Tuesday, December 12, 2017

ΟΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΕΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ


ΟΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΕΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολόγου
=====

Δεῖτε το παρακαλῶ ὁλόκληρο ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ καὶ ἐδῶ σὲ μορφῆ PDF/DOCS.

Καταγράφω μερικὰ ἀθεολόγητα καὶ πλανημένα σημεία τῶν ἐν λόγῳ δηλώσεων (https://web.facebook.com/mesogeas/videos/534090013608606/?hc_ref=ARQMVKNvJB8bP6i6dL1d9n5x1t_rJpohT7LY2reZaoBLmzz1TV9nMLeHwXri6GZGUMw&fref=nf) τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικόλαου στὴν ἐκπομπὴν «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ» περὶ τῶν μεταμοσχεύσεων:

Α΄. Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, δυστυχῶς, ταυτίζει ἐσφαλμένα τὴν Ἐκκλησίαν μας μὲ τὴν ἱερὰ Σύνοδον, δηλαδὴ μὲ τὴν ἱεραρχίαν. Δὲν εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι ἡ Ἐκκλησία. Δὲν εἶναι ἡ ἱερά Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν ἡ Ἐκκλησία. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ταυτίζει τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τοὺς Ἐπισκόπους Της. Ὑποφώσκει δηλαδὴ ἡ κακόδοξη καὶ ἱεροκρατικὴ θεωρία τοῦ Ἐπισκοπομονισμοῦ καὶ Κληρικαλισμοῦ. Ἐκκλησία = Κλῆρος καὶ Λαὸς ἀδιαίρετοι! 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας συναποτελείται τόσο ἀπὸ τὸν Κλήρον ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ Λαϊκὸ στοιχεῖο, καθῶς καὶ τὸν Μοναχισμὸν Της, (συν)ἀμφότεροι ἀποκαλούνται καὶ ὡς τὸ Βασίλειον ἱεράτευμα.
Δὲν ἔχουμεν μέχρι στιγμῆς «πανορθόδοξα» ἀποφασισθέντα περὶ τῶν μεταμοσχεύσεων.

Β΄. Ὁ Σεβ. Μεσογαίας γνωρίζει πάρα πολὺ καλὰ γιατὶ ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (Κλῆρος καὶ Λαός) διαμαρτύρωνται συστηματικὰ καὶ διαχρονικὰ γιὰ τὴν ἐν λόγῳ κυβερνητικὴν καὶ ἐπισκοπομονιστικὴν προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν (ἀπροϋπόθετων) μεταμοσχεύσεων. 

Γ΄. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μπορεῖ νὰ ὅρισε ἱεράρχη Της ὡς ἐκπρόσωπό Της περὶ τοῦ βιοηθικοῦ ζητήματος τῶν μεταμοσχεύσεων, ἀλλὰ τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι ὁ ἐκπρόσωπος Της πρέπει νὰ περιφέρεται ὡς ἀλάθητη αὐθεντία, ὡς «ἱερὴ ἀγελάδα», ἀπὸ «πάνελ σὲ πάνελ», γιὰ νὰ προπαγανδίζει τὶς ἀνεπίσημες ἤ ἐπίσημες ὑποκειμενικές του θέσεις-ἀπόψεις καὶ πεποιθήσεις ὑπὲρ τῆς «δωρεὰς ὀργάνων». 

Οὔκ ὁλίγα ἔγγραφα τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, περὶ τῶν μεταμοσχεύσεων, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, φέρουν τὶς προσωπικὲς πλᾶνες καὶ τὶς ὑποκειμενικὲς πεποιθήσεις τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας.

Δ΄. Γιὰ ποῖον ἰδιαίτερο λόγο νὰ ἐμπιστευθοῦμε εἶτε τὸν ἐν λόγῳ σεβασμιώτατο εἶτε μερικὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ζήτημα τῶν μεταμοσχεύσεων; Ἐπειδὴ [μήπως] ὁ ἴδιος ἔγραψε μίαν ἀμφιλεγόμενη διδακτορικὴν διατριβὴν γιὰ τὸ ζήτημα; Καὶ ἄν ἐντὸς ἀυτῆς ἀλλοιώνει καὶ παραχαράττει ἐπιπόλαια τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο; 

Ε΄. Γιὰ ποιὸν λόγον θέτω τέτοιας ὑφῆς ῥητορικὰ ἐρωτήματα; Διότι ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἐπιλύσει τελεσίδικα τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα καὶ ἄρα δὲν ὑφίστανται ἐπίσημα «πανορθόδοξα» Συνοδικὰ ἀποφασισθέντα ἐπὶ τοὺ ζητήματος. Συνεπῶς πῶς καὶ μὲ ποῖον τρόπο σεβασμιώτατε ἡ Ἐκκλησία (;!) εὐλογεῖ τὶς μεταμοσχεύσεις; Τὶ εἴδους μεταμοσχεύσεις εὐλογεῖ; Κάθε εἴδους;

Στ΄. Ἡ ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἄγεται καὶ φέρεται ὑπὸ τινῶν πολυποίκιλων Πολιτειοκρατικῶν συμφερόντων ἀλλὰ ἀναντίῤῥητα καὶ δὲν ἔχει τὴν ἐξουσιοδότηση ἀφ΄ ἑαυτοῦ Της νὰ ἐπιβάλλει στοὺς Χριστιανούς (ἐν Ἑλλάδι) τὶς σύγχρονες ὠφελιμιστικὲς καὶ φιλοσοφικὲς θεωρίες (ἠθικῆς) τοῦ Μπένθαμ καὶ τοῦ Τζῶν Στιούαρτ Μῖλλ. Θέλω να τονίσω μὲ ἔμφαση ὅτι ἡ ἠθικὴ τῶν μεταμοσχεύσεων θεμελιώνεται κυρίως ἐπάνω σὲ Ἀγγλοσαξονικὲς καὶ Γερμανικὲς κατὰ τὰ ἄλλα χριστιανικὲς Φιλοσοφικὲς θεωρίες ὅπου ἀποκλείνουν σημαντικὰ ἀπὸ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. 

Ζ΄. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἱ. Σύνοδος (δηλ. ἡ ἱεραρχία) τῆς ἘτἙ. ἔχει κάποιον ἐκπρόσωπό Της στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο τῶν μεταμοσχεύσεων, καὶ συνάμα δὲν τὸν ἔχει ἀποσύρει, τοῦτο δὲν σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία (ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην) ὑϊοθετεῖ, ἀναγνωρίζει καὶ ἀποδέχεται, «ντὲ φάκτο» ἀπροϋπόθετα καὶ τελεσίδικα, ἀγαλλωμένῳ ποδὶ, τὴν ληστρικὴν προπαγάνδα τῶν μεταμοσχεύσεων. 

Η΄. Τέλος, ὁ πολύ-σέβαστος κατὰ τὰ ἄλλα Μεσογαίας κ. Νικόλαος μᾶς παραπέμπει σὲ μία Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο τὴν ὁποία συνέταξε ὁ ἴδιος, καὶ γιὰ τὴν ὁποία ἰσχυρίζεται μάλιστα, ὅτι (δῆθεν!) δὲν συμφωνοῦσε μαζί της.

Δηλαδή δὲν συμφωνοῦσε μὲ ὅσα ὁ ἴδιος συνέγραψε ἤ μήπως τὸν ἔβαλαν παρὰ τὴν θέλησή του νὰ καταγράψει πράγματα μὲ τὰ ὁποία ὁ ἴδιος διαφωνοῦσε; 

Γιατὶ τότε νὰ συμφωνήσουμε μαζὶ μὲ τὴν ὅποιανδήποτε «Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο» ἅγιε Μεσογαίας; Ἐσεῖς δύνασθε νὰ διαφωνεῖτε (καὶ νὰ ἐκφράζετε δημόσια τὴν διαφωνία σας με Συνοδικές ἐγκυκλίους καὶ ἀποφάσεις) ἐνῶ ἐμεῖς ὄχι; Ἐσεῖς ἔχετε (προικισθεῖ) μὲ ἐγκέφαλον ἐνῶ ἐμεῖς ὄχι; Μήπως (πρέπει να συμφωνοῦμε μὲ τὶς συνοδικὲς ἐγκυκλίους) διότι εἴμεθα πειθήνια καὶ ἅλογα πρόβατα μὲ καπάτσους τσομπάνηδες;  (…) Ἡ ἐν λόγῳ ἐγκύκλιος συνετάχθη κατόπιν ἐνημερώσεως ἁπάντων τῶν ἱεραρχῶν; Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἐκατηχήθη ἀντικειμενικὰ καὶ ἀμερόληπτα περὶ αὐτῶν τὼν βιοηθικῶν διλλημάτων προτοῦ ἀρχίσουν οἱ «συνοδικὲς» προτροπές;

ΠΗΓΗ:


No comments:

Post a Comment