Friday, December 1, 2017

ΕΘΙΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΙΧΕΠΟΙΒΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΕΘΙΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΙΧΕΠΟΙΒΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;

Τοῦ κ. Παναγιώτη Π. Νούνη, θεολόγου
=====

Ἄς προβληματιστεῖ βαθύτερα ὁ τρις-μοιχεπιβάτης καὶ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: γιατὶ ἄραγὲ νὰ εἰσπράξει στὴν δύση τῆς ζωὴς του τέτοια στυγνή Κοινωνικο-πολιτικὴ ἀπαξίωση καὶ διεθνές ρεζιλίκι; Μήπως, λέω μήπως, γιὰ τὶς θεοστυγεῖς θεομπαιξίες του;

Ὅταν ὁ ἐν λόγῳ ἀρχιΚολυμπαριστὴς, οργάνωσε καὶ συμμετεῖχε σὲ «ἐπιστημονικὲς» Ἠμερῖδες με τους ἀνεπρόκοπους Συριζαίους, ἦτο καλός ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ κάλλιστη ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ μας.

Τέτοια ψυχοφέλιμα πράγματα μᾶς παραχωρεῖ ὁ καλὸς καὶ παντοδύναμος Τριαδικὸς Θεὸς, ὥστε ὅσοι δὲν εἴμεθα κατὰ Θεὸν τακτοποιημένοι, να μᾶς παιδαγωγοῦν, κυρίως οἱ ἄθεοι ἐκκλησιομάχοι καὶ οἱ ἀντίχριστοι!...

Τὴν καλὴ καὶ θεία παιδαγωγία Του, ἀφοῦ δὲν τὴν ἀντιλαμβάνεται μὲ τὸ καλὸ, ὅταν προέρχεται ἀπὸ φωτισμένους Κληρικοὺς, θὰ τὴν ἀντιληφθεῖ μὲ τὸ κακὸ. Eἶναι ἤ δὲν εἶναι εν τέλει πάγιος πνευματικός Νόμος;

Ἀποκαταστῆστε ΑΜΕΣΩΣ, Σεβασμιώτατε Θεσσαλονίκης, τοὺς τρεῖς ἱερῶς ἀποτειχισμένους Κληρικοὺς, διότι ἐξ ὅσων φαίνεται, πέραν τοῦ ὅτι τὸ τέλος ὁλονῶν μας εἶναι ἐγγύς, πιθανότατα νὰ εἶναι καὶ μὴ εἰρηνικό πολλῷ δὲ μᾶλλον μὴ Χριστιανικὸ.
Παρεκτὸς καὶ ἄν θεωρεῖτε, τὸ Οικουμενιστικὸ Πατριαρχεῖο ποὺ διακονεῖτε δουλικῶς, ὡς ὀρθόδοξη καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία;

Διενεργεῖστε παρακαλῶ, ἕνα καὶ μόνο ἕνα ὀρθόδοξο, προφητικὸ καὶ ἱερό κήρυγμα, κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμοῦ.

Δῶστε παρακαλῶ ἐπισκοπικὴ ἐντολή, νὰ (εἰς)ἀκουστεὶ στὴ Συμβασιλεύουσα Πόλη ἀντιΟικουμενιστικὸ καὶ ἀντιΚολυμπαριστικὸ ἱερὸ κήρυγμα.

Σηκῶστε τὸ λάβαρο τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἁγίας ἀνυπακοῆς κατά τῶν ὀρκισμένων Κολυμπαριστῶν καὶ Οἰκουμενιστῶν, καὶ μὴ δειλιᾶτε μήπως σᾶς λοιδωρήσουν τινὲς ἀνόητοι ὑφιστάμενοί σας, ὅτι εἴστε ψυχοπαθής καὶ φονταμεταλιστής.

Διακηρύξετε ΑΡΔΗΝ εἰς τὴν οἰκουμένη τὴν μεγάλη ἀπαξίωσή σας κατὰ τῶν αἱρετικῶν ἀποφασισθέντων τοῦ ληστρικοῦ Κολυμπαρίου. 

Δῶστε παρακαλῶ, ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι καὶ μὴ μᾶς ὑποκρίνεσθε τὸν «Μακεδονομάχο» κόκορα μαζὶ μὲ τούς αρχιΜασσώνους Νομικούς σας.

Μετανοῆστε ἔγκαιρα γιὰ τὴν τριπλοειδῆ μοιχεπιβασία σας.

Στὸν δὲ Σεβασμιώτατο Φθιώτιδος, νὰ τοῦ ὑπενθυμίσω, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. βρίσκεται στὰ μητροπολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ὅρια τοῦ Θεσσαλονίκης, τουτέστιν ὁ «Παναγιώτατος», εἴχεν, ἔχει καὶ θὰ τοῦ πιστωθεῖ ἐσαεί, ἄν παραμείνει ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ (κατά ἱεροκανονικὸ θεμέλιο καὶ ἀρχὴ τῆς Ἁγίας Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), καὶ ἡ λεγομένη «μετά θάνατον ἐπισκοπικὴ εὐθύνη» γιὰ τὸ ἐλεεϊνὸ καὶ φρικτὸ ἄ-θεολόγητο κατάντημα της Θεολογικῆς Σχολῆς.

Γιατὶ δὲν ποίμανε καλῶς, ὀρθοδόξως καὶ ἀπλανῶς τὴ Θεολογικὴ Σχολή; 

Γιατὶ συνεργάζεται μὲ ἀρχιΟικουμενιστὰς ἀκαδημαϊκούς;

Δὲν ἔχει ΠΡΩΤΟΣ τὴν ποιμαντικὴ καὶ ἐπισκοπικὴ εὐθύνη, ὁ κύριος Ἄνθιμος, γιὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ αἰχμαλωσία τῆς Σχολῆς μας; Οἱ δικηγορίσκοι του ἆραγὲ, δὲν ἔχωσι καμμίαν εὐθύνη;

Ἔπρεπε νὰ ἐντρέπονται «οἱ δικηγόροι τοῦ Διαβόλου» νὰ μᾶς ὁμιλοῦν γιὰ «πνευματικὴ νόθευση» τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας, διότι, ὡς ἐπίσκοποι τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, εἶναι ΟΜΟΤΙΜΑ καὶ ΙΣΟΤΙΜΑ συνένοχοι ἀλλὰ καὶ ἠθικοὶ συναυτουργοὶ στὸ καταμπάζωμα, καὶ τὴν νεοΕλληνικὴ ἀλλοτρίωση, καὶ δὴ στὴν πολιτειοκρατικὴ καὶ Βατικάνεια νοθεία τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν μας.

Συνεπῶς, θεωρῶ, Σεβασμιώτατοι μου καὶ λίαν ἀγαπητοὶ καθηγητᾶδες μου, ὅτι πάρα πολὺ καλὰ ἐπράξε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ μας, κατά τοῦ Σεβ. κ. Ἀνθίμου, καὶ πολὺ καλὰ ἔπραξαν οἱ ἄθεοι διεθνιστὲς καὶ οἱ ἀντίχριστοι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ καὶ ἀναχαίτισαν τὴν κάλπικη καὶ ἀνάξια τιμητικὴ διάκριση τοῦ Θεσσαλονίκης.

No comments:

Post a Comment