Sunday, July 9, 2017

ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ


ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Του κ. Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολόγου
=====


Η Συντακτική Επιτροπή του «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» διά μέσω του διευθυντού αυτής, μπορεί να έχωσι και να στοχάζονται ελεύθερα τις όποιες προσωπικές θεολογικές πεποιθήσεις επιθυμώσι να έχουν, αλλά όταν συγγράφωσι δημόσια, ότι, η ιερά Αποτείχισις δεν αποτελεί και δεν είναι στην συνείδησή τους (ή και στην Εκκλησιαστική γραμμή της εφημερίδος μας) «στοιχείον ηρωϊσμού» ή «πρότυπον» Ομολογίας Πίστεως, πολύ λυπούμεθα να διαπιστώσουμεν, εμείς οι μικροί και μαθητευόμενοι συνεργάτες τους, ότι δύο τινά θλιβερά πράγματα επισυμβαίνουσι:
(α) είτε υπάρχει σοβαρώτατον πρόβλημα από σωρηδόν καταμπαζωμένες συνειδήσεις στο πηδάλιον του «Ο.Τ.», 
(β) είτε υπάρχει χονδροειδέστατη ημιμάθεια, και συνεπώς αμάθεια, στο κατά γράμμα και κατά πνεύμα των Ιερών Κανόνων.

Και εξηγούμε ίνα μη παρεξηγηθώ.

Διότι, πώς αλλοιώς να ερμηνευθεί ο Ιερός ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Αγίας Συνόδου, όπου καταγράφει με κάθε ακρίβεια και ευνόητη σαφήνεια: «οἱ τοιούτοι (δηλαδή οι ιερώς Αποτειχισθέντες) οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς πρός τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις άξιωθήσονται. Ού γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, και οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμών την Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι». (ΠΗΔΑΛΙΟΝ, εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σελ. 358)

Ο Ιερός Κανών πάντως, για όσους δύνανται να εννοήσουν καθαρά και ξάστερα, εννοεί προφανώς, ότι η διακοπή μνημοσύνου από τινός ψευδεπισκόπου εμπεριέχει αδιαμφισβήτητα στοιχείον ηρωϊσμού εξ ού και η πρέπουσα τιμή και αναντίρρητα προβάλλεται ως πρότυπον Ομολογίας Πίστεως. Πράγμα που δια την εφημερίδα «Ο.Τ.», την σήμερον, δέν αποτελεί πλέον (καθώς ομολογείται διά του επισήμου εκπροσώπου της) ως ηρωϊκόν στοιχείον αλλά ούτε κάν ως Ομολογιακόν πρότυπον αγώνος.

Ενώ κατά το ιστορικόν παρελθόν αυτού του «Ο.Τ.», εθεωρείτο αδιαμφισβήτητα, βάσει των συστηματικών δημοσιευμάτων π.χ. της χρονολογίας 1970 ως στοιχείον ηρωϊσμού αλλά και ως πρότυπον Ομολογιακού αγώνος.

Δεν υπάρχει, συγκριτικώς, από τον πρότερον «Ο.Τ.»,  διάσταση ή και αποκλίνουσα γραμμή αλλά και λανθάνουσα «δημοσιογραφική» κατάστασις, μ’ αυτόν τον ύστερον «Ο.Τ.»;

Πού ακριβώς έγκειται το όλο ζήτημα και η προβληματική, όταν ο ιερός Κανών ορίζει αλλά και ξεκαθαρίζει αληθώς, ότι οι ιερώς Αποτειχισθέντες πρέπει να τιμούνται υπό των Ορθοδόξων;

Πώς ακριβώς τιμούνται, και αποδεικνύεται έμπρακτα ο σεβασμός προς τον ομολογιακό αγώνα τους, και δή από την εφημερίδα των Ορθοδόξων, όταν μάλλιστα υπάρχει η αναίδεια, να υποτιμάται, αυτή καθ΄ εαυτή η ενέργεια της Ιεροκανονικής αγίας Αποτείχισις, ως μία ενέργεια δήθεν μη ηρωϊκή και μη πρότυπος (αλλά μάλλον και ενέργεια που οδηγεί εκτός(!) Εκκλησίας), αλλά και να προσπερνάται μεθοδικά η εν λόγω ιεροκανονική ενέργεια των όσων αξιότιμων Κληρικών, Μοναχών και Λαϊκών;

Γιατί οι μανιωδέστεροι των εραστών του εωσφορικού Οικουμενισμού, οι εραστές της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης, συκοφαντώσι νυχθημερόν τους ρωμαλέους διδασκάλους μας; Δεν είναι κρίμα και άδικο για την ψυχούλα τους;

ΠΗΓΗ: 

Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/05/blog-post_40.html

No comments:

Post a Comment