρός τόν Ὅσιο Παΐσιο, ἐάν φυσικά διεσώθησαν καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά δοθεῖ στή δημοσιότητα τό σπουδαῖο αὐτό πνευματικό ὑλικό.

Δεσμούς πνευματικούς διατηροῦσε ἐπίσης μέ τόν Γέροντα τῆς Πάτμου Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Μακρῆ πρός τιμήν τοῦ ὁποίου ὠνόμασε τόν Διάκονο Ἀμφιλόχιο Διακάκη.

Ὡς Μητροπολίτης Χαλκίδος συνεδέθη ψυχικά μέ τόν Γέροντα Ἰάκωβο Τσαλίκη, τόν ὁποῖο βαθύτατα ἐσέβετο καί ἐκτιμοῦσε, διά τόν ὁποῖο ἔλεγε στούς Διακόνους μετά τήν ἐπίσκεψη στό Γραφεῖο του τοῦ ἁγίου Γέροντος μέ τήν Κάρα τοῦ Ὁσίου Δαβίδ: «Ὁ π. Ἰάκωβος εἶναι ἅγιος».

Στή Μονή Ἀγάθωνος τῆς Φθιώτιδος εἶχε ἀνακαλύψει τόν Γέροντα Βησσαρίωνα. Σέ μιά φωτογραφία, πού σώζεται ἀπό μιά ἐπίσκεψή του στή Μονή, ὁ Νικόλαος στέκεται δίπλα στόν ἅγιο Βησσαρίωνα μέ παιδική ἁπλότητα καί ταπείνωση.

Ὁ παπᾶ Δημήτρης Γκαγκαστάθης ἦταν οἰκεῖος του καί πολύ ἀγαπητός.

Εἶχε συγκεντρώσει ὑλικό μέ τά θαυμαστά περιστατικά τῆς ἁγίας ζωῆς του, τό ὁποῖο δυστυχῶς μετά τήν ἐκθρόνιση καί τήν δοκιμασία του χάθηκε.
Πολλές φορές ὁ Νικόλαος γονάτιζε μπροστά στόν ἁγιασμένο ἱερέα γιά νά ἐξομολογηθεῖ ἤ νά τοῦ διαβάσει κάποια εὐχή. Σ΄αὐτή τήν ἀνεπανάληπτη στιγμή ἡ περιέργεια μέ κατέστησε αὐτόπτη μάρτυρα.
Μιά ἀκόμα ἁγιασμένη ψυχή εὕρισκε φιλοξενία στήν Μητρόπολη Χαλκίδος. Ὁ Ἀναγνώστης Χρῖστος Κόκαλης, ὁ προσκυνητής τῶν Μονῶν καί τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων, μέ τήν αὐστηρή νηστεία καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή.

Εὐωδίαζε ἀπό ἁγιότητα καί παιδική ἀφέλεια. Ὁ Νικόλαος τόν θεωροῦσε ἅγιο τοῦ Θεοῦ, συνομιλοῦσε μαζί του, τόν ἔπαιρνε τό μεσημέρι στό σπίτι γιά τραπέζι καί τόν ἄκουγε μέ ὑπομονή νά τοῦ διηγεῖται τά ὁράματα καί τά θαύματα τοῦ ἀγαπημένου του ἁγίου Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου.

Δέν ἦταν μόνο οἱ προαναφερθέντες ἅγιοι, οἱ φίλοι καί ἀγαπητοί τοῦ Νικολάου. Ὑπῆρξαν καί ἄλλοι πολλοί, οἱ ὁποῖοι ἐκέρδησαν τήν καρδιά του, ἀπεκάλυψαν σ΄αὐτόν τήν ὡραιότητα τῆς ψυχῆς τους καί ἐγνώρισαν τόν ἀθέατο πλοῦτο τῆς ἁγιότητός του.

Στά ἅγια πρόσωπά τους ὁ Νικόλαος εὕρισκε «τό ζωντανό καί ἐναργές» Εὐαγγέλιο καί τό «κεκρυμμένον κάλλος» τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

ΠΗΓΗ:

Ρομφαία

No comments:

Post a Comment