Thursday, May 25, 2017

ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ κ. ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΟ


ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ κ. ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΟ


Του κ. Παναγιώτη Νούνη, Θεολόγου
=====

Ἀγαπητέ κύριε Ἡράκλη χαῖρε!

Σᾶς ἐρωτῶ: Εἶναι ὁ Νικολαϊτισμός Γνωστικίζουσα αἵρεσις, ἤ δέν εἶναι; Ἔχει καταδικασθεῖ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ναί ἤ οὔ; 

Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας σέ ειδικήν Ἐπιστολή Του εἰς τήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου κάνει εἰδικήν ἀναφορά περί τοῦ Νικολαϊτισμοῦ... ποῖα εἶναι ἡ ἐρμηνεία τῶν Πατέρων περί τοῦτης; Φαίνεστε μελετηρός καί ἔξυπνος ἄνθρωπος, ἀναμένω μία σοβαρήν θεολογική ἀποδεικτικήν ἀπάντησιν.

Ὁ ἀξιότιμος Καθηγητής μας (πλήν "τίμιος" ἀρχιοικουμενιστής) κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης, ὑποστηρίζει πλανερῶς καί φανατικά, τίς αἱρετίζουσες πλάνες τοῦ Νεορθόδοξου κ. Χρήστου Γιανναρᾶ καί ἀσκεῖ εἰς τό ἐν λόγῳ ἀκαδημαϊκόν ψευδο-ἐγχειρίδιόν του «Ἔρως καί θάνατος» ἀπαράδεκτην καί σαθρέστατην κριτικήν κατά τοῦ ὁσίου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου.

Ποῦ ἀκριβῶς, περί τοῦ σεξομανιστικοῦ νεο-Νικολαϊτισμοῦ, εἴχεν ἄδικον καί λάθεψεν ὁ μακαριστός ὅσιος Γέρων;

Ἐπίσης: ἐντός τῶν Γνωστικιστικῶν κακόδοξων τάσεων (πού θεωρούσαν τό σώμα ὡς κακόν) ὑφίσταντο καί σωρηδόν ἄλλες ἀκραίες, ἡδονιστικές καί πανσεξουαλικές (αἱρετικές δοξασίες) τάσεις (π.χ. Νικολαϊτισμός κ.ἄ.), ὅπως ὁ κιναιδισμός, πορνεία, μοιχεία, ὄργια κ.λπ.· τό ἐρώτημά μου εἶναι: ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική καί Καθολική Ἐκκλησία, ποῖαν ἀκριβῶς στάσιν ἔλαβε ἀλλά καί διατηρεῖ κατά τῶν Γνωστικῶν αἱρετικῶν; Ποιοί εἶναι τήν σήμερον οἱ σύγχρονοι Γνωστικοί πού λατρεύωσιν μανικῶς τό SEX ἀντί τόν θεῖον ἔρωτα;

Ποίος Θεοφόρος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας (ἀναγνωρισμένος καί ἐκ τῶν Δυτικῶν) κάνει εἰδική καί ἀντιαιρετική, συνοπτική ἀναφορά, περί τῶν ἀρχαίων αἱρετικῶν Γνωστικῶν μαζί καί περί/κατά τῶν Νικολαϊτῶν; 

Τό ὁμολογῶ, ὅτι ἀπό τήν στιγμή πού συμβαδίζεις μέ τήν πλανεμένη τάσιν τοῦ καλοῦ μου δασκάλου κ. Σταμούλη, ἀπαξιώνω (διότι φοβάμαι μή ξαναδηλητηριασθῶ) νά μελετήσω μέχρι τέλους καί σέ βάθος τό γραπτό σου.

Ὅμως ἵνα μή νομίζεις ὅτι δέν δύναται νά ἀνασκευασθεῖ τό ἱδεολοπητικόν ἀρθρίδιόν σου, ἐστιάζω ΜΟΝΟ σέ τοῦτον τό παράδοξον/κακόδοξον σημεῖον: "Ο Χριστός ποτέ δεν ήλεγξε και δεν κατέκρινε κανέναν για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και σχέσεις" πρόκειται κατά τήν ταπεινήν μας ἄποψιν περί κατάφωρης διαστροφῆς τῆς θεανθρωπίνης στάσεως ἔναντι τῶν ἁμαρτωλῶν ἐνεργειῶν.

Διότι ὁ Μέγας Διακριτικός Κύριός μας, γνώριζε τά ἀποτελέσματα καί τίς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας, καί ὅτι ἡ ἐνέργειά της αὐτοκατακρίνει ἐσωτερικά τόν διαπράξαντα αὐτήν. Τό ἐρώτημα πού σαφῶς προκύπτει, γιά ὅσους ἐπιθυμῶσιν τήν ἀλήθειαν τοῦ πράγματος εἶναι: Γιατί τότε ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας ὅταν θεράπευεν ἀμαρτωλές καί ἀμαρτωλούς τούς ἔδιδεν ΑΥΣΤΗΡΑ ἔντολήν "πορεύου καί μηκέτι ἁμάρτανε" (οὔτε συγγνώμη, ἀλλά ὅλως παραδόξως διαγράφετε τό ἐν λόγῳ ρηθέν Του) μιᾶς καί κατά ὅπως φαντάζονται οἱ φαντασιόπληκτοι καί διαστροφεῖς τῶν Γραφῶν, ὅτι ὁ Χριστός δῆθεν δέν κατέκρινε τούς ἀμαρτωλούς; Ὅντως ὁ Κύριος, δέν κατέκρινε ΚΑΝΕΝΑ ἁμαρτωλόν, ἀλλά κατέκρινεν καί ἐπολέμησεν, ΑΥΣΤΗΡΑ, ἵνα καταργήσει τά ἔργα τοῦ σκότους καί αὐτήν τήν ἁμαρτία. Κατέκρινεν ὅμως καί ἁμαρτωλούς, μή γράφομεν καί ἀσυναρτησίες ἀξιότιμε κύριε Ἡράκλη, κατέκρινεν τούς αἱρετικούς Φαρισσαίους (οἱ Φαρισσαίοι ὡς γνωστότατον ὑποκριτικόν Ἱερατεῖον δέν εἴχασιν σαρκικόν φρόνημα καί ἦτο καθῶς νομίζεις ἀπείραστοι σαρκικῶν πράξεων ἀλλά καί ὑπέρ ἄνω σαρκικῶν ἡδονῶν;), τούς ὑποκριτές, τούς ἀμετανόητους, ἀλλά καί τούς ἄπληστους πλουσίους.

Συνέλθετε σεβαστέ ἀδελφέ μας, διότι, τά νεο-νικολαϊτικά (παρα)ληρρήματα ἦτο καί εἶναι, σαρκικόν φρόνημα, ψυχική νόσος. Οἱ Γραφές δέν μελετώνται καί οὔτε ἐρμηνεύοντο μέ Γιανναραίϊκον ἤ Σταμούλειον κακόδοξον φρόνημα, ἀλλά μέ Πατερικόν.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅταν ἐμιλούσαν καί ἔγραφαν περί ἔρωτος, ἦτο καί εἰς κατάστασιν καθαρμοῦ-φωτισμοῦ καί θεώσεως ἐνῶ ἐμεῖς, καλά-καλά, ὡς κάργα ἀφώτιστοι καί ἀχαρίτωτοι ψευδο-χριστιανοί, μιλάμεν περί ἔρωτος καί φανταζόμαστε νοερῶς τά περί ὀμαλοῦ καί ἀνωμάλου (παν)σεξουαλισμοῦ.

ΠΗΓΗ:

Η επιστολή εστάλη ως σχόλιο στο ιστολόγιο “Κατάνυξις” και υπογράφεται από τον κ. Παναγιώτη Νούνη.

No comments:

Post a Comment